9412 Данъчна декларация по чл. 61н от Закона за местните данъци и такси за облагане с патентен данък

Правно основание за предоставяне

Чл. 61н от ЗМДТ


Място на заявяване и предоставяне на услугата

Отдел "Местни данъци и такси"
ул. "Олимпийска" № 75

ЕЛЕКТРОННА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА
(услугата е достъпна с квалифициран електронен подпис)


Образец:

Декларация по чл. 61н от ЗМДТ


Вид на услугата и такса за предоставянето ѝ

Вид услуга Срок за предоставяне Такса
Обикновена