Административни услуги "Селско стопанство и екология, зелена система"

1992 Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии

1993 Издаване на разрешително за ползване на водни обекти - публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите

1996 Издаване на разрешение за отсичане на над 5 броя дървета и на лозя над 1 декар

2004 Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините

2006 Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд

2007 Издаване на удостоверение за билки от култивирани лечебни растения

2029 Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства

2031 Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение

2045 Издаване на разрешително за достъп до горски територии

2046 Експертна оценка на дървесина и храстова растителност

2066 Издаване на позволително за ползване на лечебни растения

2068 Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии

2086 Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване ди 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи

2093 Издаване на предписание за насочване на битовите и строителните отпадъци

2667 Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве

Заявяване на суми за рентни плащания