Заявяване на суми за рентни плащания

Правно основание за предоставяне

чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, на основание § 16 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ


Място на заявяване и предоставяне на услугата

Център за гражданска регистрация и административно обслужване и информация на гражданите
ул. "Олимпийска" № 75


Образец:

Заявление


Вид на услугата и такса за предоставянето ѝ

Вид услуга Срок за предоставяне Такса
Обикновена След 15-то число на месеца, следващ месеца на заявяване Не се заплаща