2051 Определяне на маршрут и издаване на разрешение за движение на автомобили, превозващи извънгабаритни товари

Правно основание за предоставяне

Чл. 14, ал. 1, във вр. с чл. 14, ал. 2, т. 3 от Наредба № 11 от 03.07 2001 г. за движение на извънгабаритни и тежки превозни средства


Място на заявяване и предоставяне на услугата

Център за гражданска регистрация и административно обслужване и информация на гражданите
ул. "Олимпийска" № 75

ЕЛЕКТРОННА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА
(услугата е достъпна с квалифициран електронен подпис)


Образец:

Заявление


Вид на услугата и такса за предоставянето ѝ

Вид услуга Срок за предоставяне Такса
Обикновена 30 дни