2041 Издаване на разрешение за строеж в поземлените имоти в горски територии без промяна на предназначението

Правно основание за предоставяне

Чл. 59, ал. 2, във вр. с чл. 8, т. 3, във вр. с чл. 12, ал. 3 от ЗУТ


Място на заявяване и предоставяне на услугата

Център за гражданска регистрация и административно обслужване и информация на гражданите
ул. "Олимпийска" № 75

ЕЛЕКТРОННА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА
(услугата е достъпна с квалифициран електронен подпис)


Образец:

Заявление


Вид на услугата и такса за предоставянето ѝ

Вид услуга Срок за предоставяне Такса
Обикновена 7 дни Изчислява се

 

Банка: "ЦКБ” АД – КЛОН РУСЕ
Банкова сметка: BG46CECB979084F2318200
BIC: CECBBGSF