Заповед № РД - 09 - 487/09.11.2022 г. за определяне на спечелил търг с тайно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ XIII-119 в кв. 4 по регулационния план на село Червен.

 

 

З  А  П  О  В  Е  Д

 

№ РД - 09 - 487/

с. Иваново, 09.11.2022 г.

 

 

              На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 80 от Наредба № 10 за реда на придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост на Общински съвет – Иваново, във връзка с протокол от 07.11.2022 г. на комисия назначена със Заповед № РД-09-473/01.11.2022 г. на кмета на Община Иваново

 

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М :

 

1. ОПРЕДЕЛЯМ РОСИЦА ВЕЛИКОВА ГЕЦОВА, ЕГН *********, л.к. № ********, издадена на ******************, постоянен адрес: ******************** за участник, спечелил проведения на 07.11.2022 г. търг и ЗА КУПУВАЧ на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) XIII-119 (тринадесет римско, тире, сто и деветнадесет арабско) в кв.4 (четири) по регулационния план на с. Червен, общ. Иваново, обл. Русе, одобрен със Заповед № РД-09-744/25.10.2013 г. на кмета на Община Иваново, с площ от 861 кв.м. (осемстотин шестдесет и един квадратни метра), при граници и съседи: север – УПИ IV-118, изток – УПИ VII-111 и УПИ VIII-110, юг – УПИ X-108, УПИ XI-107 и УПИ XII-106, запад – улица, предмет на АЧОС № 980/22.12.2014 г. за поправка на акт за частна общинска собственост № 766/14.01.2013 г., вписан в СВ- Русе под № 197, том 3, дв. вх. регистър 1615, вх. рег. № 1641 от 16.02.2013 г. 

2. ОПРЕДЕЛЯМ продажна цена на имота, подробно описан в т. 1 в размер на 13 470,00 лв. (тринадесет хиляди четиристотин и седемдесет лева) без ДДС.

3. В 1-месечен срок от връчване на влязлата в сила заповед РОСИЦА ВЕЛИКОВА ГЕЦОВА, следва да заплати:

3.1. Сума в размер на 12 123,00 лв. (дванадесет хиляди сто двадесет и три лева) без ДДС, представляваща разликата между достигнатата на търга продажна цена от 13 470,00 лв. (тринадесет хиляди четиристотин и седемдесет лева) без ДДС и внесения депозит от 1 347,00 лв. (хиляда триста четиридесет и седем лева) по банков път: IBAN: BG46 CECB 9790 84F2 3182 00, BIC код на банката: CECB BGSF, код за вид плащане: 44 56 00, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД – клон Русе.

3.2. Сума, в размер на 2 694,00 лв. (две хиляди шестстотин деветдесет и четири лева), представляваща 20% ДДС, по банков път: IBAN: BG46 CECB 979084F2318200, BIC: CECB BGSF, код за вид плащане: 44 56 00 при „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА АНКА“ АД – клон Русе.

3.3. Сума в размер на 350,22 лв. (триста и петдесет лева и двадесет и две стотинки), представляваща 2,6% местен данък за придобиване на имущество по възмезден начин по ЗМДТ, по банков път – IBAN: BG46 CECB 979084F23182 00, BIC код на банката: CECB BGSF, код за вид плащане: 44 25 00, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД – клон Русе.

3.4. Сума в размер на 80,00 лв. (осемдесет лева), представляваща направените разноски за изготвената от лицензиран оценител пазарна оценка на имота по чл. 40б, ал. 1 от Наредба № 10 на Общински съвет – Иваново по банков път – IBAN: BG06 CECB 9790 31F2 3182 00, BIC код на банката: CECB BGSF, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД – клон РУСЕ.

3.5. Сума в размер на 13,47 лв. (тринадесет лева и четиридесет и седем стотинки), представляваща разходите за вписване на договора в Служба по вписванията – гр. Русе към Агенцията по вписванията, по банков път: IBAN: BG06 CECB 9790 31F2 3182 00, BIC код на банката: CECB BGSF, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД – клон РУСЕ.

4. В 7-дневен срок от плащане на сумите по т. 3 и представяне на документ за извършеното плащане от купувача, служител „Общинска собственост” да подготви договор за покупко-продажба с лицето по т. 1 и го предложи за подпис.

5. Разходите по вписването на договора в Служба по вписванията – гр. Русе към Агенцията по вписванията са за сметка на купувача.

Настоящата заповед се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра – един за подреждане в заповедната книга на Община Иваново, един за служител „Общинска собственост” за сведение и изпълнение, един за и.д. гл. счетоводител и един за връчване на купувача по реда на АПК.

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок по реда на АПК.

 

 

ГЕОРГИ МИЛАНОВ

Кмет на Община Иваново,

Област Русе