2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни

Правно основание за предоставяне

Чл. 110, ал. 1, т. 12, във вр. с чл. 14 и чл. 54 от ЗМДТ


Място на заявяване и предоставяне на услугата

Отдел "Местни данъци и такси"
ул. "Олимпийска" № 75

ЕЛЕКТРОННА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА 
(услугата е достъпна с квалифициран електронен подпис)


Образец:

Заявление за издаване на удостоверение за декларирани данни


Вид на услугата и такса за предоставянето ѝ

Вид услуга Срок за предоставяне Такса
Обикновена 1 ден 5.00 лв.

 

Банка: "ЦКБ” АД – КЛОН РУСЕ
Банкова сметка: BG46CECB979084F2318200
BIC: CECBBGSF