Услуги

2046 Експертна оценка на дървесина и храстова растителност

Пълна информация
2470 Отразяване на настъпила промяна в списъците на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове

Пълна информация
2518 Изменение на план на новообразувани имоти

Пълна информация
1992 Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии

Пълна информация
2097 Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура

Пълна информация
2011 Определяне на място за спирката, която ще ползва превозвачът по международни автобусни линии

Пълна информация
2127 Приемане и обработка на заявления за изготвяне на предложения до общинския съвет за отпускане на персонални пенсии

Пълна информация
2035 Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства

Пълна информация