1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси

Правно основание за предоставяне

Чл. 87, ал. 6 от ДОПК, във вр. с чл. 4, ал. 1 и ал. 3; чл. 9а, ал. 1 от ЗМДТ


Място на заявяване и предоставяне на услугата

Отдел "Местни данъци и такси"
ул. "Олимпийска" № 75

ЕЛЕКТРОННА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА 
(услугата е достъпна с квалифициран електронен подпис)


Образец:

Искане за издаване на документ


Вид на услугата и такса за предоставянето ѝ

Вид услуга

Срок за предоставяне

Такса

Обикновена 7 дни 10.00 лв.
Бърза 5 дни 20.00 лв.

 

Банка: "ЦКБ” АД – КЛОН РУСЕ
Банкова сметка: BG46CECB979084F2318200
BIC: CECBBGSF