Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата

Заповеди на Кмета на Община Иваново:

- Заповед за определяне поименен състав на Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата (ОбщКБДП) на Община Иваново (Заповед № РД-09-616/25.11.2021 г.)

 - Заповед № РД-09-16/13.01.2022 г. за изменение на Заповед № РД-09-616/25.11.2021 г.

Правила за дейността и организацията на  Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата (ОбщКБДП) на Община Иваново:

- Правила за дейността и организацията на  Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата (ОбщКБДП) на Община Иваново;

- Заповед № 3-43/31.08.2021 г. на председателя на ДА "Безопасност на движението по пътищата", относно утвърждаване на правила за дейността и организацията на работа на ОбщКБДП 

- Заповед № 3-75/03.12.2021 г. на Председателя на ДА "Безопасност на движението по пътищата" за изменение и допълнение на утвърдените със Заповед № 3-43/31.08.2021 г.. Правила за дейността и организацията на работа на общинските комисии по безопасност на движението по пътищата 

Протоколи от проведени заседания на Общинска комисия по БДП (ОбщКБДП) на Община Иваново

- Протокол от проведено на 29.11.2021 г. заседание на Общинска комисия по БДП (ОбщКБДП) 

        Приложения към Протокол от 29.11.2021 г.:

         - Проект на План-програма за изпълнение на общинската политика по БДП през 2022 г.

          - Утвърден Доклад на ниво Община Иваново от оглед на общинската пътна и улична мрежа за извършване на цялостна оценка на транспортно-експлоатационното и състояние

План-програми за изпълнение на общинската политика по БДП:

План-програма за изпълнение на общинската политика по БДП през 2022 г.