1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот

Правно основание за предоставяне

Чл. 62, ал. 4 от ЗОС


Място на заявяване и предоставяне на услугата

Център за гражданска регистрация и административно обслужване и информация на гражданите
ул. "Олимпийска" № 75

ЕЛЕКТРОННА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА
(услугата е достъпна с квалифициран електронен подпис)

Образец:

Заявление


Вид на услугата и такса за предоставянето ѝ

 

- Физически лица

      Вид услуга        

    Срок за предоставяне     

        Такса        

Обикновена 3 дни 12.00 лв.
Бърза 1 ден 15.00 лв.

- Юридически лица

     Вид услуга       

     Срок за предоставяне    

        Такса     

Обикновена 3 дни 15.00 лв.
Бърза 1 ден 25.00 лв.

 

Банка: "ЦКБ” АД – КЛОН РУСЕ
Банкова сметка: BG46CECB979084F2318200
BIC: CECBBGSF