За обществено обсъждане

 

18.08.2023 г.

Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет 2023 г. на Община Иваново

 

13.07.2023 г.
Проект на Наредба № 14 за организацията и дейността на клубовете на пенсионерите и инвалидите в Община Иваново 

14.06.2023 г.

Проект на Наредба № 8 за управление на отпадъците

 

28.04.2023 г.

Проект на Наредба № 1 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Калкулации на таксите за административни и технически услуги

 

17.02.2023 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПЛАНИРАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ НА ОБЩИНСКО И ОБЛАСТНО НИВО, КОИТО СЕ ФИНАНСИРАТ ИЗЦЯЛО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ

Община Иваново, в съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредба за планирането на социалните услуги, изготви Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

В тази връзка предлагаме на вниманието на заинтересованите лица и жителите на община Иваново, в 30 дневен срок, считано от 17.02.2023 г., да депозират становища, предложения, препоръки и др. по представения Анализ и Предложение за планирането на социалните услуги, в деловодството на Община Иваново на адрес: с. Иваново, ул. "Олимпийска" № 75 или на e-mail: obshtina@ivanovo.bg

Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПЛАНИРАНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

21.10.2022 г.

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 18 за изплащане на еднократна помощ при раждане на дете, еднократна помощ за дете, което постъпва в първи клас и пострадали при пътно-транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета на Община Иваново, Област Русе

15.06.2022 г.

Проект на Отчет за изпълнение на бюджета на Община Иваново за 2021 година.

13.06.2022г.

Проект за изменение и допълнение на Наредба № 3 за поддържане и осигуряване на обществения ред, безопасността на движението, опазването на общественото и личното имущество, чистота и архитектурно-художественото оформление на населените места в Община Иваново

22.11.2021 г.

Проект на План-сметка за приходите и разходите за такса битови отпадъци през 2022 г.

1. Доклад и проект на решение.

2. Приложения.

 

08.11.2021 г. 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Калкулации на таксите за административни и технически услуги

Справка за постъпили предложения, становища и възражения

20.07.2021 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за поддържане и осигуряване на обществения ред, безопасността на движението, опазването на общественото и личното имущество, чистотата и архитектурно-художественото оформление на населените места в Община Иваново

23.08.2021 г.

Справка за постъпили предложения, становища и възражения

21.06.2021 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА НАМЕРЕНИЕТО НА ОБЩИНА ИВАНОВО ДА СЕ ВЪВЕДЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНO ПРЕДУЧИЛИЩНO ОБРАЗОВАНИЕ НА 4-ГОДИШНИТЕ ДЕЦА, СЧИТАНО ОТ НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

09.06.2021 г.
Покана за обществено обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Иваново за 2020 година
Докладна записка вх.№ 206/ 25.05.2021 г.
17.06.2021 г.
Протокол от обществено обсъждане на проекта на отчета за изпълнение на бюджета на Община Иваново за 2020 г.

17.03.2021 г.
Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
20.04.2021 г.
Справка за постъпили предложения, становища и възражения

17.03.2021 г.
Проект наредба за изменение и допълнение на наредба за условията и реда на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Иваново

11.03.2021 г.
Проект на решение за изменение на план - сметка, включваща необходимите разходи по поддържане чистотата на територията на община Иваново за 2021 г.
19.03.2021 г.
Справка за постъпили предложения, становища и възражения

07.07.2020 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Иваново

06.07.2020 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги

14.09.2020 г.
Покана за публично обсъждане
Проект на План за интегрирано развитие на Община Иваново за периода 2021 - 2027 г.

18.12. 2020 г.
Проект на общинска програма за намаляване риска от бедствия в Община Иваново за периода 2021-2025 г.