2031 Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение

Правно основание за предоставяне

Чл. 63, ал. 2 от ЗУТ


Място на заявяване и предоставяне на услугата

Център за гражданска регистрация и административно обслужване и информация на гражданите
ул. "Олимпийска" № 75

ЕЛЕКТРОННА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА
(услугата е достъпна с квалифициран електронен подпис)


Образец:

Заявление


Вид на услугата и такса за предоставянето ѝ

Вид услуга Срок за предоставяне Такса
Обикновена 30 дни

30.00 лв. за 1 бр. дърво

за всяко следващо 5.00 лв.


Банка: "ЦКБ” АД – КЛОН РУСЕ
Банкова сметка: BG46CECB979084F2318200
BIC: CECBBGSF