Местни избори на 29.10.2023 г.

Съобщение
27.09.2023 г.

Избирателен списък - част II за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Съобщение
27.09.2023 г.

Разяснителна кампания на ЦИК

Съобщение
20.09.2023 г.

Заповед № РД-09-521/20.09.2023 г. на Кмета на Община Иваново за определяне на места за поставяне на агитационни материали

Съобщение
20.09.2023 г.

Списък на кметствата, в които ще се произвеждат избори за кмет на кметство на 29 октомври 2023 г.

1. Красен
2. Кошов
3. Мечка
4.Пиргово
5.Сваленик
6.Тръстеник
7. Червен
8. Щръклево

Съобщение
14.09.2023 г.

Изх. № 92-358-4/14.09.2023 г.

ДО
РЪКОВОДСТВАТА НА ПАРЛАМЕНТАРНО
ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ
В 49-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

КОАЛИЦИЯ „ГЕРБ – СДС“
КОАЛИЦИЯ „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ВЪЗРАЖДАНЕ“
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ
КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ИМА ТАКЪВ НАРОД“

ДО ДРУГИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ,
КОИТО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ

ПОКАНА

            УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

          С Указ № 146 от 31.07.2023 г. (обн. ДВ бр. 67 от 4 август 2023 г.) на Президента на Републиката са насрочени избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

           На основание чл. 90 и чл. 91 от Изборния кодекс (ИК), във връзка с Решение № 2378-МИ от 12.09.2023 г. на Централната избирателна комисия за назначаване съставите на СИК в страната за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.,

           ВИ КАНЯ НА 19.09.2023 г. (вторник) от 13:00 часа

в заседателната зала в административната сграда на Община Иваново, находяща се на третия етаж в сградата на Община Иваново на адрес: с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75, за провеждане на публични консултации за сформиране съставите на секционните избирателни комисии (СИК) и подвижните секционни избирателни комисии (ПСИК) в община Иваново за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

            Към датата на провеждане на консултациите няма да са налице условията по чл. 90 от ИК и няма да е ясен броят на избирателите, които ще заявят желание да гласуват с подвижна избирателна кутия на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. Затова, на консултациите с парламентарно представените партии и коалиции в 49-то Народно събрание за определяне съставите на секционните избирателни комисии и подвижните секционни избирателни комисии (ПСИК) в община Иваново за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. ще се обсъждат предложения за състав на една подвижна секционна избирателна комисия, която ще се образува, ако бъдат изпълнени условията в чл. 90 от Изборния кодекс, заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия и при условията, определени от ЦИК.

При консултациите партиите и коалициите следва да представят изискуемите документи по ИК и Решение № 2378-МИ от 12.09.2023 г. на Централната избирателна комисия.

ГЕОРГИ МИЛАНОВ
Кмет на Община Иваново,
област Русе

Съобщение
13.09.2023 г.

Избирателен списък  - част I за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Съобщение
07.09.2023 г.

Заповед № РД-09-485/07.09.2023 г. на Кмета на Община Иваново за определяне на места за обявяване на избирателните списъци

Съобщение
04.09.2023 г.

Заповед № РД-09-482/04.09.2023 г. на Кмета на ОБщина Иваново за образуване на избирателни секции и Приложение № 1 към нея

Съобщение
11.08.2023 г.

Изх. № 92-358-2/11.08.2023 г.

ДО
РЪКОВОДСТВАТА НА ПАРЛАМЕНТАРНО
ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ
В 49-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

КОАЛИЦИЯ „ГЕРБ – СДС“
КОАЛИЦИЯ „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ВЪЗРАЖДАНЕ“
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ
КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ИМА ТАКЪВ НАРОД“

ДО ДРУГИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ,
КОИТО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ

ПОКАНА

            УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
            С Указ № 146 от 31.07.2023 г. (обн. ДВ бр. 67 от 4 август 2023 г.) на Президента на Републиката са насрочени избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
            На основание чл. 75, ал. 1 от Изборния кодекс (ИК), във връзка с Решение № 1962-МИ от 04.08.2023 г. на Централната избирателна комисия за провеждане на консултации при кметовете на общини за определяне съставите на общинските избирателни комисии и назначаването им за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
           
ВИ КАНЯ НА 16.08.2023 г. (сряда) от 13:00 часа
в заседателната зала в административната сграда на Община Иваново, находяща се на третия етаж в сградата на Община Иваново на адрес: с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75, за провеждане на публични консултации за определяне състава на Общинска избирателна комисия (ОИК) в община Иваново за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
          При провеждане на консултациите партиите и коалициите представят:
          1. Писмено предложение за състав на ОИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност, телефон за контакт и партията или коалицията, която ги предлага.
          2. Заверено копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите – 31.07.2023 г. (по изключение е допустимо представяне на удостоверение, издадено по-рано) или заверено копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция.
          3. Пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица.
          4. Копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше училище (ако все още няма издадена диплома); в случай, че документът за завършено висше образование е издаден на чужд език, същият се представя заедно с легализиран превод на български език.
          5. Предложение на партиите и коалициите по т. 1 за резервни членове.
          6. Декларация за съгласие на всяко лице да бъде предложено за член на ОИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс (по образец, приложение към Решение № 1962-МИ от 04.08.2023 г. на Централната избирателна комисия).
         Уведомяваме Ви, че съгласно т. 11.1 и 12. 1 от Решение № 1962-МИ от 04.08.2023 г. на Централната избирателна комисия, в съставът на ОИК с до 150 избирателни секции включително, е 11 членове, включително председател, до четирима, но не по-малко от двама заместник-председатели и секретар.
          Съставът на ОИК се определя, като се спазва следното съотношение:

  • За коалиция „ГЕРБ-СДС“ – 3 членове;
  • За коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ – 3 членове;
  • За ПП „Възраждане“ – 2 членове;
  • За ПП „ДПС“ – 1 член;
  • За коалиция „БСП за България“ – 1 член;
  • За ПП „Има такъв народ“ – 1 член.

За членове на ОИК се назначават лица, които:
а) са навършили 18 години;
б) не са поставени под запрещение;
в) не изтърпяват наказание лишаване от свобода;
г) не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, както и не са освобождавани от наказателна отговорност за умишлено престъпление;
д) имат постоянен и настоящ адрес на територията на Република България към дата 28 април 2023 г. включително – 6 месеца преди датата на изборите;
е) владеят български език;
ж) са с висше образование или приравнените на него по Закона за висшето образование.

Обстоятелствата по букви „а“ – „е“ се установяват с декларация (по образец, приложение към Решение № 1962-МИ от 04.08.2023 г. на Централната избирателна комисия), а по б. „ж“ – с копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше училище (ако все още няма издадена диплома).

            Членовете на ОИК е препоръчително да са юристи.

           Докато заема длъжността си, член на ОИК не може да бъде:
           а) кандидат, съпруг на кандидат или да се намира във фактическо съжителство с кандидат за общински съветник или за кмет в община Иваново;
           б) лице на изборна длъжност в държавен или местен орган;
           в) орган на изпълнителната власт;
           
г) заместник-министър;
           д) главен секретар на президента на републиката, Народното събрание или Министерския съвет;
           е) главен секретар на министерство или областна администрация;
          ж) секретар на община, район или кметство;
           з) съдия, прокурор или следовател;
           и) съдия в Конституционния съд;
           к) заместник-областен управител или заместник-кмет;
           л) военнослужещ във въоръжените сили;
         м) служител в Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция „Разузнаване“, Националната служба за охрана, Държавна агенция „Технически операции“ или в Държавна агенция „Национална сигурност“.
           Членовете на една и съща ОИК не могат да бъдат помежду си съпрузи или лица във фактическо съжителство, роднини по права линия, братя и сестри.
        Едно лице не може да участва в повече от едно качество в изборите – кандидат, наблюдател, застъпник, представител на партия, коалиция или инициативен кабинет, член на инициативен комитет, член на избирателна комисия, анкетьор, придружител и друго подобно.
          Настоящата покана е поставена на информационното табло в сградата на Община Иваново и е публикувана на интернет страницата на Община Иваново на адрес: https://ivanovo.bg/bg/1691732574.html; раздел „За Общината“; подраздел „Местни избори 2023 г.“.
         Приложение: Декларация от лицата, предложени за членове на ОИК, в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. (чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 от ИК)

ЗА КМЕТ:        /П/
ПЛАМЕН ДОНЧЕВ
Заместник-кмет на Община Иваново,
Област Русе
(съгл. Заповед № РД-09-422/04.08.2023 г.)

Съобщение
07.08.2023 г.

Община Иваново уведомява избирателите, че във връзка с Указ № 146/31.07.2023 г. (обн. в ДВ бр. 67/04.08.2023 г.)на Президента на Република България, на 29.10.2023 г. ще се проведат избори за общински съветници и за кметове.