Новини

ЗАПОВЕД на кмета на община Иваново

№ РД - 09 – 95 /11.03.2020 г.

Пълна информация
За Обявление

№ 12/06.03.2020г., с което се допуска изработване на подробен устройствен план - план за регулация /ПУП-ПР/ за ПИ 501.1181 в кв. 113 по кадастралния план на с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе.

Пълна информация
ЗАПОВЕД № РД-09-86

с.Иваново, 08.03.2020г.

Пълна информация
За  Обявление  № 11/04.03.2020 г.

с Решение № 66 по Протокол № 8 на Общински съвет Иваново, област Русе се одобрява задание и се разрешава изработването на подробен устройствен план  /ПУП/ - парцеларен план /ПП/ за обект

Пълна информация
Ръководството на община Иваново ви кани

Тържествено честване на Националния празник на Република България

Пълна информация
Обявление за прием на документи

от кандидати за потребители на персонални грижи, предоставяни в домашна среда по Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“

Пълна информация
Уведомление за инвестиционно предложение

"Провеждане на редовно археологическо проучване на некропола на римската крепост Тримамиум, местност "Стълпище", село Мечка, община Иваново през 2020 г.", Възложител: Регионален исторически музей - Русе

Пълна информация
Заповед № РД-09-64/17.02.2020 г.

на кмета на Община Иваново

Пълна информация