Заповед № РД-09-23/21.01.2022 г. на Кмета на Община Иваново за определяне на спечелил участник в търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост в с. Пиргово, с.о. Помпена станция

 

З  А  П  О  В  Е  Д

№ РД - 09 - 23

с. Иваново, 21.01.2022 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 80 от Наредба № 10 за реда на придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост на Общински съвет – Иваново, във връзка с протокол от 20.01.2022 г. на комисия назначена със Заповед № РД-09-20/18.01.2022 г. на Кмета на Община Иваново

 Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М :

1. ОПРЕДЕЛЯМ „НОМАД-Р“ ЕООД, ЕИК: 206667593, със седалище и адрес на управление: с. Нисово, общ. Иваново, обл. Русе, ул. „Стара планина“ № 3, представлявано от Емил ***** Райнов, за участник, спечелил проведения на 20.01.2022 г. търг с тайно наддаване, ЗА КУПУВАЧ на недвижим  имот – частна общинска собственост, представляващ САМО земята на застроен поземлен имот с идентификатор 56397.2.21 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Пиргово, с.о. Помпена станция, общ. Иваново, обл. Русе, одобрени със Заповед № РД-18-10/23.05.2014 г. на ИД на АГКК, изменени на 13.04.2017 г., ул. „Рибарска“ 13, за който е образуван урегулиран поземлен имот (УПИ) IV-21 в кв. 2, с площ от 710 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), при граници и съседи: имоти с идентификатори 56397.2.27,  56397.2.18, 56397.2.33, 56397.2.12, предмет на АЧОС № 1522/27.03.2017 г.

2. ОПРЕДЕЛЯМ продажна цена на имота, подробно описан в т. 1 в размер на 24 300,00 лв. (двадесет и четири хиляди и триста лева) без ДДС.

3. В 1-месечен срок от връчване на настоящата заповед „НОМАД-Р“ ЕООД,  следва да  заплати:

3.1. Сума в размер на 21 880,00 лв. (двадесет и една хиляди осемстотин и осемдесет лева),  представляваща разликата между достигнатата на търга продажна цена от 24 300,00 лв. (двадесет и четири хиляди и триста лева) без ДДС и внесения депозит от 2 420,00 лв. (две хиляди четиристотин и двадесет лева), по банков път: IBAN: BG46 CECB 979084F23182 00, BIC код на банката: CECB BGSF, код за вид плащане: 44 56 00, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД – клон Русе.

3.2. Сума, в размер на 4 860,00 лв. (четири хиляди осемстотин и шестдесет лева), представляваща 20% ДДС, по банков път: IBAN: BG46 CECB 979084F2318200, BIC: CECB BGSF, код за вид плащане: 44 56 00 при „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА АНКА“ АД – клон Русе.

3.3. Сума в размер на 631,80 лв. (шестстотин тридесет и един лева и осемдесет стотинки), представляваща 2,6% местен данък за придобиване на имущество по възмезден начин по ЗМДТ, по банков път – IBAN: BG46 CECB 979084F23182 00, BIC код на банката: CECB BGSF, код за вид плащане: 44 25 00, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД – клон Русе.

3.4. Сума в размер на 90,00 лв. (деветдесет лева), представляваща направените разноски за изготвената от лицензиран оценител пазарна оценка на имота по чл. 44, ал. 4 от Наредба № 10 на Общински съвет – Иваново, по банков път – IBAN: BG06 CECB 9790 31F2 3182 00, BIC код на банката: CECB BGSF, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД – клон РУСЕ.

3.5. Сума в размер на 24,30 лв. (двадесет и четири лева и тридесет стотинки), представляваща разходите за вписване на договора в Служба по вписванията – гр. Русе към Агенцията по вписванията, по банков път: IBAN: BG06 CECB 9790 31F2 3182 00, BIC код на банката: CECB BGSF, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД – клон РУСЕ.

4. В 7-дневен срок от плащане на сумите по т. 3 и представяне на документ за извършеното плащане от купувача, служител „Общинска собственост” да подготви договор за покупко-продажба с лицето по т. 1 и го предложи за подпис.

5. Разходите по вписването на договора в Служба по вписванията – гр. Русе към Агенцията по вписванията са за сметка на купувача.

Настоящата заповед се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра – един за подреждане в заповедната книга на Община Иваново, един за служител „Общинска собственост” за сведение и изпълнение, един за и.д. гл. счетоводител и един за връчване на купувача по реда на АПК.

 

ГЕОРГИ МИЛАНОВ/П/

Кмет на Община Иваново,

Област Русе