2002 Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии

Правно основание за предоставяне

Чл. 13, ал. 4, ал. 5, ал. 6 и ал. 7 от ППЗСПЗЗ


Място на заявяване и предоставяне на услугата

Център за гражданска регистрация и административно обслужване и информация на гражданите
ул. "Олимпийска" № 75

ЕЛЕКТРОННА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА
(услугата е достъпна с квалифициран електронен подпис)


 

Вид на услугата и такса за предоставянето ѝ

Вид услуга Срок за предоставяне Такса
Обикновена 7 дни 30.00 лв.

 

Банка: "ЦКБ” АД – КЛОН РУСЕ
Банкова сметка: BG46CECB979084F2318200
BIC: CECBBGSF