Заповед РД - 09 - 427 от 30.06.2020 г.

 

Определяне на лице, спечелил търг