2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство

Правно основание за предоставяне

Чл. 41, във вр. с чл. 29, ал. 1 от ЗМДТ


Място на заявяване и предоставяне на услугата

Отдел "Местни данъци и такси"
ул. "Олимпийска" № 75

ЕЛЕКТРОННА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА 
(услугата е достъпна с квалифициран електронен подпис)


Образец:

Искане за издаване на документ


Вид на услугата и такса за предоставянето ѝ

Вид услуга Срок за предоставяне Такса
Обикновена 7 дни 5.00 лв.
Бърза 1 ден 10.00 лв.

 

Банка: "ЦКБ” АД – КЛОН РУСЕ
Банкова сметка: BG46CECB979084F2318200
BIC: CECBBGSF