Общ устройствен план за развитие на Община Иваново, Област Русе

Общ устройствен план на община Иваново, област Русе
- Становище по екологична оценка № РУ 2-3/2016 на директора на РИОСВ - Русе
- Справка по чл. 29, ал. 1 от Наредба за екологична оценка

      ГОДИШНИ ДОКЛАДИ ПО НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА ОУП НА ОБЩИНА ИВАНОВО: