Достъп до обществена информация

ЕЛЕКТРОННА ФОРМА ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ
(услугата е достъпна с квалифициран електронен подпис)


ГОДИШЕН ОТЧЕТ за достъп до обществена информация в Община Иваново през 2018 година >>

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за достъп до обществена информация в Община Иваново през 2017 година >>

Списък по чл.15 ал.3  от Закона за достъп до обществена информация

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за достъп до обществена информация в Община Иваново през 2014 година >>

Всеки гражданин на Република България има право на достъп до обществена информация при условията и по реда, определени в Закона за достъп до обществена информация.


Задължени да предоставят информация са всички държавни органи и органите на местно самоуправление.


Този закон не се прилага за информацията, която се предоставя във връзка с административното обслужване на гражданите и юридическите лица.

Достъп до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление, което се подава в деловодството на Община Иваново - Център за гражданска регистрация, административно обслужване и информация на гражданите лично или по пощата на адрес: с.Иваново, ул. „Олимпийска“ 75 или на заявление, постъпило по електронен път на ел.адрес: obshtina@ivanovo.bg


Заявленията за достъп до обществена информация се подават в установеното за Общинска администрация Иваново работно време от 8:30 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч.  до 16:45 ч., тел: 08116/22-55.


Заявленията за достъп до обществена информация се разглеждат не по-късно от 14 дни след датата на регистрация.


Решението за предоставяне на достъп до исканата информация се връчва на заявителя срещу подпис или се изпраща по пощата с обратна разписка.
Достъп до обществена информация се предоставя след заплащане на разходите по предоставяне на информацията, размерът на които се определя съгласно Заповед на министъра на финансите № ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г. /обн.ДВ, бр. 98 от 2011 г./ и представяне на платежен документ. 
Заплащането на разходите по предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация се извършва в брой на касата на Център за гражданска регистрация, административно обслужване и информация на гражданите- община Иваново или по банков път по следната банкова сметка: 

Централна кооперативна банка АД – клон Русе
Сметка: BG46 CECB 9790 84F2 3182 00, 
Банков код: CECBBGSF, 
Код за плащане: 448090
Основание – достъп до обществена информация

Заповед № РД-09-507/01.10.2021 г. на Кмета на Община Иваново за определяне на служители за разглеждане на постъпили заявления за достъп до обществена информация

Вътрешни правила за достъп до обществена информация в Община Иваново >>  

Списък на категориите информация създавана, ползвана, съхранявана и подлежаща на класификация като служебна тайна в Община Иваново >>