Инвестиционен профил

СТРАТЕГИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПОЛИТИКА НА ОБЩИНА ИВАНОВО В ОБЛАСТТА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, ТУРИЗМА, ТРАНСПОРТА И РЕКЛАМАТА 

Дейности и проекти, включени в актуализирания Общински план за развитие и Програмата на кмета на общината за МАНДАТ 2007-2011 г.: 

 

№ по ред

Дейност

Населено място

Срок за реализация

1.

Развитие на инфраструктурата в подкрепа на бизнеса и изграждането на индустриален парк в с. Щръклево

с. Щръклево

2009 г.

2.

Териториално преустройство на терените предназначени за амбулантна търговия

Всички селища

2009 г.

3.

Създаване на инфраструктура за предпазване от наводнения – изграждане на диги на р. Бели Лом, Мали Лом, Черни Лом, Русенски Лом и почистване на речните корита.

с. Нисово

с. Божичен

с. Красен

2009-2013 г.

3.

Подобряване на екологичната обстановка, микроклимата в сградния и жилищния фонд и повишаване енергийната ефективност

Всички селища

2009-2013 г.

4.

Саниране сградния фонд на Основно училище и Целодневна детска градина с. Щръклево и Целодневна детска градина с. Пиргово

с. Щръклево с. Пиргово

2010-2011 г.

5.

Саниране сградите на кметствата и кметските наместничества.

Всички селища

2009-2011 г.

6.

Саниране сгради на читалища и здравни пунктове по разработен график.

Всички селища

2009-2011 г.

7.Въ

Изграждане на панорамна площадка срещу Червенското плато – АР “Средновековен град Червен” (Изграждане на панорамна площадка; Изграждане на подход и паркинг към нея)

с. Червен

2009-2011 г.

8.

Изграждане на Лифт от Арт-селище с. Червен до платото на крепостта в АР “Средновековен град Червен”. (изграждане на Лифт; изграждане подход към Лифта)

с. Червен

2011-2013 г.

9.

Изграждане на еко и историческа пътека “Поломници” – от с. Нисово до с. Сваленик по долината на р. Мали Лом (Изграждане на туристическа екопътека; изграждане подход към нея).

с. Нисово

с. Сваленик

2009-2012 г.

10.

Възстановяване на съществуващи етнографски обекти  и адаптиране за целите на туристическата атракция, представящи съвместното съжителство на българи и турци” (Ремонт на сграда “Стара община от 1900 г.”; Изграждане на стопански комплекс представящ земеделието в района – с. Тръстеник).

с. Тръстеник

2009-2012 г.

11.

Създаване на дневни социални центрове в с. Щръклево, Мечка, Сваленик и др.

с. Щръклево

с. Мечка

с. Сваленик

2009-2011 г.

12.

Създаване на Общинска програма за честване на традиционни празници за местното население и включването им в туристическия продукт.

Всички селища

2009-2011 г.

13.

Ремонт на църковните храмове и дворове в селата на общината, съвместно с Русенска митрополия.”

Всички селища

2010-2013 г.

14.

Довършване и оборудване на Културен център с. Щръклево.

с. Щръклево

2009-2012 г.

15.

Довършване и оборудване на Културен център с. Пиргово.

с. Пиргово

2009-2013 г.

16.

Реконструкция и модернизация на Спортна зала с. Пиргово

с. Пиргово

2011 г.

17.

Ремонт и обновяване на стадионите в с. Тръстеник, с. Щръклево, с. Пиргово.

с. Щръклево

с. Тръстеник

с. Пиргово

2009-2011 г.

18.

Подобряване училищната спортна база в с. Щръклево (физкултурен салон, двор със спортни площадки и игрища).”

с. Щръклево

 

2009-2011 г.

19.

Въвеждане на съвременна информационна система за управление и контрол на дейностите по администриране на приходите от глоби, местни данъци и такси.

с. Иваново

2011 г.

20.

Повишаване квалификацията на служителите, подобряване организацията на услугите и координацията със заинтересованите институции и физически и юридически лица.”

с. Иваново

2011 г.

21.

Благоустрояване в УПИ ІІ и озеленяване в кв. 31 по плана на с. Червен, община Иваново

Сс Червен

2011-2013 г.

 

Приети с решения №№ 413/09.09.2010 г ; 424/14.10.2010 г. на Общински съвет Иваново.