Търговия, туризъм, транспорт и реклама

2008 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение

2010 Издаване на разрешително за ползването на плувен басейн през летния сезон

2011 Определяне на място за спирката, която ще ползва превозвачът по международни автобусни линии

2012 Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране

2035 Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства

2047 Категоризация на места за настаняване

2048 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани места за настаняване и издаване на удостоверение

2050 Прекратяване на категория на туристически обект

2069 Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите 

2088 Категоризация на заведения за хранене и развлечение

2089 Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект

2123 Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект

2715 Издаване на дубликат на разрешение за таксиметров превоз на пътници

2784 Вписване в Регистър на местните поделения на вероизповеданията

2982 Издаване на сертификат за инвестиция клас В по Закона за насърчаване на инвестициите 

3087 Приемане на уведомление за работно време при откриване на обект или заявяване промяна на работното време на обекта

3122 Регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости

Изработване на нова табела от категорийната символика при захабяване на издадената

3199 Прекратяване на открита процедура по категоризиране на туристически обекти

3205 Издаване на разрешение за ползване на място публична общинска собственост за извършване на търговска дейност на открито чрез поставяне на съоръжения и елементи