Обявления - УТ

13.09.2021 г. Обявление № 72/09.09.2021 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № РД-09-467/08.09.2021 г., с която се одобрява задание и се разрешава изработването на подробен устройствен план - изменение план за регулация /ПУП-ИПР/ за урегулирани поземлени имоти /УПИ/ VI-864, УПИ X-855, УПИ XI-856, УПИ XII-857 и УПИ IX-865 в кв. 83 по плана на с. Пиргово, община Иваново, област Русе. 

07.09.2021 г. Обявление № 71/03.09.2021 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № РД-09-459/02.09.2021 г. на кмета на община Иваново, с която се одобрява задание и се разрешава изработването на (ПУП-ИПР) подробен устройствен план - изменение план за регулация УПИ X-169, УПИ XV-169,  УПИ XVI-169, УПИ XI-164 и УПИ XIV-164 в кв. 16 по плана на с. Пиргово, общ. Иваново,обл. Русе.

02.09.2021 г. Обявление № 70/02.09.2021 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № РД-09-454/01.09.2021 г. на кмета на община Иваново, с която се одобрява задание и се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-ПР/ за ПИ 501.2551 в кв. 109 по кадастралния план на с. Щръклево, община Иваново, област Русе.

31.08.2021 г. Обявление № 69/30.08.2021 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № РД-09-448/30.08.2021 г. на кмета на община Иваново, с която се одобрява задание и се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-ПР/ за поземлен имот /ПИ/ 501.261 в кв. 94 по кадастралния план на с. Щръклево, община Иваново, област Русе.

31.08.2021 г. Обявление № 68/30.08.2021 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № РД-09-446/30.08.2021 г. на кмета на община Иваново, с която се одобрява задание и се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-ПР/ за поземлен имот /ПИ/ 501.494 в кв. 34 по кадастралния план на с. Щръклево, община Иваново, област Русе.

31.08.2021 г. Обявление № 67/30.08.2021 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № РД-09-447/30.08.2021 г. на кмета на община Иваново, с която се одобрява задание и се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-ПР/ за поземлен имот /ПИ/ 501.237 в кв. 153 по кадастралния план на с. Щръклево, община Иваново, област Русе.

04.08.2021 г. Обявление № 61/03.08.2021 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № РД-09-387/30.07.2021 г. на кмета на община Иваново, с която е допуснат за изработване подробен устройствен план - изменение план за регулация  (ПУП-ИПР) за урегулирани поземлени имоти (УПИ) XI-502, XVI-502, XII-501 и Х-503, кв. 47 по плана на с. Тръстеник, община Иваново, област Русе.

30.07.2021 г. Обявление № 60/29.07.2021 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № РД-09-383/29.07.2021 г. на кмета на община Иваново, с която е допуснат за изработване подробен устройствен план - изменение план за регулация  (ПУП-ИПР) за урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII-201 в кв. 38 по плана на с. Пиргово, общ. Иваново,обл. Русе.

20.07.2021 Обявление № 50/15.07.2021г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № РД-09-360/15.07.2021 г. на кмета на община Иваново, с която е допуснат за изработване  ПУП-ИПР (подробен устройствен план - изменение план за регулация) за урегулиран поземлен имот (УПИ) XI-975 в кв. 103 по плана на с. Пиргово, общ. Иваново,обл. Русе.

08.07.2021 г. Обявление № 47/07.07.2021 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че с Решение № 295 по Протокол № 26 от 24.06.2021г. на Общински съвет - Иваново е одобрено задание и е допуснат за  изработване подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ на поземлен имот с идентификатор № 47977.618.620 в местност "Дервента", в землището на с. Мечка, община Иваново, област Русе.

07.07.2021 г. Обявление № 44/06.07.2021 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № РД-09-343/06.07.2021 г. на кмета на община Иваново, с която се одобрява задание и се разрешава изработване на ПУП - ПР /подробен устройствен план - план за регулация/ за поземлен имот (ПИ) 501.1645 в кв. 118 по  план на с. Щръклево, община Иваново, област Русе.

30.06.2021 г. Обявление № 39/29.06.2021 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № РД-09-318/28.06.2021 г., с която се одобрява задание и се разрешава изработването на подробен устройствен план - план за регулация /ПУП-ПР/ за ПИ 501.780 в кв. 21 по кадастралния план на с. Щръклево, община Иваново, област Русе.

10.06.2021 Обявление № 33/10.06.2021г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № РД-09-278/09.06.2021 година на кмета на община Иваново, с която се допуска изработването на подробен устройствен план - изменение план за регулация /ПУП-ИПР/ за урегулирани поземлени имоти /УПИ/ VI-302 и УПИ VIII-302 в кв. 35 по плана на с. Сваленик, община Иваново, област Русе.

09.06.2021 Обявление № 32/08.06.2021г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № РД-09-273/07.06.2021година на кмета на община Иваново, с която се одобрява техническо задание и се разрешава изработванеа на ПУП-ИПР (подробен устройствен план - изменение план за регулация) за УПИ IX-76 и XI-93, кв. 58 по плана на с. Нисово, общ. Иваново,обл. Русе.

28.05.2021 Обявление № 27/28.05.2021 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № РД-09-248/26.05.2021 г. на кмета на община Иваново, с която се одобрява техническо задание и се разрешава  изработване на подробен устройствен план - план за регулация /ПУП-ПР/  за ПИ-501.373 в кв. 50 по плана на с. Щръклево, община Иваново, област Русе.