Заповед № РД - 09 - 521/30.11.2022 г. за определяне на спечелил търг с тайно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ III в кв. 47а по регулационния план на село Красен.

 

З  А  П  О  В  Е  Д

 

№ РД - 09 – 521/

с. Иваново, 30.11.2022 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 80 от Наредба № 10 за реда на придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост на Общински съвет – Иваново, във връзка с протокол от 28.11.2022 г. на комисия назначена със Заповед № РД-09-502/23.11.2022 г. на кмета на Община Иваново

 

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М :

 

1. ОПРЕДЕЛЯМ СНЕЖАНА ЛЮБЕНОВА ИЛИЕВА, ЕГН: ********, л.к. № ***********, издадена на *************, постоянен адрес: *****************, за участник, спечелил проведения на 28.11.2022 г. търг и ЗА КУПУВАЧ на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) III с площ 665 кв.м. в кв. 47а  по регулационния план на с. Красен, община Иваново, област Русе, одобрен със Заповед № 288/05.05.1987 г., изменена със Заповед № 277/04.12.1989 г. на кмета на Община Иваново, при граници и съседи: север – улица, изток и юг - землищна граница, запад - УПИ II, предмет на АЧОС № 2433/16.09.2022 г. за поправка на Акт за частна общинска собственост № 827/19.09.2003 г., вписан в СВ-Русе с вх. рег. № 11373 от 05.09.2022 г., под № 186, том 32, дело № 6707, ДВР 11020.

2. ОПРЕДЕЛЯМ продажна цена на имота, подробно описан в т. 1 в размер на 10 000,00 лв. (десет хиляди лева) без ДДС.

3. В 1-месечен срок от връчване на настоящата заповед СНЕЖАНА ЛЮБЕНОВА ИЛИЕВА, следва да заплати:

3.1. Сума в размер на 9 202,00 лв. (девет хиляди двеста и два лева) без ДДС, представляваща разликата между достигнатата на търга продажна цена от 10 000,00 лв. (десет хиляди лева) без ДДС и внесения депозит от 798,00 лв. (седемстотин деветдесет и осем лева) по банков път: IBAN: BG46 CECB 9790 84F2 3182 00, BIC код на банката: CECB BGSF, код за вид плащане: 44 56 00, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД – клон Русе.

3.2. Сума, в размер на 2 000,00 лв. (две хиляди лева), представляваща 20% ДДС, по банков път: IBAN: BG46 CECB 979084F2318200, BIC: CECB BGSF, код за вид плащане: 44 56 00 при „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА АНКА“ АД – клон Русе.

3.3. Сума в размер на 260,00 лв. (двеста шестдесет лева), представляваща 2,6% местен данък за придобиване на имущество по възмезден начин по ЗМДТ, по банков път – IBAN: BG46 CECB 979084F23182 00, BIC код на банката: CECB BGSF, код за вид плащане: 44 25 00, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД – клон Русе.

3.4. Сума в размер на 80,00 лв. (осемдесет лева), представляваща направените разноски за изготвената от лицензиран оценител пазарна оценка на имота по чл. 44, ал. 4 от Наредба № 10 на Общински съвет – Иваново по банков път – IBAN: BG06 CECB 9790 31F2 3182 00, BIC код на банката: CECB BGSF, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД – клон РУСЕ.

3.5. Сума в размер на 10,00 лв. (десет лева), представляваща разходите за вписване на договора в Служба по вписванията – гр. Русе към Агенцията по вписванията, по банков път: IBAN: BG06 CECB 9790 31F2 3182 00, BIC код на банката: CECB BGSF, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД – клон РУСЕ.

4. В 7-дневен срок от плащане на сумите по т. 3 и представяне на документ за извършеното плащане от купувача, служител „Общинска собственост” да подготви договор за покупко-продажба с лицето по т. 1 и го предложи за подпис.

5. Разходите по вписването на договора в Служба по вписванията – гр. Русе към Агенцията по вписванията са за сметка на купувача.

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок по реда на АПК.

 

 

 

ГЕОРГИ МИЛАНОВ

Кмет на Община Иваново,

Област Русе