2018 Удостоверение за адмнистративен адрес на поземлени имоти

Правно основание за предоставяне

§ 4, във вр. с чл. 27, ал. 1, т. 1, във вр. с § 1, т. 10 от ЗКИР


Място на заявяване и предоставяне на услугата

Център за гражданска регистрация и административно обслужване и информация на гражданите
ул. "Олимпийска" № 75

ЕЛЕКТРОННА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА
(услугата е достъпна с квалифициран електронен подпис)


Вид на услугата и такса за предоставянето ѝ

Вид услуга Срок за предоставяне Такса
Обикновена 14 дни 20.00 лв.

 

Банка: "ЦКБ” АД – КЛОН РУСЕ
Банкова сметка: BG46CECB979084F2318200
BIC: CECBBGSF