Община Иваново на основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл. 26 от АПК, уведомява Иван Иванов Милчев и всички други заинтересовани лица, че е издадена Заповед № РД-09-497/17.11.2022 г. от Кмета на Община Иваново

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Иваново на основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуналния кодекс /АПК/ във връзка с чл. 26 от АПК, уведомява Иван Иванов Милчев и всички други заинтересовани лица, че е издадена Заповед № РД-09-497/17.11.2022 г. от Кмета на Община Иваново за изземване по чл. 65 от Закона за общинската собственост, за:

Урегулиран поземлен имот /УПИ/  IV-1762 в кв. 134, по плана  на с. Щръклево, Община Иваново, Област Русе, представляващ незастроен парцел, отреден за жилищно застрояване, с площ 912 кв.м., при граници и съседи: улица, ПИ 501.1759, УПИ III-2154, УПИ VII-2153, ПИ 501.1761, и ПИ 501.1763, предмет на Акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 145/09.03.2007 г.

Имотът е отреден за жилищно застрояване. Същият не е застроен и върху него е отстъпено право на строеж на Иван Иванов Милчев.

С настоящото Ви уведомяваме, че в 7-дневен срок от съобщаване на уведомлението може да представите в Община Иваново писмени обяснения, възражения и доказателства от значение за изясняване на фактите и обстоятелствата по случая.

Дата: 15.12.2022 г.