2046 Експертна оценка на дървесина и храстова растителност

Правно основание за предоставяне

Чл. 62, ал. 10 от ЗУТ


Място на заявяване и предоставяне на услугата

Център за гражданска регистрация и административно обслужване и информация на гражданите
ул. "Олимпийска" № 75

ЕЛЕКТРОННА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА
(услугата е достъпна с квалифициран електронен подпис)


Образец:

Заявление


Вид на услугата и такса за предоставянето ѝ

Вид услуга Срок за предоставяне Такса 
Обикновена 14 дни Изчислява се

Банка: "ЦКБ” АД – КЛОН РУСЕ
BIC: CECBBGSF
Банкова сметка: BG46CECB979084F2318200