9411 ИСКАНЕ за прихващане или възстановяване на недължимо платени задължения и такси

Правно основание за предоставяне

Чл. 129 от ДОПК


Място на заявяване и предоставяне на услугата

Отдел "Местни данъци и такси"
ул. "Олимпийска" № 75

ЕЛЕКТРОННА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА
(услугата е достъпна с квалифициран електронен подпис)


Образец:

Искане


Вид на услугата и такса за предоставянето ѝ

Вид процедура Срок за предоставяне Такса
Обикновена