3199 Прекратяване на открита процедура по категоризиране на туристически обекти

Правно основание за предоставяне

Чл. 27, ал. 2, т. 1 от Наредба за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости


Място на заявяване и предоставяне на услугата

Център за гражданска регистрация и административно обслужване и информация на гражданите
ул. "Олимпийска" № 75

ЕЛЕКТРОННА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА
(услугата е достъпна с квалифициран електронен подпис)


Образец:

Заявление


Вид на услугата и такса за предоставянето ѝ

Вид услуга Срок за предоставяне Такса
Обикновена 3 дни (за обектите по чл. 34, ал. 2 от ЗТ)
Обикновена 7 дни (за всички останали обекти)