Наредби

Наредби на Общински съвет Иваново

Наредба № 1 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Наредба № 2 за базисните (начални) цени на обекти със стопанско и административно предназначение-общинска собственост

Наредба № 3 за поддържане и осигуряване на обществения ред, безопасността на движението, опазването на общественото и личното имущество, чистотата и архитектурно-художественото оформление на населените места

Наредба № 5 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Иваново

Наредба № 7 за управление на общинските пътища на територията на община Иваново

Наредба № 8 за управление на отпадъците

Наредба № 10 за реда на придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост

Наредба № 11 за управление, ползване и разпореждане със земи от Общински поземлен фонд

Наредба № 13 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост

Наредба № 14 за организацията и дейността на клубовете на пенсионерите и инвалидите в община Иваново, приета с Решение № 450 по Протокол № 54/ 09.12.2010 г.

Наредба № 15 за условията и реда за поставяне и премахване на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Иваново

Наредба № 16 за определяне на реда за управление на горските територии - общинска собственост.

Наредба № 17 за притежаване, отглеждане и контрол на животни на територията на Община Иваново

Наредба №18 за изплащане на еднократна помощ при раждане на дете, еднократна помощ за дете, което постъпва в първи клас и пострадали при пътно-транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета на Община Иваново, област Русе - актуализирана на 24.11.2022 г.

Наредба № 19 за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на община Иваново  

Наредба № 20 за реда и начина на ползване на дървесина, добита извън горски фонд на територията на Община Иваново”        

Наредба № 21 за овладяване популацията на безстопанствените животни на територията на община Иваново    

Наредба № 22 за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общински детски градини на територията на община Иваново

Наредба №23 за водене не регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на община Иваново

Наредба №24 за спортните обекти общинска собственост и за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност на територията на Община Иваново

Наредба № 25 за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Иваново и издаване на сертификати клас В

Наредба за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общински дълг на Община Иваново

Наредба за условията и реда за предоставяне на социална услуга „Домашен социален патронаж” в община Иваново – актуализирана на 25.04.2013 г.

Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Иваново


АРХИВ

Наредба №18 за изплащане на еднократна помощ при раждане на дете, еднократна помощ за дете, което постъпва в първи клас и пострадали при пътно-транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета на Община Иваново, област Русе - актуализирана на 26.03.2020 г.

Наредба № 3 за поддържане и осигуряване на обществения ред, безопасността на движението, опазването на общественото и личното имущество, чистотата и архитектурно-художественото оформление на населените места

Наредба № 1 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Наредба № 3 за поддържане и осигуряване на обществения ред, безопасността на движението, опазването на общественото и личното имущество, чистотата и архитектурно-художественото оформление на населените места

Наредба № 1 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Иваново

Наредба № 5 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Иваново

Наредба № 1 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Наредба № 10 за реда на придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост

Наредба № 1 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Наредба №18 за изплащане на еднократна помощ при раждане на дете, еднократна помощ за дете, което постъпва в първи клас и пострадали при пътно-транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета на Община Иваново, област Русе – актуализирана на 03.04.2018 г.

Наредба № 6 за противопожарната безопасност – отменена на 20.02.2020 г.

Наредба № 6 за противопожарната безопасност – актуализирана на 25.04.2013 г.

Наредба № 5 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Иваново

Наредба № 10 за реда на придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост

Наредба № 1 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Наредба за рекламната дейност на територията на Община Иваново – Отменена с Решение №460 по Протокол №55/ 27.01.2011 г.

Наредба № 5 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Иваново 

Наредба № 2 за базисните начални цени на обекти със стопанско и административно предназначение-общинска собственост (нова)
Старата Наредба № 2 е отменена с Решение № 233 по Протокол № 32/ 09.09.2009г

Наредба № 16 за определяне на реда за управление на горските територии - общинска собственост.

Наредба № 13 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост

Наредба № 13 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост

Наредба № 17 за притежаване, отглеждане и контрол на животни на територията на населените места в Община Иваново

Наредба №18 за изплащане на еднократна помощ при раждане на дете, еднократна помощ за дете, което постъпва в първи клас и пострадали при пътно-транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета на Община Иваново, област Русе    

Наредба № 10 за реда на придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост

Наредба № 3 за поддържане и осигуряване на обществения ред, безопасността на движението, опазването на общественото и личното имущество, чистотата и архитектурно-художественото оформление на населените места (отменена)

Наредба № 5 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Иваново – актуализирана на 20.12.2013 г.

Наредба № 1 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Наредба № 5 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Иваново – актуализирана на 19.10.2017 г.