2518 Изменение на план на новообразувани имоти

Правно основание за предоставяне

§ 4к, ал. 8, т. 1, 2 и 3 от ЗСПЗЗ, във вр. с чл. 28в, ал. 2 от ППЗСПЗЗ


Място на заявяване и предоставяне на услугата

Център за гражданска регистрация и административно обслужване и информация на гражданите
ул. "Олимпийска" № 75

ЕЛЕКТРОННА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА
(услугата е достъпна с квалифициран електронен подпис)


Образец:

Заявление


Вид на услугата и такса за предоставянето ѝ

Вид услуга Срок за предоставяне Такса
Обикновена 30 дни Изчислява се

Банка: "ЦКБ” АД – КЛОН РУСЕ
Банкова сметка: BG46CECB979084F2318200
BIC: CECBBGSF