Уведомление за инвестиционно предложение: "Изграждане на Многофункционална сграда за обществена дейност в имот 501.1376, УПИ I, кв. 63, село Щръклево"

О Б Я ВАНа основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (Обн. ДВ, бр. 91/2002 г., изм. ДВ, бр. 21/2021 г.) и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ, бр. 25/2003, изм. и доп. ДВ, бр. 67/2019 г.)ОБЩИНА ИВАНОВО уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение:„Изграждане на Многофункционална сграда за обществена дейност в имот 501.1376, УПИ I, кв. 63, село Щръклево, община Иваново, област Русе” с административен адрес: ул. „ Розова долина № 9А.Към Обявата е приложено Уведомление за инвестиционно предложение, съгласно разпоредбите на чл. 4 от Наредбата за ОВОС.С Уведомлението можете да се запознаете тук.Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Иваново, Кметство Щръклево или в РИОСВ-Русе с адрес: “Придунавски булевард” № 20,  пощенски код 7000.Обявата, заедно с Уведомлението са публично обявени на интернет страницата на Община Иваново, както и на Информационното табло в сградата на Общината на 18.01.2022 г.