Открита процедура за подбор на Доброволци

 

Със Заповед № РД-09-84/25.02.2021 г. на Георги Миланов, Кмет на Община Иваново е открита процедура за подбор на доброволци за 7 (седем) броя места в „Доброволно общинско формирование за предоставяне или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях на територията на община Иваново, област Русе“.Необходими документи:1. Заявление до Кмета на общината за членство в доброволното формирование;2. Формуляр за кандидатстване по образец;3. Медицинско удостоверение, доказващо, че лицето е клинично здраво;4. Справка от психодиспансер, че лицето не се води на отчет;5. Свидетелство за съдимост;6. Копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност;7. Декларация за съгласие за обработка на лични данни.Място за подаване на документи: „Информационен център“ – Община Иваново, с. Иваново, ул. Олимпийска №75Телефон за контакти: 08116/22-53; 0885/337-608 – Ивелин Тодоров, младши експерт в Дирекция „СА“Краен срок за подаване на документи: 24 март 2021 г. КАК ДА СТАНА ДОБРОВОЛЕЦАко Вие не сте служител на Министерството на вътрешните работи или военнослужещ от Министерството на отбраната и желаете доброволно да участвате в дейности, свързани със защита на населението при бедствия, пожари и извънредни ситуации, то може да станете доброволец.Набиране на доброволци

Осъществява се от кмета на съответната община, след взето решение на общинския съвет, който определя числеността на доброволното формирование. След това стартира процедурата по набирането на кандидатите за доброволци, като за целта се прави обявление в средствата за масова информация и/или на информационните табла в общината. Критерии

„Доброволец може да е всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години, което е клинично здраво, не страда от психично заболяване и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано” (чл. 40 от Закона за защита при бедствия).Необходими документи - регламентирани в чл. 8 от „Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях”, приета с ПМС 123/25.06.2012 г.

1. заявление до кмета на общината за членство в доброволното формирование

2. формуляр за кандидатстване по образец;3. медицинско удостоверение, доказващо, че лицето е клинично здраво;

4. справка от психодиспансер, че лицето не се води на отчет;

5. свидетелство за съдимост;

6. копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност;

7. декларация за съгласие за обработка на лични данни.Последващи процедури

Етап 1: След приключване на срока за подаване на документите постъпилите заявления се разглеждат от комисия и се определят одобрените кандидати.

Етап 2: С всеки един от тях, кметът на общината сключва индивидуален договор.

Етап 3: Доброволците преминават първоначален основен курс на обучение.

Етап 4: Кметът издава индивидуална карта на доброволеца.

Етап 5: Кметът осигурява на доброволеца застраховка и облекло.Нормативни документи:Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тяхНаредба за условията, реда за получаване и размерите на възнагражденията на доброволците за обучение и за изпълнение на задачи за защита при бедствияУказания по прилагане на Наредбата за условията, реда за получаване и размерите на възнагражденията на доброволцитеНаредба за реда за създаване, поддържане и водене на регистър на доброволните формирования за преодоляване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях