2126 Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина

Правно основание за предоставяне

Чл.  4, ал. 1 и ал. 3; чл. 9а, ал. 1; чл. 9б; чл. 115 от ЗМДТ, във вр. с чл. 3 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа


Място на заявяване и предоставяне на услугата

Отдел "Местни данъци и такси"
ул. "Олимпийска" № 75

ЕЛЕКТРОННА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА
(услугата е достъпна с квалифициран електронен подпис)


Образец:

Искане за издаване на документ


Вид на услугата и такса за предоставянето ѝ

Вид услуга Срок за предоставяне Такса
Обикновена 7 дни Изчислява се

 

Банка: "ЦКБ” АД – КЛОН РУСЕ
Банкова сметка: BG46CECB979084F2318200
BIC: CECBBGSF