2065 Одобряване на протокол за утвърждаване на размер и граници на терени за рекултивация

Правно основание за предоставяне

Чл. 18, ал. 1, във вр. с чл. 18, ал. 2, т. 1 от ППЗОЗЗ


Място на заявяване и предоставяне на услугата

Център за гражданска регистрация и административно обслужване и информация на гражданите
ул. "Олимпийска" № 75

ЕЛЕКТРОННА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА
(услугата е достъпна с квалифициран електронен подпис)


Образец:

Заявление


Вид на услугата и такса за предоставянето ѝ

Вид услуга Срок за предоставяне Такса
Обикновена 14 дни