Услуги

Попълване на сграда/сгради в поземлен имот

Пълна информация
Процедура за одобряване на ПУП на основание чл. 135а, ал. 1 от ЗУТ

Пълна информация
Издаване на скица за недвижим имот в неурбанизирана територия от кадастралните карти и регистри на територията на общината

Пълна информация
Издаване на скица за недвижим имот в урбанизирана територия от кадастралните карти и регистри на територията на общината

Пълна информация
Изработване на нова табела за категорийната символика при захабяване на издадената

Пълна информация
3179 Издаване на разрешение за промяна на предназначението на сгради или на самостоятелни обекти в сгради без извършване на строителни и монтажни работи

Пълна информация
2046 Експертна оценка на дървесина и храстова растителност

Пълна информация
2470 Отразяване на настъпила промяна в списъците на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове

Пълна информация