Обявления - УТ

13.06.2024 г. Обявление № 49/12.06.2024 г., относно съобщаване на заинтересованите лица за издадена Заповед № РД-09-368/10.06.2024 г., с която се одобрява задание и се разрешава изработване на подробен устройствен план - план за регулация (ПУП-ПР) за поземлен имот с идентификатор 84049.502.87 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Щръклево, община Иваново, област Русе.

13.06.2024 г. На вниманието на Валя Иванова Костадинова наследник на Иван Атанасов Костадинов  - съобщение на основание § 4, ал. 2 от ЗУТ относно одобрен със Заповед № РД-09-359/04.06.2024 г. подробен устройствен план изменение план за регулация (ПУП-ИПР) за урегулирани поземлени имоти УПИ XIX-693 към УПИ I-694, УПИ II-695, УПИ III-696, УПИ IV-696, УПИ VII-691  и УПИ XVIII-692 в кв. 60 по плана на с. Пиргово, общ. Иваново, област Русе.

10.06.2024 г. На вниманието на г-н Огнян Йорданов Цветков, н-к на Йордан Обретенов Цветков - съобщение на основание 18а, ал. 10 от АПК, относно издадена Заповед № РД-09-280/22.04.2024 г., за отказ за изманение на границите на ПИ-462 към ПИ-461, ПИ-463 и ПИ-464 в кв. 50 и обособяване на два нови ПИ-640 и ПИ-641 по плана на с. Красен, общ. Иваново, област Русе, одобрен със Заповед № 288/05.05.1987 г. на ОбНС-Иваново.    

06.06.2024 г. Обявление № 46/06.06.2024 г., относно съобщаване на заинтересованите лица за издадена Заповед № РД-09-363/06.06.2024 г., с която се одобрява задание и се разрешава изработване на подробен устройствен план - план за регулация (ПУП-ПР) за поземлен имот с идентификатор 84049.502.1204 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Щръклево, община Иваново, област Русе.

04.06.2024 г. Обявление № 43/03.06.2024 г. относно съобщаване на заинтересованите лица за издадена Заповед № РД-09-353/03.06.2024 г., с която се одобрява задание и се разрешава изработване на подробен устройствен план - изменение план за регулация (ПУП-ИПР) за УПИ II-454, УПИ XXII-454, и УПИ I-453 в кв. 50 по плана на с. Красен, общ. Иваново, обл. Русе.

04.06.2024 г. Обявление № 41/31.05.2024 г. относно съобщаване на заинтересованите лица за издадена Заповед № РД-09-349/30.05.2024 г., с която се одобрява задание и се разрешава изработване на подробен устройствен план - изменение план за регулация (ПУП-ИПР) за УПИ I-642, кв. 37 по плана на с. Красен, общ. Иваново, обл. Русе.

03.06.2024 г. Обявление № 40/31.05.2024 г., относно съобщаване на заинтересованите лица за издадена Заповед № РД-09-350/30.05.2024 г., с която се одобрява задание и се разрешава изработване на подробен устройствен план - план за регулация (ПУП-ПР) за поземлен имот с идентификатор 84049.502.1731 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Щръклево, община Иваново, област Русе.

03.06.2024 г. На вниманието на наследници на Маню Колев - по разписен лист - съобщение на основание § 4, ал. 2 от ЗУТ относно одобрен със Заповед № РД-09-354/03.06.2024 г. подробен устройствен план изменение план за регулация (ПУП-ИПР) за урегулиран поземлен имот УПИ IX-115 в кв. 45а по плана на с. Нисово, общ. Иваново, област Русе, представляващ поземлен имот с идентификатор 51768.500.115 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Нисово, община Иваново, област Русе.

31.05.2024 г. На вниманието на г-н Илиян Иванов Бодуров - съобщение на основание § 4, ал. 2 от ЗУТ относно издадена Заповед № РД-09-296/26.04.2024 г., с която се одобрява Подробен устройствен план – изменение план за регулация (ПУП-ИПР) за урегулиран поземлен имот (УПИ) VI-654 с УПИ XXI-655, УПИ VII-656 и УПИ V-653, кв. 82 по плана на с. Пиргово, общ. Иваново, област Русе, одобрен със Заповед № 1719/14.12.1966 г. на ОНС-Русе, представляващи поземлени имоти с идентификатори 56397.502.654, 56397.502.655, 56397.502.656, 56397.502.1481 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Пиргово, одобрени със Заповед № РД-18-14/25.01.2024 г. на Изпълнителен директор на АГКК.

31.05.2024 г. На вниманието на г-н Димитър Атанасов Караиванов - съобщение на основание § 4, ал. 2 от ЗУТ относно издадена Заповед № РД-09-296/26.04.2024 г., с която се одобрява Подробен устройствен план – изменение план за регулация (ПУП-ИПР) за урегулиран поземлен имот (УПИ) VI-654 с УПИ XXI-655, УПИ VII-656 и УПИ V-653, кв. 82 по плана на с. Пиргово, общ. Иваново, област Русе, одобрен със Заповед № 1719/14.12.1966 г. на ОНС-Русе, представляващи поземлени имоти с идентификатори 56397.502.654, 56397.502.655, 56397.502.656, 56397.502.1481 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Пиргово, одобрени със Заповед № РД-18-14/25.01.2024 г. на Изпълнителен директор на АГКК.      

27.05.2024 г. Обявление № 38/22.05.2024 г. относно съобщаване на заинтересованите лица за издадена Заповед № РД-09-327/21.05.2024 г., с която се одобрява задание и се разрешава изработване на подробен устройствен план - план за регулация (ПУП-ПР) за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 84049.502.1035 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе.

17.05.2024 г. Обявление № 37/16.05.2024 г. относно съобщаване на заинтересованите лица за издадена Заповед № РД-09-321/16.05.2024 г., с която се одобрява задание и се разрешава изработване на подробен устройствен план - изменение план за регулация (ПУП-ИПР) за УПИ I-27, УПИ II-28, УПИ IX-28, 27, УПИ III-36, УПИ V-35 и УПИ VI-34 в кв. 5 по плана на с. Сваленик, общ. Иваново, обл. Русе.

15.05.2024 г. Обявление № 36/15.05.2024 г. относно съобщаване на заинтересованите лица за взето Решение № 104 по Протокол № 10/25.04.2024 г. на Общински съвет - Иваново за отказ за одобряване на задание и разрешаване израбоване на подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 73362.164.44, местност "Калето" по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Тръстеник, община Иваново, област Русе, съставна част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за обект: " Фотоволтаична централа и БКТП".

13.05.2024 г. На вниманието на Пламен Генчев Йорданов - съобщение на основание § 4, ал. 2 от ЗУТ относно внесен за одобряване Подробен устройствен план изменение план за регулация (ПУП-ИПР) за урегулиран поземлен имот УПИ VIII-480 с УПИ IX-481, X-481 и УПИ XI-479,482 в кв. 43 по плана на с. Тръстеник, община Иваново, област Русе.

08.05.2024 г. На вниманието на наследници на Маню Колев - по разписен лист - съобщение на основание § 4, ал. 2 от ЗУТ относно внесен за одобряване подробен устройствен план изменение план за регулация (ПУП-ИПР) за урегулиран поземлен имот УПИ IX-115 в кв. 45а по плана на с. Нисово, общ. Иваново, област Русе.

30.04.2024 г. Обявление №34/26.04.2024 г. относно съобщаване на заинтересованите лица за издадена Заповед № РД-09-292/25.04.2024 г., с която се одобрява задание и се разрешава изработване на подробен устройствен план - план за регулация /ПУП-ПР/ за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 84049.502.1100 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе.

29.04.2024 г. Обявление №35/29.04.2024 г. относно съобщаване на заинтересованите лица за издадена Заповед № РД-09-279/22.04.2024 г., с която се одобрява задание и се разрешава изработване на Подробен устройствен план – Изменение план за улична регулация /ПУП- ИПУР/ между О.Т. 116 и О.Т. 117 и Изменение план за регулация /ИПР/ за УПИ IX-240 в кв. 7 по плана на с. Нисово, общ. Иваново, обл. Русе.

24.04.2024 г. Обявление №32/22.04.2024 г. относно съобщаване на заинтересованите лица за издадена Заповед № РД-09-279/22.04.2024 г., с която се одобрява задание и се разрешава изработване на подробен устройствен план - план за регулация /ПУП-ПР/ за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 84049.502.1204  по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе.

24.04.2024 г. Обявление №31/22.04.2024 г. относно съобщаване на заинтересованите лица за издадена Заповед № РД-09-277/18.04.2024 г., с която се одобрява техническо задание и се разрешава изработване на подробен устройствен план - изменение план за регулация /ПУП-ИПР/ за УПИ XX-656 и УПИ VII-656 към УПИ VI-654, УПИ VIII-657 и УПИ XIX-657 в кв. 82 по плана на с. Пиргово, общ. Иваново, обл. Русе, представляващи поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 56397.502.656 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Пиргово, общ. Иваново, обл. Русе.

17.04.2024 г. Обявление № 29/17.04.2024 г., относно съобщаване на заинтересованите лица за издадена Заповед № РД-09-258/15.04.2024 г., с която се одобрява задание и се разрешава изработване на подробен устройствен план - план за регулация (ПУП-ПР) за  поземлен имот с идентификатор 84049.502.155 и поземлен имот с идентификатор 84049.502.2053 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Щръклево, община Иваново, област Русе.

02.04.2024 г. Обявление № 19/06.03.2024 г. и Проект на подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: “Трасе за изграждане на захранващ водопровод за поземлен имот (ПИ) 63.602 по плана на новообразуваните имоти по § 4, с. Красен, община Иваново, област Русе, разгласени по реда на чл. 128, ал. 2 от Закона за устройство на територията.

29.03.2024 г. На вниманието на Валя Иванова Костадинова, наследник на Иван Атанасов Костадинов - съобщение на основание § 4, ал. 2 от ЗУТ относно внесен за одобряване на подробен устройствен план-изменение план за регулация (ПУП-ИПР) за урегулиран поземлен имот УПИ XIX-693 към УПИ I-694, УПИ II-695, УПИ III-696, УПИ IV-696, УПИ VII-691  и УПИ XVIII-692 в кв. 60 по плана на с. Пиргово, общ. Иваново, област Русе

20.03.2024 г. Обявление № 24/19.03.2024 г. относно съобщаване на заинтересованите лица за издадена Заповед № РД-09-209/19.03.2024 г., с която се одобрява задание и се разрешава изработване на подробен устройствен план - изменение план за регулация (ПУП-ИПР) за урегулиран поземлен имот (УПИ) IХ-115, кв. 45а по регулационния план на с. Нисово, община Иваново, област Русе.

20.03.2024 г. Обявление № 23/18.03.2024 г. относно съобщаване на заинтересованите лица за издадена Заповед № РД-09-190/14.03.2024 г., с която се одобрява задание и се разрешава изработване на подробен устройствен план - изменение план за регулация (ПУП-ИПР) за урегулирани поземлени имоти (УПИ) I-713, II-713, VII-713 и УПИ III-714, кв. 85 по регулационния план на с. Тръстеник, община Иваново, област Русе.

07.03.2024 г. Обявление № 18/01.03.2024 г., относно съобщаване на заинтересованите лица за издадена Заповед № РД-09-160/29.02.2024 г., с която се одобрява задание и се разрешава изработване на подробен устройствен план - план за регулация (ПУП-ПР) за поземлен имот /ПИ/ 501.507, кв. 58 по кадастралния план на с. Щръклево, община Иваново, област Русе, представляващ поземлен имот с идентификатор 84049.502.507 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Щръклево, община Иваново, област Русе.

06.03.2024 г. Обявление № 17/29.02.2024 г., относно съобщаване на заинтересованите лица за издадена Заповед № РД-09-159/29.02.2024 г., с която се одобрява задание и се разрешава изработване на подробен устройствен план - план за регулация (ПУП-ПР) за  поземлен имот /ПИ/ 501.1701, кв. 129 по кадастралния план на с. Щръклево, община Иваново, област Русе, представляващ поземлен имот с идентификатор 84049.502.1701 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Щръклево, община Иваново, област Русе.

26.02.2024 г. СЪОБЩЕНИЕ На основание § 4, ал. 2 от ЗУТ от 26.02.2024 г. за издаване на Виза проектиране, издадена на 16.01.2024 г.  от гл. арх. на община Иваново за обект: "Лятна кухня" в ПИ 501.502, за който е отреден УПИ  V в кв. 58 по кадастралния план на с. Щръклево.

23.02.2024 г. Обявление № 13/21.02.2024 г., относно съобщаване на заинтересованите лица за издадена Заповед № РД-09-135/19.02.2024 г. на Кмета на община Иваново, с която се одобрява задание и се разрешава изработване на подробен устройствен план - изменение план за застрояване (ПУП-ПЗ) за урегулиран поземлен имот (УПИ) ХII-1247, кв. 92 по регулационния план на с. Пиргово, община Иваново, област Русе, като се предвиди изграждане на Фотоволтаична електрическа централа до 60 kW, новото застрояване е предвидено с ограничителни линии на застрояване.

22.02.2024 г. Обявление № 12/21.02.2024 г., относно съобщаване на заинтересованите лица за издадена Заповед № РД-09-137/21.02.2024 г., с която се одобрява задание и се разрешава изработване на подробен устройствен план - изменение план за улична регулация (ПУП-ИПУР) за в обхвата на О.Т. 24а по ул. “Ангел Кънчев“ и подробен устройствен план-изменение план за регулация (ПУП-ИПУР) за урегулиран поземлен имот (УПИ) Х-158, кв. 34,35 по регулационния план на с. Табачка, община Иваново, област Русе, представляващ поземлен имот с идентификатор 72028.133.158 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Табачка, община Иваново, област Русе.

08.02.2024 г. НА ВНИМАНИЕТО НА ВАЛЕРИ ЙОРДАНОВ ИЛИЕВ - Съобщение на основание § 4, ал. 2 от ЗУТ, относно констативен протокол от извършена проверка на 07.08.2023 г., от комисия назначена със Заповед № РД-09-202/20.04.2023 г., с цел да се установи изпълнени ли са предписанията дадени от комисията в констативен протокол от 24.04.2023 г. за премахване на  нерегламентирани зауствания на отпадни води по десния бряг на дерето, където е местонахождението на регламентирани свлачища №№ RSE13.56397.01, RSE13.56397.06 и RSE13.56397.08 в с. Пиргово, абщ. Иваново, обл. Русе. 

08.02.2024 г. НА ВНИМАНИЕТО НА ИВЕЛИНА ПЕТРОВА КИРЧЕВА - Съобщение на основание § 4, ал. 2 от ЗУТ, относно констативен протокол от извършена проверка на 07.08.2023 г., от комисия назначена със Заповед № РД-09-202/20.04.2023 г., с цел да се установи изпълнени ли са предписанията дадени от комисията в констативен протокол от 24.04.2023 г. за премахване на  нерегламентирани зауствания на отпадни води по десния бряг на дерето, където е местонахождението на регламентирани свлачища №№ RSE13.56397.01, RSE13.56397.06 и RSE13.56397.08 в с. Пиргово, абщ. Иваново, обл. Русе. 

08.02.2024 г. НА ВНИМАНИЕТО НА ПРЕСЛАВ ЕМИЛОВ ЕНЧЕВ - Съобщение на основание § 4, ал. 2 от ЗУТ, относно констативен протокол от извършена проверка на 07.08.2023 г., от комисия назначена със Заповед № РД-09-202/20.04.2023 г., с цел да се установи изпълнени ли са предписанията дадени от комисията в констативен протокол от 24.04.2023 г. за премахване на  нерегламентирани зауствания на отпадни води по десния бряг на дерето, където е местонахождението на регламентирани свлачища №№ RSE13.56397.01, RSE13.56397.06 и RSE13.56397.08 в с. Пиргово, абщ. Иваново, обл. Русе. 

08.02.2024 г. НА ВНИМАНИЕТО НА ЙОАНА РОСЕНОВА ПЕШЕВА - Съобщение на основание § 4, ал. 2 от ЗУТ, относно констативен протокол от извършена проверка на 07.08.2023 г., от комисия назначена със Заповед № РД-09-202/20.04.2023 г., с цел да се установи изпълнени ли са предписанията дадени от комисията в констативен протокол от 24.04.2023 г. за премахване на  нерегламентирани зауствания на отпадни води по десния бряг на дерето, където е местонахождението на регламентирани свлачища №№ RSE13.56397.01, RSE13.56397.06 и RSE13.56397.08 в с. Пиргово, абщ. Иваново, обл. Русе. 

08.02.2024 г. НА ВНИМАНИЕТО НА ЕМИЛ НИКОЛОВ ШЕНКОВ - Съобщение на основание § 4, ал. 2 от ЗУТ, относно констативен протокол от извършена проверка на 07.08.2023 г., от комисия назначена със Заповед № РД-09-202/20.04.2023 г., с цел да се установи изпълнени ли са предписанията дадени от комисията в констативен протокол от 24.04.2023 г. за премахване на  нерегламентирани зауствания на отпадни води по десния бряг на дерето, където е местонахождението на регламентирани свлачища №№ RSE13.56397.01, RSE13.56397.06 и RSE13.56397.08 в с. Пиргово, абщ. Иваново, обл. Русе. 

08.02.2024 г. НА ВНИМАНИЕТО НА ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ЙОВЧЕВА - Съобщение на основание § 4, ал. 2 от ЗУТ, относно констативен протокол от извършена проверка на 07.08.2023 г., от комисия назначена със Заповед № РД-09-202/20.04.2023 г., с цел да се установи изпълнени ли са предписанията дадени от комисията в констативен протокол от 24.04.2023 г. за премахване на  нерегламентирани зауствания на отпадни води по десния бряг на дерето, където е местонахождението на регламентирани свлачища №№ RSE13.56397.01, RSE13.56397.06 и RSE13.56397.08 в с. Пиргово, абщ. Иваново, обл. Русе. 

08.02.2024 г. НА ВНИМАНИЕТО НА ГАЛИНА КОЛЕВА ЕНЧЕВА - Съобщение на основание § 4, ал. 2 от ЗУТ, относно констативен протокол от извършена проверка на 07.08.2023 г., от комисия назначена със Заповед № РД-09-202/20.04.2023 г., с цел да се установи изпълнени ли са предписанията дадени от комисията в констативен протокол от 24.04.2023 г. за премахване на  нерегламентирани зауствания на отпадни води по десния бряг на дерето, където е местонахождението на регламентирани свлачища №№ RSE13.56397.01, RSE13.56397.06 и RSE13.56397.08 в с. Пиргово, абщ. Иваново, обл. Русе. 

08.02.2024 г. НА ВНИМАНИЕТО НА ПЕТЯ СТЕФАНОВА АНГЕЛОВА- Съобщение на основание § 4, ал. 2 от ЗУТ, относно констативен протокол от извършена проверка на 07.08.2023 г., от комисия назначена със Заповед № РД-09-202/20.04.2023 г., с цел да се установи изпълнени ли са предписанията дадени от комисията в констативен протокол от 24.04.2023 г. за премахване на  нерегламентирани зауствания на отпадни води по десния бряг на дерето, където е местонахождението на регламентирани свлачища №№ RSE13.56397.01, RSE13.56397.06 и RSE13.56397.08 в с. Пиргово, абщ. Иваново, обл. Русе. 

08.02.2024 г. Обявление № 10/08.02.2024 г., относно съобщаване на заинтересованите лица за издадена Заповед № РД-09-112/07.02.2024 г., с която се одобрява задание и се разрешава изработване на подробен устройствен план - изменение план за регулация (ПУП-ИПР) за УПИ VIII-480 към УПИ IX-481, УПИ X-481 УПИ XI-479, 482 в кв. 43 по регулационния план на с. Тръстеник, община Иваново, област Русе. 

08.02.2024 г. НА ВНИМАНИЕТО НА ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА ВЕЛЕВА  - Съобщение на основание § 4, ал. 2 от ЗУТ, относно констативен протокол от извършена проверка на 07.08.2023 г., от комисия назначена със Заповед № РД-09-202/20.04.2023 г., с цел да се установи изпълнени ли са предписанията дадени от комисията в констативен протокол от 24.04.2023 г. за премахване на  нерегламентирани зауствания на отпадни води по десния бряг на дерето, където е местонахождението на регламентирани свлачища №№ RSE13.56397.01, RSE13.56397.06 и RSE13.56397.08 в с. Пиргово, абщ. Иваново, обл. Русе. 

05.02.2024 г. Обявление № 9/02.02.2024 г., относно съобщаване на заинтересованите лица за издадена Заповед № РД-09-94/31.01.2024 г. на заместник-кмета на община Иваново (за кмет, съгл. Заповед № 72/26.01.2024 г., с която се одобрява задание и се разрешава изработване на подробен устройствен план - план за регулация (ПУП-ПР) за  поземлен имот /ПИ/ 501.857 в кв. 26 по кадастралния план на с. Щръклево, община Иваново, област Русе. 

01.02.2024 г. Обявление № 3/12.01.2024 г. и Проект на подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: “Трасе на кабел 20 Kw,  захранващ поземлен имот с идентификатор 72028.20.95, местност “Рай манастир“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Табачка, община Иваново, област Русе, разгласени по реда на чл. 128, ал. 2 от Закона за устройство на територията.

29.01.2024 г. Обявление № 8/26.01.2024 г., относно съобщаване на заинтересованите лица за издадена Заповед № РД-09-69/25.01.2024 г., с която се одобрява задание и се разрешава изработване на подробен устройствен план - изменение план за регулация (ПУП-ИПР) за УПИ VI-654 с УПИ XXI-655, УПИ VII-656 и УПИ V-653, кв. 82 по регулационния план на с. Пиргово, община Иваново, област Русе. 

29.01.2024 г. Обявление № 6/26.01.2024 г., относно съобщаване на заинтересованите лица за издадена Заповед № РД-09-67/25.01.2024 г., с която се одобрява задание и се разрешава изработване на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за  поземлени имоти /ПИ/ 501.977 и 501.978, кв. 46 по кадастралния план на с. Щръклево, община Иваново, област Русе.

29.01.2024 г. Обявление № 5/26.01.2024 г., относно съобщаване на заинтересованите лица за издадена Заповед № РД-09-68/25.01.2024 г., с която се одобрява задание и се разрешава изработване на подробен устройствен план - изменение план за регулация (ПУП-ИПР) за  урегулиран поземлен имот /УПИ/ Х-203, кв. 38 по регулационния план на с. Пиргово, община Иваново, област Русе. 

03.01.2024 г. Обявление № 1/02.01.2024 г., относно съобщаване на заинтересованите лица за издадена Заповед № РД-09-749/29.12.2023 г., с която се одобрява задание и се разрешава изработване на подробен устройствен план - план за регулация (ПУП-ПР) за  поземлен имот /ПИ/ 501.1244 в кв. 86 по кадастралния план на с. Щръклево, община Иваново, област Русе. 

29.12.2023 г.  Обявление № 122/11.12.2023 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, съгласно чл. 128, ал. 2 от ЗУТ за внесен за одобряване подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за проектно трасе за изграждане на кабел за електрическо захранване на фотоволтаична електрическа централа - ФЕЦ 900 Kw l поземлен имот (ПИ) идентификатор 72028.20.63, м-ст "Рай манастир" по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Табачка, община Иваново, област Русе.

18.12.2023 г.  Обявление № 124/15.12.2023 г., относно съобщаване на заинтересованите лица за издадена Заповед № РД-09-724/14.12.2023 г., с която се одобрява задание и се разрешава изработване на подробен устройствен план - план за регулация (ПУП-ПР) за  поземлен имот /ПИ/ 501.1806 в кв. 147 по кадастралния план на с. Щръклево, община Иваново, област Русе. 

04.12.2023 г.  Обявление № 121/01.12.2023 г., относно съобщаване на заинтересованите лица за издадена Заповед №РД-09-706/30.11.2023 г., с която се одобрява и се разрешава изработване на подробен устройствен план - план за регулация (ПР) за ПИ 501.8 и ПИ 501.9 в кв. 78 по кадастралния план на с. Щръклево, община Иваново, област Русе и подробен устройствен план - изменение план за регулация (ПУП - ИПР)  за урегулирани поземлени имоти (УПИ) VI-2070, кв. 78 по кадастралния план на с. Щръклево, община Иваново, област Русе. 

30.11.2023 г.  Обявление № 120/28.11.2023 г., относно съобщаване на заинтересованите лица за издадена Заповед № РД-09-694/24.11.2023 г., с която се одобрява техническо задание и се разрешава изработване на подробен устройствен план - изменение план за регулация (ПУП - ИПР) за урегулиран поземлен имот (УПИ) XIX-693 в кв. 60 по плана на с. Пиргово, община Иваново, област Русе. 

18.10.2023 г.  Обявление № 113/18.10.2023 г., относно съобщаване на заинтересованите лица за издадена Заповед № РД-09-596/17.10.2023 г., с която се одобрява задание и се разрешава изработване на подробен устройствен план - план за регулация (ПУП - ПР) за поземлен имот (ПИ) 501.856 в кв. 26 по кадастралния план на с. Щръклево, община Иваново, област Русе. 

17.10.2023 г.  Обявление № 111/16.10.2023 г., относно съобщаване на заинтересованите лица за издадено Решение № 688 по Протокол № 62/28.09.2023 г. на Общински съвет - Иваново, с което се одобрява задание и се разрешава изработването на подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) на трасе за изграждане на водопровод за захранване на поземлен имот (ПИ) 63.602 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4, с. Красен, община Иваново, област Русе.

12.10.2023 г.  Обявление № 100/12.09.2023 г. и Проект на подробен устройствен план -  парцеларен план (ПУП-ПП) на кабелна линия към обект:"Трасе на ел. кабел 20 kW за изграждане на БКТП 20/0.4 kW 1х1600 kVa с трансформатор 20/0,4 kW с мощност 1000 kVa в ПИ с идентификатор 39205.46.5 и ПИ-39205.46.7 в местност „До стопански двор“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Кошов, община Иваново, област Русеразгласени по реда на чл. 128, ал. 2 от Закона за устройство на територията.

25.09.2023 г.  Обявление № 106/20.09.2023 г., относно съобщаване на заинтересованите лица за издадена Заповед № РД-09-522/20.09.2023 г., с която се одобрява и се разрешава изработване на подробен устройствен план - изменение план за регулация (ПУП - ИПР)  за урегулирани поземлени имоти (УПИ) VI-301 в кв. 40 по регулационния план на с. Табачка, община Иваново, област Русе. 

25.09.2023 г.  Обявление № 107/20.09.2023 г., относно съобщаване на заинтересованите лица за издадена Заповед № РД-09-523/20.09.2023 г., с която се одобрява и се разрешава изработване на подробен устройствен план - изменение план за регулация (ПУП - ИПР)  за урегулирани поземлени имоти (УПИ) II-17 и УПИ III-15, кв. 21 по регулационния план на с. Тръстеник, община Иваново, област Русе. 

14.09.2023 г.  Обявление № 103/13.09.2023 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че е издадена Заповед РД-09-504/13.09.2023 г., с която се одобрява задание и разрешава изработване на подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за урегулиран поземлен имот (УПИ) VI-1159 в кв. 77 по регулационния план на с. Тръстеник, община Иваново, област Русе.

14.09.2023 г.  Обявление № 104/13.09.2023 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че е издадена Заповед РД-09-505/13.09.2023 г., с която се одобрява задание и разрешава изработване на подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за урегулиран поземлен имот (УПИ) IV-1157 в кв. 77 по регулационния план на с. Тръстеник, община Иваново, област Русе.

14.09.2023 г.  Обявление № 105/13.09.2023 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че е издадена Заповед РД-09-506/13.09.2023 г., с която се одобрява задание и разрешава изработване на подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за урегулиран поземлен имот (УПИ) I-1154 в кв. 77 по регулационния план на с. Тръстеник, община Иваново, област Русе.

29.08.2023 г.  Обявление № 99/29.08.2023 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № РД-09-469/29.08.2023 г., с която се одобрява  задание и се разрешава изработването на подробен устройствен план - план за регулация (ПУП - ПР)  за  поземлени имоти (ПИ) - 1190, кв. 28 и план за застрояване (ПЗ) за новообразувания урегулиран поземлен имот (УПИ) V - 1190 за озеленяване  в кв. 28 по плана на с. Пиргово, община Иваново, област Русе. 

22.08.2023 г. Обявление № 81/06.07.2023 г. и Проект на подробен устройствен план -  парцеларен план (ПУП-ПП) на трасе на външна ел. връзка кабелна линия за присъединяване на фотоволтаична електрическа централа към електроразпределителната мрежа, подстанция “Русе” 110/20/10 kV, електропровод „Иваново“ 20kV от нов трафопост, тип БКТП 20/0.4 kV в ПИ с идентификатор 39520.91.3, местност „Растова локва“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Красен, община Иваново, област Русеразгласени по реда на чл. 128, ал. 2 от Закона за устройство на територията.

18.08.2023 г.  Обявление № 95/17.08.2023 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № РД-09-448/16.08.2023 г., с която се одобрява техническо задание и се разрешава изработване на подробен устройствен план - изменение план за регулация (ПУП - ИПР)  за урегулирани поземлени имоти (УПИ) ХIХ-18 и УПИ XVII-506, кв. 2 по плана на с. Мечка, община Иваново, област Русе. 

10.08.2023 г.  Обявление № 92/10.08.2023 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № РД-09-429/09.08.2023 г., с която се одобрява и се разрешава изработване на подробен устройствен план - изменение план за регулация (ПУП - ИПР)  за урегулирани поземлени имоти (УПИ) I-158 и УПИ XXIV-158, кв. 40 по кадастралния план на с. Тръстеник, община Иваново, област Русе. 

10.08.2023 г.  Обявление № 93/10.08.2023 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № РД-09-431/10.08.2023 г., с която се одобрява и се разрешава изработване на подробен устройствен план - план за регулация (ПУП - ПР)  за поземлен имот (ПИ) 501.1019, кв. 9 по кадастралния план на с. Щръклево, община Иваново, област Русе. 

07.08.2023 г. Обявление № 91/07.08.2023 г. и Разрешение за строеж № 954/24.07.2023 г. за обект: “Разширяване на системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението на ниво LAU и модернизация на СРПО на органите на изпълнителната власт“

 Подобект: “Разширяване на системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението на ниво LAU и модернизация на СРПО на органите на изпълнителната власт на територията на области: Видин, Враца, Монтана, Плевен и Русе“

         Етап 5: Област Русе, местонахождение: за община Иваново: с. Иваново, ул. “Трети март“ № 30 и ул. “Олимпийска“ № 75, с възложител: Дирекция “Комуникационни и информационни системи“ – МВР.

      

04.08.2023 г. НА ВНИМАНИЕТО НА ЖИТЕЛИТЕ НА С. НИСОВО Служба по геодезия, картография и кадастър – Русена основание чл.46, ал.1 и ал.2 от ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти на територията в строителните граници на с. Нисово, община Иваново, област Русе, които са в службата по геодезия, картография и кадастър.

В 30 – дневен срок от обнародването в бр. 67 от 04.08.2023 г. в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения по тях пред СГКК-гр. Русе, ул. „Църковна независимост“ №18, ет. 6

 

04.08.2023 г. НА ВНИМАНИЕТО НА ЖИТЕЛИТЕ НА С. НИСОВО Служба по геодезия, картография и кадастър – Русе, на основание чл.51, ал.4 от ЗКИР съобщава, че започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия на  с. Нисово, община Иваново, област Русе, за отстраняване на явна фактическа грешка въз основа на проекти, изработени от правоспособно лице по ЗКИР.

В 14 – дневен срок от обнародването в бр. 67 от 04.08.2023 г. в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите, да изразят писмено становище с представени доказателства пред СГКК-гр. Русе, ул. „Църковна независимост“ №18, ет. 6

 

26.07.2023 г. Обявление № 90/26.07.2023 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че с Решение № 643 по Протокол № 59 от 22.06.2023 г. на Общински съвет - Иваново се одобрява задание и се разрешава изработването на подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) на трасе за ел. кабел 20 kV за БКТП 20/0,4 kV 1x1600 kVA с трансформатор 20/0,4 kVa с мощност 1000 kVA в ПИ 39205.46.5  ПИ 39205.46.7, местност “До стопанския двор“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Кошов, община Иваново, област Русе. 

Дава се предварително съгласие за утвърждаване на Вариант 1, като икономически изгоден вариант за захранване на ПИ 39205.46.5  ПИ 39205.46.7, местност “До стопанския двор“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Кошов, община Иваново, област Русе.

26.07.2023 г. На вниманието на Мариета Тодорова Жекова - съобщение на основание § 4, ал. 2 от ЗУТ относно издадена заповед за одобряване на подробен устройствен план-изменение план за регулация (ПУП-ИПР) за урегулирани поземлени имоти (УПИ) X-220 и XI-220 в кв. 6 по регулационния план на с. Тръстеник, община Иваново, област Русе.

26.07.2023 г. На вниманието на Ивелина Тодорова Йорданова - Съобщение на основание § 4, ал. 2 от ЗУТ относно издадена заповед за одобряване на подробен устройствен план-изменение план за регулация (ПУП-ИПР) за урегулирани поземлени имоти (УПИ) X-220 и XI-220 в кв. 6 по регулационния план на с. Тръстеник, община Иваново, област Русе.

11.07.2023 г. Обявление № 83/07.07.2023 г., относно съобщаване на заинтересованите лица за издадена Заповед  № РД-09-352/07.07.2023 г., с която се одобрява задание и се разрешава изработването на подробен устройствен план - изменение план за улична регулация /ПУП-ИПУР/ от о.т. 171 през о.т. 168 до о.т. 172 и подробен устройствен план - изменение план за  регулация /ПУП-ИПР/ за урегулиран поземлен имот (УПИ) XVI-388, кв. 66 по регулационния план на с. Сваленик, община Иваново, област Русе.

11.07.2023 г. Обявление № 84/07.07.2023 г., относно съобщаване на заинтересованите лица за издадена Заповед  № РД-09-353/07.07.2023 г., с която се одобрява задание и се разрешава изработването на подробен устройствен план - изменение план за  регулация /ПУП-ИПР/ за урегулирани поземлени имоти (УПИ) XII-531 и УПИ XIII-535, кв. 56 по регулационния план на с. Пиргово, община Иваново, област Русе.

11.07.2023 г. Обявление № 82/07.07.2023 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че с Решение № 644 по Протокол № 59 от 22.06.2023 г. на Общински съвет - Иваново се одобрява задание и се разрешава изработването на подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) на трасе за изграждане на кабел за електрическо присъединяване на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) 900 kW в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 72028.20.63, местност “Рай манастир“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Табачка, община Иваново, област Русе.

Дава се предварително съгласие за утвърждаване на Вариант 1, като икономически изгоден вариант и с по-подходящо местоположение на кабела за захранване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 72028.20.63, местност “Рай манастир“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Табачка, община Иваново, област Русе.

 

 

03.07.2023 г. Обявление № 80/30.07.2023 г., относно съобщаване на заинтересованите лица за Заповед  № РД-09-334/29.06.2023 г., с която се одобрява задание и се разрешава изработването на подробен устройствен план - план за регулация /ПУП-ПР/ за поземлени имоти (ПИ) 501.1271 в кв. 106 по плана на с. Щръклево, община Иваново, област Русе 

28.06.2023 г. НА ВНИМАНИЕТО НА ЖИТЕЛИТЕ НА С. ЩРЪКЛЕВО Служба по геодезия, картография и кадастър – Русе, на основание чл.51, ал.4  от ЗКИР съобщава, че започва процедура по отстраняване на явна фактическа грешка на кадастралната карта и кадастралните регистри на поземлени имоти за  с. Щръклево, община Иваново, област Русе, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 14 – дневен срок от обнародването в бр. 55 от 27.06.2023 г. в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по тях пред СГКК - Русе

28.06.2023 г. НА ВНИМАНИЕТО НА ЖИТЕЛИТЕ НА С. ЩРЪКЛЕВО Служба по геодезия, картография и кадастър – Русе, на основание чл.46, ал.1 и ал.2 от ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри на урбанизираната територия на с. Щръклево, община Иваново, област Русе, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30 – дневен срок от обнародването в бр. 55 от 27.06.2023 г. в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по тях пред СГКК - Русе

28.06.2023 г. НА ВНИМАНИЕТО НА ЖИТЕЛИТЕ НА С. ПИРГОВО Служба по геодезия, картография и кадастър – Русе, на основание чл.51, ал.4  от ЗКИР съобщава, че започва процедура по отстраняване на явна фактическа грешка на кадастралната карта и кадастралните регистри на поземлени имоти за  с. Пиргово, община Иваново, област Русе, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 14 – дневен срок от обнародването в бр.55 от 27.06.2023 г. в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по тях пред СГКК - Русе

28.06.2023 г. НА ВНИМАНИЕТО НА ЖИТЕЛИТЕ НА С. ПИРГОВО Служба по геодезия, картография и кадастър – Русе, на основание чл.46, ал.1 и ал.2 от ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри на урбанизираната територия на с. Пиргово, община Иваново, област Русе, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30 – дневен срок от обнародването в бр.55 от 27.06.2023 г. в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по тях пред СГКК - Русе

26.06.2023 г. НА ВНИМАНИЕТО НА НИКОЛАЙ ИЛИЕВ ДУДЕВ – НАСЛЕДНИК НА ИЛИЯ НИКОЛОВ ДУДЕВ - Съобщение на основание § 4, ал. 2 от ЗУТ, относно констативен протокол, във връзка с проверка на комисия, назначена със Заповед № РД-09-202/20.04.2023 г., извършила проверка на място на 24.04.2023 г. от 11,30 ч. с цел да се установи съществуват ли нерегламентирани зауствания на отпадни води по левия бряг на дерето, където се извършват СМР за обект: “Укрепителни мероприятия на дере с прилежащи полегати и стръмни склонове в обхвата на имоти № 803, 804, 805, 806, 807 в кв. 62 по плана на с. Пиргово“ – с I етап, II eтап и III етап с обща дължина L-420м.

26.06.2023 г. НА ВНИМАНИЕТО НА ГОРЧО АТАНАСОВ ГРИГОРОВ – НАСЛЕДНИК НА ТОДОР ИВАНОВ КЬОСЕВ - Съобщение на основание § 4, ал. 2 от ЗУТ, относно констативен протокол, във връзка с проверка на комисия, назначена със Заповед № РД-09-202/20.04.2023 г., извършила проверка на място на 24.04.2023 г. от 11,30 ч. с цел да се установи съществуват ли нерегламентирани зауствания на отпадни води по левия бряг на дерето, където се извършват СМР за обект: “Укрепителни мероприятия на дере с прилежащи полегати и стръмни склонове в обхвата на имоти № 803, 804, 805, 806, 807 в кв. 62 по плана на с. Пиргово“ – с I етап, II eтап и III етап с обща дължина L-420м.

26.06.2023 г. НА ВНИМАНИЕТО НА КАЛОЯН ГОРЧЕВ ГРИГОРОВ – НАСЛЕДНИК НА ТОДОР ИВАНОВ КЬОСЕВ - Съобщение на основание § 4, ал. 2 от ЗУТ, относно констативен протокол, във връзка с проверка на комисия, назначена със Заповед № РД-09-202/20.04.2023 г., извършила проверка на място на 24.04.2023 г. от 11,30 ч. с цел да се установи съществуват ли нерегламентирани зауствания на отпадни води по левия бряг на дерето, където се извършват СМР за обект: “Укрепителни мероприятия на дере с прилежащи полегати и стръмни склонове в обхвата на имоти № 803, 804, 805, 806, 807 в кв. 62 по плана на с. Пиргово“ – с I етап, II eтап и III етап с обща дължина L-420м.

26.06.2023 г. НА ВНИМАНИЕТО НА ВАЛЕРИ ЙОРДАНОВ ИЛИЕВ Съобщение на основание § 4, ал. 2 от ЗУТ, относно констативен протокол на комисия назначена със Заповед № РД-09-202/20.04.2023г. на Кмета на Община Иваново и извършена проверка на 24.04.2023 г. от 9,30 ч. на място в района на кв. 72 и кв. 61 и част от кв. 90 по плана на с. Пиргово, общ. Иваново, обл. Русе с цел да  установи съществуват ли нерегламентирани зауствания на отпадни води по десния брегови откос на дерето, където е местонахождението на горецитираните свлачища.

26.06.2023 г. НА ВНИМАНИЕТО НА ГАЛИНА ДИМИТРОВА ВИТАНОВА-ГЕОРГИЕВА, В КАЧЕСТВОТО СИ НА НАСЛЕДНИК НА АТАНАСКА ГЕОРГИЕВА ВИТАНОВА Съобщение на основание § 4, ал. 2 от ЗУТ, относно констативен протокол на комисия назначена със Заповед № РД-09-202/20.04.2023 г. на Кмета на Община Иваново и извършена проверка на 24.04.2023 г. от 9,30 ч. на място в района на кв. 72 и кв. 61 и част от кв. 90 по плана на с. Пиргово, общ. Иваново, обл. Русе с цел да  установи съществуват ли нерегламентирани зауствания на отпадни води по десния брегови откос на дерето, където е местонахождението на горецитираните свлачища.      

26.06.2023 г. НА ВНИМАНИЕТО НА ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА ВЕЛЕВА Съобщение на основание § 4, ал. 2 от ЗУТ, относно констативен протокол на комисия назначена със Заповед № РД-09-202/20.04.2023 г. на Кмета на Община Иваново и извършена проверка на 24.04.2023 г. от 9,30 ч. на място в района на кв. 72 и кв. 61 и част от кв. 90 по плана на с. Пиргово, общ. Иваново, обл. Русе с цел да  установи съществуват ли нерегламентирани зауствания на отпадни води по десния брегови откос на дерето, където е местонахождението на горецитираните свлачища.      

15.06.2023 г. Обявление№62/17.05.2023 г. и Проект на подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за кабелно трасе за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 56397.135.143, местност “Затвора“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Пиргово, община Иваново, област Русе.

15.06.2023 г. Обявление № 69/12.06.2023 г. относно съобщаване на заинтересованите лица, че с Решение № 630 по Протокол № 58 от 25.05.2023 г. на Общински съвет - Иваново се одобрява задание и се разрешава изработването на подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) на трасе на външна ел. връзка - кабелна линия за присъединяване на фотоволтаична електрическа централа към електроразпрезелителната мрежа, подстанция “Русе“ 110/20/10 kV, електропровод “Иваново“ 20 kV от нов трафопост, тип БКТП 20/0,4 kV в ПИ с идентификатор 39520.91.3, местност “Растова локва“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Красен, община Иваново, област Русе.

13.06.2023 г. Обявление № 68/12.06.2023 г. относно съобщаване на заинтересованите лица че с Решение № 633 по Протокол № 58 от 25.05.2023 г. на Общински съвет – Иваново се одобрява задание и се разрешава изработването на подробен устройствен план-изменение план за застрояване /ПУП-ИПЗ/ поземлен имот с /ПИ/ с идентификатор 72028.20.97 в местност “Рай манастир“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Табачка, община Иваново, област Русе. 

06.06.2023 г. Обявление № 67/01.06.2023 г., относно съобщаване на заинтересованите лица за Заповед  № РД-09-288/01.06.2023 г., с която се одобрява задание и се разрешава изработването на подробен устройствен план - план за регулация /ПУП-ПР/ за поземлени имоти (ПИ) 501.1808 и (ПИ) 501.1809 в кв. 147 по плана на с. Щръклево, община Иваново, област Русе 

01.06.2023 г. Обявление № 66/29.05.2023 г., относно съобщаване на заинтересованите лица за Заповед  № РД-09-279/29.05.2023 г., с която се одобрява задание и се разрешава изработването на подробен устройствен план - изменение план за регулация /ПУП-ИПР/ за урегулирани поземлени имоти (УПИ) XVII-2017 и XV-2015 в кв. 138 по плана на с. Щръклево, община Иваново, област Русе и план за застрояване /ПЗ/ за новообразувания УПИ, като в същия се предвижда изграждане на фотоволтаична централа за производство на ел. енергия с инсталационна мощност 1 MW. 

12.05.2023 г. Съобщение на основание § 4, ал. 2 от ЗУТ на вниманието на Мариета Тодорова Жекова, относно внесени за одобряване и обявен по надлежния ред подробен устройствен план-изменение план за регулация (ПУП-ИПР) за урегулирани поземлени имоти (УПИ) IX-221, X-220, XI-220 и XII-218 в кв. 6 по регулационния план на с. Тръстеник, община Иваново, област Русе се намира в деловодството на Община Иваново.

12.05.2023 г. Съобщение на основание § 4, ал. 2 от ЗУТ на вниманието на Ивелина Тодорова Йорданова, относно внесени за одобряване и обявен по надлежния ред подробен устройствен план-изменение план за регулация (ПУП-ИПР) за урегулирани поземлени имоти (УПИ) IX-221, X-220, XI-220 и XII-218 в кв. 6 по регулационния план на с. Тръстеник, община Иваново, област Русесе намира в деловодството на Община Иваново.

12.05.2023 г. Обявление № 60/05.05.2023 г., относно съобщаване на заинтересованите лица за Заповед  № РД-09-236/05.05.2023 г. , с която се одобрява задание и се разрешава изработването на подробен устройствен план - изменение план за улична регулация /ПУП - ИПУР/ за кв. 29 по плана на с. Мечка и ПУП-ИПР /подробен устройствен план-изменение план за регулация/ за урегулирани поземлени имоти (УПИ) I-219 и VIII-219 в кв. 29 по регулационния план на с. Мечка, община Иваново, област Русе.

03.05.2023г. Обявление № 57/27.04.2023 г., относно съобщаване на заинтересованите лица за Заповед  № РД-09-216/27.04.2023 г. , с която се одобрява задание и се разрешава изработването на подробен устройствен план - план за регулация /ПУП - ПР/ за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 501.1174 в кв. 112 по кадастралния план на с.Щръклево, община Иваново, област Русе.

24.04.2023 г. Съобщение по § 4, ал. 2  от ЗУТ до Мая Маринова Илиева - Георгиева - На основание § 4, ал. 2 от ЗУТ, Ви уведомявам, че със Заповед с № РД-09-132/16.03.2023г. за одобряване на Подробен устройствен план – изменение план за регулация (ПУП-ИПР) за урегулирани поземлени имоти УПИ XVI-824, УПИ XV- за детски учреждения, (УПИ) IV-827, УПИ V-826, УПИ VI-826, УПИ VII-825, УПИ VIII-825, УПИ IX-823 и УПИ XIV-821 в кв. 71 по плана на с. Пиргово, общ. Иваново, област Русе, която е съобщена на заинтересованите лица с Обявление № 43/17.03.2023г.

18.04.2023г. Обявление № 56/18.04.2023 г., относно съобщаване на заинтересованите лица за Заповед  № РД-09-196/13.04.2023 г. , с която се одобрява задание и се разрешава изработването на подробен устройствен план - план за улична регулация (ПУП-ПУР) и подробен устройствен план - план за регулация /ПУП - ПР/ за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 501.2542  по кадастралния план на с.Щръклево, община Иваново, област Русе.

13.04.2023 г. Обявление№46/29.03.2023 г. и Проект на подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на ел. кабел ниско напрежениеза обект “Присъединяване към разпределителната електрическа мрежа на обект кабел ниско напрежение, находящ се в ПИ с идентификатор 47977.173.1, местност “Лагера“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мечка, община Иваново, облат Русе, разгласени по реда на чл. 128, ал. 2 от Закона за устройство на територията.

11.04.2023г. Обявление № 52/10.04.2023 г., относно съобщаване на заинтересованите лица за Решение № 604 по Протокол № 55 от 23.03.2023 г. на Общински съвет - Иваново, с което се одобрява задание и се разрешава изработването на подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за кабелно трасе за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 56397.135.143, местност “Затвора“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Пиргово, община Иваново, област Русе.

Дава се предварително съгласие за утвърждаване на трасето на Вариант 1, като по - кратък и икономически най-изгоден, тъй като преминаването през имоти друг вид дървопроизводителна гора е близо 52м по-късо от Вариант 2 и не засяга имоти на частни физически лица.

31.03.2023г. Обявление № 47/30.03.2023 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № РД-09-161/30.03.2023г., с която се одобрява задание и се разрешава изработването на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти (ПИ) с идентификатори ПИ-32095.100.23, ПИ-32095.100.7, ПИ-32095.100.6, ПИ-32095.100.15, ПИ-32095.1.840  в кв. 47 и Изменение план за регулация (ИПР) и План за застрояване (ПЗ) за УПИ  II-17 за транспорт и комуникации в кв.47 по плана на с. Иваново, общ. Иваново, обл. Русе.

31.03.2023г. Обявление № 48/30.03.2023 г., относно съобщаване на заинтересованите лица за издадена Заповед № РД-09-162/30.03.2023 г., с която се одобрява задание и се разрешава изработване на подробен устройствен план - план за регулация (ПУП-ПР) за поземлен имот ПИ 501.516  в кв.58 по кадастралния план на с. Щръклево, община Иваново, област Русе.

20.03.2023г. Обявление № 40/17.03.2023 г., относно съобщаване на заинтересованите лица за издадена Заповед № РД-09-127/16.03.2023 г., с която се одобрява задание и се разрешава изработване на подробен устройствен план - план за регулация (ПУП-ИПР) за урегулиран поземлен имот (УПИ) VII-1652 И ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (ПИ)-501.1761 в кв.134 по кадастралния план на с. Щръклево, община Иваново, област Русе.

17.03.2023 г. Обявление №22/06.02.2023 г. и Проект на подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе- I вариант за изграждане на трасе на водопровод за обект: "Водоснабдяване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 56397.938.29 в местност "Манкара" по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Пиргово, община Иваново, област Русе.Трасето на водопровода ще премине през поземлени имоти с идентификатори: 56397.938.327 и 56397.938.388, разгласени по реда на чл. 128, ал. 2 от Закона за устройство на територията.

06.03.2023 г. Съобщение по § 4, ал. 2  от ЗУТ до Ивелина Илиянова Илиева - На основание § 4, ал. 2 от ЗУТ, Ви уведомявам, че със Заявление с вх. № ОБА3-532/23.12.2022г. от Борислав Петров Банев, е внесен за одобряване Подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) за поземлен имот ПИ 501.465 в кв. 56 по плана на с. Щръклево, общ. Иваново, област Русе, което е съобщено на заинтересованите лица с Обявление № 2/03.01.2022г.03.2023 г.

06.03.2023 г. Съобщение по § 4, ал. 2  от ЗУТ до Боян Никифоров Никифоров - На основание § 4, ал. 2 от ЗУТ, Ви уведомявам, че със Заявление с вх. № ОБА3-532/23.12.2022г. от Борислав Петров Банев, е внесен за одобряване Подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) за поземлен имот ПИ 501.465 в кв. 56 по плана на с. Щръклево, общ. Иваново, област Русе, което е съобщено на заинтересованите лица с Обявление № 2/03.01.2022г.03.2023 г.

Обявление № 29/01.03.2023 г., относно съобщаване на заинтересованите лица за издадена Заповед № РД-09-91/01.03.2023 г., с която се одобрява задание и се разрешава изработване на подробен устройствен план - план за регулация (ПУП-ПР) за поземлен имот (ПИ) 501.1296 в кв. 64 по кадастралния план на с. Щръклево, община Иваново, област Русе.

06.03.2023 г. Обявление № 30/01.03.2023 г., относно съобщаване на заинтересованите лица за издадена Заповед № РД-09-93/01.03.2023 г., с която се одобрява задание и се разрешава изработване на подробен устройствен план - изменение план за регулация (ПУП-ИПР) за урегулиран поземлен имот (УПИ) ХII-1217, кв. 33  по регулационния план на с. Тръстеник, община Иваново, област Русе и изменение план за улична регулация (ИПУР) на кв. 33 по границата на ПИ с идентификатор  73362.271.43 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Тръстеник, община Иваново, област  Русе.

06.03.2023 г. Обявление № 31/01.03.2023 г., относно съобщаване на заинтересованите лица за издадена Заповед № РД-09-92/01.03.2023 г., с която се одобрява задание и се разрешава изработване на подробен устройствен план - план за регулация (ПУП-ПР) за поземлен имот (ПИ) 501.166, ПИ-501.2074 и ПИ-501.165 в кв. 73 по кадастралния план на с. Щръклево, община Иваново, област Русе.

22.02.2023 г. Съобщение по § 4, ал. 2  от ЗУТ до Димитър Владимиров Симеонов Заявление с вх. № ОБА3-478/21.11.2022г. от Светломир Пенчев Обрешков, чрез пълномощник – Пенчо Стоянов Обрешков е внесен за одобряване Подробен устройствен план – изменение план за регулация (ПУП-ИПР) за урегулирани поземлени имоти УПИ XVI-824, УПИ XV- за детски учреждения, (УПИ) IV-827, УПИ V-826, УПИ VI-826, УПИ VII-825, УПИ VIII-825, УПИ IX-823 и УПИ XIV-821 в кв. 71 по плана на с. Пиргово, общ. Иваново, област Русе, което е съобщено на заинтересованите лица с Обявление № 120/30.11.2022г.

22.02.2023 г. Съобщение по § 4, ал. 2  от ЗУТ до Мая Маринова Илиева-Георгиева, Заявление с вх. № ОБА3-478/21.11.2022г. от Светломир Пенчев Обрешков, чрез пълномощник – Пенчо Стоянов Обрешков е внесен за одобряване Подробен устройствен план – изменение план за регулация (ПУП-ИПР) за урегулирани поземлени имоти УПИ XVI-824, УПИ XV- за детски учреждения, (УПИ) IV-827, УПИ V-826, УПИ VI-826, УПИ VII-825, УПИ VIII-825, УПИ IX-823 и УПИ XIV-821 в кв. 71 по плана на с. Пиргово, общ. Иваново, област Русе, което е съобщено на заинтересованите лица с Обявление № 120/30.11.2022г.

14.02.2023 г. Обявление № 26/13.02.2023 г. относно съобщаване на заинтересованите лица че с Решение № 557 по Протокол № 50 от 26.01.2023 г. на Общински съвет – Иваново се одобрява задание и се разрешава изработването на подробен устройствен план-парцеларен план /ПУП-ПП/ на трасе за външна ел. връзка за обект: “Кабелна линия 20 kV за присъединяване на фотоволтаична електрическа централа към електроразпределителната мрежа: подстанция “Русе“ 110/20/10 kV, електропровод “Иваново“ 20 kV от нов трафопост тип БКТП 20/0,4 в поземлен имот с идентификатор ПИ-39520.91.3, местност “Растова локва“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Красен, община Иваново, област Русе. Дава се предварително съгласие за утвърждаване на Вариант 1, като най-кратък и икономически изгоден вариант за трасе на кабелна линия 20 kV, захранващ поземлен имот (ПИ) с идентификатор 39520.91.3, местност “Растова локва“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Красен, община Иваново, област Русе.

14.02.2023 г. Обявление № 25/13.02.2023 г. относно съобщаване на заинтересованите лице, че с Решение № 558 по Протокол № 50 от 26.01.2023 г. на Общински съвет – Иваново се одобрява задание и се разрешава изработването на подробен устройствен план-парцеларен план /ПУП-ПП/ на трасе на ел. кабел ниско напрежение за обект: “Присъединяване към разпределителната електрическа мрежа на обект кабел ниско напрежение, находящ се в ПИ с идентификатор 47977.173.1, местност “Лагера“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мечка, община Иваново, област Русе. Дава се предварително съгласие за утвърждаване на Вариант 1, като икономически изгоден вариант за захранване на ПИ с идентификатор 47977.173.1, местност “Лагера“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мечка, община Иваново, област Русе.

13.02.2023 г. Съобщение на основание  § 4, ал. 2 от Закона за устройство на територията до Снежанка Георгиева Рачева - наследник на Марин Ненков Рачев, относно съобщаване на Подробен устройствен план изменение план за регулация (ПУП-ИПР) за урегулирани поземлени имоти (УПИ) XV-387 и XIV-387 в кв. 56 по кадастралния и регулационен план на с. Пиргово, общ. Иваново, област Русе

07.02.2023 г. Съобщение по § 4, ал. 2  от ЗУТ до Диляна Димова Димитрова, относно Констативен акт за незаконно строителство № 4/ 06.12.2022г. 

07.02.2023 г. Обявление № 21/06.02.2023 г., относно съобщаване на заинтересованите лица за издадена Заповед № РД-09-43/02.02.2023 г., с която се одобрява задание и се разрешава изработване на подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за урегулиран поземлен имот (УПИ) XX-454 в кв. 21 по регулационния план на с. Нисово, община Иваново, област Русе.

07.02.2023 г. Обявление № 20/06.02.2023 г., относно съобщаване на заинтересованите лица за издадена Заповед № РД-09-42/02.02.2023 г., с която се одобрява задание и се разрешава изработване на подробен устройствен план - изменение план за регулация (ПУП-ИПР) за урегулирани поземлени имоти (УПИ) IV-188, УПИ V-188 и УПИ VI-188 в кв. 48 по регулационния план на с. Мечка, община Иваново, област Русе.

03.02.2023 г. Обявление № 19/02.02.2023 г., относно съобщаване на заинтересованите лица за издадена Заповед № РД-09-41/02.02.2023 г., с която се одобрява техническо задание и се разрешава изработване на подробен устройствен план - изменение план за регулация (ПУП-ИПР) за урегулирани поземлени имоти (УПИ) XI-220 и УПИ XVI-220 в кв. 6 по плана на с. Тръстеник, община Иваново, област Русе

31.01.2023 г. Съобщение по § 4, ал. 2  от ЗУТ до Атанас Йорданов Добрев, относно Обявление № 102/25.10.2022 г. от Стефка Ангелова Михалева за внесен за одобряване подробен устройствен план (ПУП) – изменение план за регулация (ИПР) за УПИ XI-856, XII-857, VI-864, IX-865 и X-855 в кв. 83 по кадастралния и регулационен план на с. Пиргово, община Иваново, област Русе.

31.01.2023 г. Обявление № 18/30.01.2023 г., относно съобщаване на заинтересованите лица за издадена Заповед № РД-09-33/27.01.2023 г., с която се одобрява задание и се разрешава изработване на подробен устройствен план - план за регулация (ПУП-ПР) за поземлен имот (ПИ) 501.1101 в кв. 67 по кадастралния план на с. Щръклево, община Иваново, област Русе.

20.01.2023 г. Обявление № 126/23.12.2022 г. и Проект на подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) на трасе за обект: “Кабелна линия 20 кV от СРС от ВЕЛ 20 kV “Иваново“ до нов трафопост тип БКТБ 20/0,4 kV в поземлен имот с идентификатор 32095.100.9, местност “Паметника“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Иваново, община Иваново, област Русеза присъединяване на ФЕЦ с мощност 400 кW, разгласени по реда на чл. 128, ал. 2 от Закона за устройство на територията.

20.01.2023 г. Обявление № 127/23.12.2022 г. и Проект на подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) на трасе за изграждане на довеждащ електропровод за присъединяване на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) 550 кW в ПИ с идентификатор 04981.41.90, местност “Над село“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Божичен, община Иваново, област Русе, разгласени по реда на чл. 128, ал. 2 от Закона за устройство на територията.

05.01.2023 г. Обявление № 3/05.01.2023 г., относно съобщаване на заинтересованите лица за издадена Заповед № РД-09-5/05.01.2023 г., с която се одобрява задание и се разрешава изработване на подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 72028.133.354 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Табачка, община Иваново, област Русе, представляващ УПИ VII-144 в кв. 15 по регулационния план, като се запазва територията с преобладаващо застрояване с малка височина (Жм) и се предвиди изграждане на обект: "Фотоволтаична централа за производство на ел. енергия с инталирана мощност до 150 kW" с ограничителни линии на застрояване.

29.12.2022 г. Съобщение по чл. 18а, ал. 10 от АПК до Райчо Станчев Манев, относно постъпило в деловодството на община Иваново заявление с вх. № ОБА3-483/25.11.2022 г. от Маргарита Янакиева – Йорданова за издаване на виза за проектиране. 

19.12.2022 г. Обявление № 125/16.12.2022 г., относно съобщаване на заинтересованите лица за издадена Заповед № РД-09-550/15.12.2022 г., с която се одобрява задание и се разрешава изработване на подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за урегулиран поземлен имот (УПИ) III-278 в кв. 34 по регулационния план на с. Пиргово, община Иваново, област Русе.

12.12.2022 г. Съобщение по чл. 18а, ал. 10 от АПК до Сениха Незирова Моллова - наследничка на Неджемие Мехмед Махмуд, относно издадена Заповед № РД-09-499/17.11.2022г. за отказ за изменение на кадастрален план на с. Тръстеник по Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ за ПИ-1030 към ПИ-1031 и ПИ-1029 в кв. 106  по кадастралния план на с. Тръстеник, общ. Иваново, обл. Русе. 

06.12.2022 г. Обявление № 122/05.12.2022 г., относно съобщаване на заинтересованите лица за издадена Заповед № РД-09-530/02.12.2022 г., с която се одобрява задание и се разрешава изработване на подробен устройствен план - изменение план за регулация (ПУП-ИПР) за урегулирани поземлени имоти (УПИ) X-339, XI-339 и XVII-339 в кв. 34 по регулационния план на с. Тъстеник, община Иваново, област Русе.

01.12.2022 г. Обявление № 115/29.11.2022 г., относно съобщаване на заинтересованите лица за издадена Заповед № РД-09-516/29.11.2022 г., с която се одобрява задание и се разрешава изработване на подробен устройствен план - план за регулация (ПУП-ПР) за поземлен имот (ПИ) 501.465 в кв. 56 по кадастралния план на с. Щръклево, община Иваново, област Русе.

16.11.2022 г. Обявление № 113/10.11.2022 г., относно съобщаване на заинтересованите лица за издадена Заповед № РД-09-485/09.11.2022 г., с която се одобрява задание и се разрешава изработване на подробен устройствен план - план за регулация (ПУП-ПР) за поземлен имот (ПИ) 501.1291 в кв. 64 по кадастралния план на с. Щръклево, община Иваново, област Русе.

15.11.2022 г. Съобщение по чл. 18а, ал. 10 от АПК до Вежен Евгениев Енчев, относно издадена Заповед № РД-09-422/27.09.2022г. за отказ за изменение на кадастрален план на с. Нисово по Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ по отношение на имотните граници на ПИ-240 към ПИ-283 по кадастралния план на с. Нисово, община Иваново, област Русе.

15.11.2022 г. Съобщение по чл. 18а, ал. 10 от АПК до Камелия Димитрова Димитрова, относно издадена Заповед № РД-09-422/27.09.2022г. за отказ за изменение на кадастрален план на с. Нисово по Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ по отношение на имотните граници на ПИ-240 към ПИ-283 по кадастралния план на с. Нисово, община Иваново, област Русе.

10.11.2022 г. Обявление № 112/09.11.2022 г., относно съобщаване на заинтересованите лица за издадена Заповед № РД-09-486/09.11.2022 г., с която се одобрява задание и се разрешава изработване на подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 72028.133.60 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Табачка, община Иваново, област Русе, представляващ УПИ IX-173 в кв. 28 по регулационния план на с. Табачка.

09.11.2022 г. Обявление № 107/07.11.2022 г., относно съобщаване на заинтересованите лица за издадена Заповед № РД-09-481/07.11.2022 г., с която се одобрява задание и се разрешава изработване на подробен устройствен план - изменение план за регулация (ПУП-ИПР) за урегулиран поземлен имот (УПИ) XII-112 в кв. 26 по регулационния план на с. Тръстеник, община Иваново, област Русе.

09.11.2022 г. Обявление № 106/07.11.2022 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че с Решение № 522 по Протокол № 46 от 20.10.2022 г. на Общински съвет - Иваново се одобрява  задание и се разрешава изработването на подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план /ПП/ на трасе за обект: "Кабелна линия 20 kV "Иваново" до нов трафопост тип БКТБ 20/0,4 kV в поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 32095.100.9, местност "Паметника" по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Иваново, община Иваново, област Русе, за присъединяване на ФЕЦ с мощност 400 kW"

03.11.2022 г. Съобщение по чл. 18а, ал. 10 от АПК до Сениха Незирова Моллова - наследничка на Неджемие Мехмед Махмуд, относно започване на административно производство по чл. 26 от АПК, по процедура за изменение на кадастрален план на с. Тръстеник по Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ по повод постъпило Заявление с вх. № ОБА5-633/26.07.2022г. от Юсеин Шукриев Асанов за цялостна попроцедура по извършване на поправка или допълване /попълване/ на кадастрален план на с. Тръстеник, община Иваново, област Русе. Поправката на кадастралните граници по преки геодезически измервания на ПИ-1030 в кв. 106 и попълване на три нови имота по плана на с. Тръстеник засягат следните поземлени имоти: част от ПИ-1030 и част от ПИ-1031 в кв. 106, ПИ-1029 и част от ПИ-1031 в кв. 107 по кадастралния план на с. Тръстеник, общ. Иваново, обл. Русе. 

01.11.2022 г. Обявление № 104/31.10.2022 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че в Държавен вестник брой 86/28.10.2022 г. е обнародван внесен за одобряване в община Иваново подробен устройствен план - парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе - I вариант за изграждане на трасе за обект: "Подземни захранващи ел. кабели НН за потопяема помпа в тръбен кладенец в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 73362.182.2 в местност "Полето" по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Тръстеник, община Иваново, област Русе". Трасето на водопровода ще премине през поземлени имоти с идентификатори: 73362.271.36 и 73362.182.131 по кадастралната карта на с. Тръстеник, община Иваново, област Русе.

01.11.2022 г. Обявление № 103/31.10.2022 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че в Държавен вестник брой 84/21.10.2022 г. е обнародван внесен за одобряване в община Иваново подробен устройствен план - изменение план за улична регулация /ПУП-ИПУР/ за промяна на конфигурацията на улица /тупик/ от О.Т. 200 до О.Т. 201, регулацията на кв. 51 и кв. 28 и ПУП - изменение план за регулация /ИПР/ за УПИ III-332 в кв. 51 и УПИ V-333 в кв. 28 по регулационния план на с. Красен, община Иваново, област Русе.

20.10.2022 г. Обявление № 100/19.10.2022 г., относно съобщаване на заинтересованите лица за издадена Заповед № РД-09-454/19.10.2022 г., с която се одобрява задание и се разрешава изработване на подробен устройствен план - план за регулация (ПУП-ПР) за поземлен имот (ПИ) 501.1725 в кв. 127 по кадастралния план на с. Щръклево, община Иваново, област Русе.

19.10.2022 г. Обявление № 99/18.10.2022 г., относно съобщаване на заинтересованите лица за издадена Заповед № РД-09-451/14.10.2022 г., с която се одобрява задание и се разрешава изработване на подробен устройствен план - изменение план за регулация (ПУП-ИПР) за урегулирани поземлени имоти (УПИ) XVI-824 и XV-за детски учреждения в кв. 71 по регулационния план на с. Пиргово, община Иваново, област Русе.

19.10.2022 г. Обявление № 98/18.10.2022 г., относно съобщаване на заинтересованите лица за издадена Заповед № РД-09-450/14.10.2022 г., с която се одобрява задание и се разрешава изработване на подробен устройствен план - изменение план за регулация (ПУП-ИПР) за урегулирани поземлени имоти (УПИ) III-441 и IV-441 в кв. 38 по регулационния план на с. Божичен, община Иваново, област Русе.

14.10.2022 г. Обявление № 96/12.10.2022 г., относно съобщаване на заинтересованите лица за издадено Решение № 505 по Протокол № 44/21.09.2022 г. на Общински съвет - Иваново, относно одобрено задание и дадено разрешение за изработване на подробен устройствен план - парцеларен план  /ПУП-ПП/ на трасе за обект: „Трасе на кабел 20 kW захранващ поземлен имот с идентификатор ПИ-72028.20.95, местност “Рай манастир“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Табачка, община Иваново, област Русе".

04.10.2022 г. Обявление № 95/04.10.2022 г., относно съобщаване на заинтересованите лица за издадена Заповед № РД-09-432/29.09.2022 г., с която се одобрява задание и се разрешава изработване на ПУП - ИПР /подробен устройствен план - изменение план за регулация/ и ПУП - ИПУР /подробен устройствен план - изменение план за улична регулация/ за кв. 23 по плана на с. Табачка, общ. Иваново, обл. Русе от О.Т. 3а през О.Т. 3,51 до О.Т. 52 и ИПР на УПИ VII, кв. 23, с. Табачка, общ. Иваново, обл. Русе.

29.09.2022 г. Обявление № 94/27.09.2022 г., относно съобщаване на заинтересованите лица за издадена Заповед № РД-09-411/26.09.2022 г., с която се одобрява задание и се разрешава изработване на подробен устройствен план -  план за застрояване (ПУП - ПЗ) за поземлен имот (ПИ) 501.2522, за който е отреден УПИ XLIV в кв. 138 по кадастралния план на с. Щръклево, община Иваново, област Русе за промяна предназначението на имота съгласно ОУПО като се запазват съществуващите сгради и се предвижда ново строителство с ограничителни линии на 3,00 м от вътрешните граници и които съвпадат с уличните регулационни линии.

29.09.2022 г. Обявление № 93/27.09.2022 г., относно съобщаване на заинтересованите лица за издадена Заповед № РД-09-410/26.09.2022 г., с която се одобрява задание и се разрешава изработване на подробен устройствен план - план за регулация (ПУП-ПР) за поземлен имот (ПИ) 501.1210 в кв. 110 по кадастралния план на с. Щръклево, община Иваново, област Русе.

 

13.09.2022 г. Съобщение по чл. 18а, ал. 10 от АПК до Дамян Гецов Милев - наследник на Гецо Димов Милев относно издадена Заповед № РД-09-322/03.08.2022 г. на кмета на община Иваново,с която се одобрява подробен устройствен план - изменение план за улична регулация /ПУП-ИПУР/ от О.Т. 165 през О.Т. 167 и О.Т. 161, О.Т. 146, О.Т. 91, О.Т. 92 до О.Т. 93 и О.Т. 145 от О.Т.165 до О.Т. 215 за кв. 62 по плана на с. Пиргово, общ. Иваново, обл. Русе и изменение план за регулация /ИПР/ за УПИ VI-общ., УПИ I-774, УПИ II-773, УПИ III-772, УПИ IV-771, УПИ V-770, УПИ VII-808, УПИ VIII-807, УПИ IX-806, УПИ X-805, УПИ XI-804 и  УПИ XII-803 в кв.62 по плана на с. Пиргово одобрен със Заповед № 1719/14.12.1966 г., като се променя регулацията по имотните граници  на УПИ VI-общ., УПИ I-774, УПИ II-773, УПИ III-772, УПИ IV-771, УПИ V-770, УПИ VII-808, УПИ VIII-807, УПИ IX-806, УПИ X-805, УПИ XI-804 и УПИ XII-803. Между имотните граници на ПИ - 770 и ПИ - 808 се отрежда нов  УПИ XIII - за транспорт и комуникация по дължината на кв.62, от източната част на квартала се отрежда нов  УПИ XIV- за геозащитни дейности  в кв. 62 по плана на с. Пиргово, община Иваново, област Русе.

13.09.2022 г. Съобщение по чл. 18а, ал. 10 от АПК до Ивелина Гецова Милева - наследник на Гецо Димов Милев, относно относно издадена Заповед № РД-09-322/03.08.2022 г. на кмета на община Иваново,с която се одобрява подробен устройствен план - изменение план за улична регулация /ПУП-ИПУР/ от О.Т. 165 през О.Т. 167 и О.Т. 161, О.Т. 146, О.Т. 91, О.Т. 92 до О.Т. 93 и О.Т. 145 от О.Т.165 до О.Т. 215 за кв. 62 по плана на с. Пиргово, общ. Иваново, обл. Русе и изменение план за регулация /ИПР/ за УПИ VI-общ., УПИ I-774, УПИ II-773, УПИ III-772, УПИ IV-771, УПИ V-770, УПИ VII-808, УПИ VIII-807, УПИ IX-806, УПИ X-805, УПИ XI-804 и  УПИ XII-803 в кв.62 по плана на с. Пиргово одобрен със Заповед № 1719/14.12.1966 г., като се променя регулацията по имотните граници  на УПИ VI-общ., УПИ I-774, УПИ II-773, УПИ III-772, УПИ IV-771, УПИ V-770, УПИ VII-808, УПИ VIII-807, УПИ IX-806, УПИ X-805, УПИ XI-804 и УПИ XII-803. Между имотните граници на ПИ - 770 и ПИ - 808 се отрежда нов  УПИ XIII - за транспорт и комуникация по дължината на кв.62, от източната част на квартала се отрежда нов  УПИ XIV- за геозащитни дейности  в кв. 62 по плана на с. Пиргово, община Иваново, област Русе.

12.09.2022 г. Обявление № 88/09.09.2022 г., относно съобщаване на заинтересованите лица за издадено Решение № 492 по Протокол № 43/25.08.2022 г. на Общински съвет - Иваново, относно одобрено задание и дадено разрешение за изработване на подробен устройствен план - парцеларен план  /ПУП-ПП/ на трасе за обект: „Подземни захранващи ел. кабели НН за потопяема помпа в тръбен кладенец в /ПИ/ с идентификатор 73362.182.2, местност “Полето“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Тръстеник, община Иваново, област Русе.

12.09.2022 г. Обявление № 87/09.09.2022 г., относно съобщаване на заинтересованите лица за издадено Решение № 497 по Протокол № 43/25.08.2022 г. на Общински съвет - Иваново, относно одобрено задание и дадено разрешение за изработване на подробен устройствен план - план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор №56397.135.143, местност “Затвора“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Пиргово, община Иваново, област Русе.

08.09.2022 г. Обявление № 86/07.09.2022 г., относно съобщаване на заинтересованите лица за издадена Заповед № РД-09-380/07.09.2022 г., с която се одобрява техническо задание и се разрешава изработване на подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за  поземлен имот с идентификатор 32095.1.252 в кв. 135 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Иваново, община Иваново, област Русе, представляващ УПИ XIII-252, кв. 30 по регулационнияплан на с. Иваново.

26.08.2022 г. Обявление № 72/02.08.2022 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че със заявление вх. № ОБА3-335/01.08.2022г. от "Поломието" ЕООД е внесен за разглеждане и одобряване подробен устройствен план - парцеларен план /ПУП-ПП/ на трасе -  за изграждане на кабел за електрическо присъединяване на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) 700 kW за ПИ с идентификатор 04981.41.89, местност “Над село“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Божичен, община Иваново, област Русе.

19.08.2022 г. Обявление № 79/18.08.2022 г., относно съобщаване на заинтересованите лица за издадена Заповед № РД-09-344/17.08.2022 г., с която се одобрява задание и се разрешава изработване на ПУП-ИПР /подробен устройствен план - изменение план за регулация/ за урегулирани поземлени имоти (УПИ) XIII-140, XV-141, XVI-121 и XVII-142 в кв. 37 по регулационния план на с. Нисово, община Иваново, област Русе.

19.08.2022 г. Обявление № 78/18.08.2022 г., относно съобщаване на заинтересованите лица за издадена Заповед № РД-09-345/17.08.2022 г., с която се одобрява задание и се разрешава изработване на ПУП-ИПР /подробен устройствен план - изменение план за регулация/ и ПЗ /план за застрояване/ за УПИ VI-2317 и УПИ V-2316 в кв. 158 по кадастралния план на с. Щръклево, община Иваново, област Русе.

16.08.2022 г. Съобщение по чл. 18а, ал. 10 от АПК до Корнелия Тошева Тодорова, относно съобщаване на Уведомление по чл. 26 от АПК за започнато административно производство за цялостна процедура по извършване на поправка или допълване /попълване/ на кадастралния план на с. Церовец. Поправката на кадастралните граници е за ПИ 20, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 102, 103, 104 и 105 по плана на с. Церовец, община Иваново, област Русе.

16.08.2022 г. Съобщение по чл. 18а, ал. 10 от АПК до Красимир Иванов Кънев - наследник на Иван Кънев Тодоров, относно съобщаване на Уведомление по чл. 26 от АПК за започнато административно производство за цялостна процедура по извършване на поправка или допълване /попълване/ на кадастралния план на с. Церовец. Поправката на кадастралните граници е за ПИ 20, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 102, 103, 104 и 105 по плана на с. Церовец, община Иваново, област Русе.

16.08.2022 г. Съобщение по чл. 18а, ал. 10 от АПК до Виолета Иванова Мариноваотносно съобщаване на Уведомление по чл. 26 от АПК за започнато административно производство за цялостна процедура по извършване на поправка или допълване /попълване/ на кадастралния план на с. Церовец. Поправката на кадастралните граници е за ПИ 20, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 102, 103, 104 и 105 по плана на с. Церовец, община Иваново, област Русе.

10.08.2022 г. Обявление № 76/09.08.2022 г., относно съобщаване на заинтересованите лица че с Решение № 480 по Протокол № 42/21.07.2022 г. на Общински съвет - Иваново се допуска поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 464 по Протокол № 40/23.06.2022 г. в точка 1 -ред 4 и 5: "- 84049.75.200, местност "Русенски път" по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Щръклево, община Иваново, област Русе." Да се чете: "- 56397.938.29, местност "Манкара" по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Пиргово, община Иваново, област Русе." В останалата си част Решение № 464 по Протокол № 40 от 23.06.2022 г. остава непроменено.

25.07.2022 г. Обявление № 71/22.07.2022 г., относно съобщаване на заинтересованите лица за издадено Решение № 464 по Протокол № 40/23.06.2022 г. на Общински съвет - Иваново, относно одобрено задание и дадено разрешение за изработване на подробен устройствен план - парцеларен план /ПУП-ПП/ на трасе - I вариант за изграждане на водопровод за обект: “Водоснабдяване на поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 84049.75.200, местност “Русенски път“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Щръклево, община Иваново, област Русе.

19.07.2022 г. Съобщение по чл. 18а, ал. 10 от АПК до Калоян Горчев Григоров - наследник на Тодор Иванов Кьосев, относно съобщаване на Обявление № 52/23.05.2022 г. до заинтересованите лица, че със заявление вх. № 09-02-34/16.05.2022 г. е внесен за одобряване подробен устройствен план – изменение план за регулация и изменение план за улична регулация /ПУП-ИПР и ИПУР/ за кв. 62 по плана на с. Пиргово, община Иваново, област Русе от О.Т. 165 през О.Т. 167 и О.Т. 161, О.Т. 146, О.Т. 91, О.Т. 92 до О.Т. 93 и О.Т. 145 от О.Т.165 до О.Т. 215 и обособяване на два нови УПИ – УПИ XIII- за транспорт и комуникация и УПИ XIV- за геозащитни дейности.

19.07.2022 г. Съобщение по чл. 18а, ал. 10 от АПК до Горчо Атанасов Григоров - наследник на Тодор Иванов Кьосев, относно съобщаване на Обявление № 52/23.05.2022 г. до заинтересованите лица, че със заявление вх. № 09-02-34/16.05.2022 г. е внесен за одобряване подробен устройствен план – изменение план за регулация и изменение план за улична регулация /ПУП-ИПР и ИПУР/ за кв. 62 по плана на с. Пиргово, община Иваново, област Русе от О.Т. 165 през О.Т. 167 и О.Т. 161, О.Т. 146, О.Т. 91, О.Т. 92 до О.Т. 93 и О.Т. 145 от О.Т.165 до О.Т. 215 и обособяване на два нови УПИ – УПИ XIII- за транспорт и комуникация и УПИ XIV- за геозащитни дейности.

18.07.2022 г. Обявление № 70/18.07.2022 г., относно съобщаване на заинтересованите лица за издадена Заповед № РД-09-294/13.07.2022 г., с която се одобрява задание и се разрешава изработване на подробен устройствен план - план за регулация (ПУП-ПР) за поземлен имот (ПИ) 501.513 в кв. 58 по кадастралния план на с. Щръклево, община Иваново, област Русе.

11.07.2022 г. Обявление № 67/11.07.2022 г., относно съобщаване на заинтересованите лица за издадено Решение № 463 по Протокол № 40/23.06.2022 г. на Общински съвет - Иваново, относно одобрено задание и дадено разрешение за изработване на подробен устройствен план - план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 84049.87.262, местност “Крайщето“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Щръклево, община Иваново, област Русе.

11.07.2022 г. Обявление № 66/11.07.2022 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, за издадено Решение № 456 по Протокол № 40/23.06.2022 г. на Общински съвет - Иваново, относно одобрено задание и дадено разрешение за изработване на подробен устройствен план - парцеларен план /ПУП-ПП/ на трасе - I вариант за изграждане на кабел за електрическо присъединяване на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) 700 kW за ПИ с идентификатор 04981.41.89, местност “Над село“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Божичен, община Иваново, област Русе.

05.07.2022 г. Обявление № 62/01.07.2022 г., относно съобщаване на заинтересованите лица за издадена Заповед № РД-09-264/30.06.2022 г., с която се одобрява задание и се разрешава изработване на подробен устройствен план - план за регулация (ПУП-ПР) за  поземлен имот (ПИ) 501.1751 в кв. 135 по кадастралния план на с. Щръклево, община Иваново, област Русе. 

05.07.2022 г. Обявление № 61/01.07.2022 г., относно съобщаване на заинтересованите лица за издадена Заповед № РД-09-265/30.06.2022 г., с която се одобрява задание и се разрешава изработване на подробен устройствен план - план за регулация (ПУП-ПР) за  поземлен имот (ПИ) 501.814 в кв. 10 по кадастралния план на с. Щръклево, община Иваново, област Русе. 

05.07.2022 г. Обявление № 60/28.06.2022 г., относно съобщаване на заинтересованите лица за издадена Заповед № РД-09-258/27.06.2022 г., с която се одобрява задание и се разрешава изработване на подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за урегулиран поземлен имот (УПИ) IV-2547 в кв. 137 по кадастралния план на с. Щръклево, община Иваново, област Русе. 

05.07.2022 г. Обявление № 59/24.06.2022 г., относно съобщаване на заинтересованите лица за издадена Заповед № РД-09-253/21.06.2022 г., с която се одобрява задание и се разрешава изработване на подробен устройствен план - изменение план за регулация (ПУП-ИПР) за урегулиран поземлен имот (УПИ) II-854 в кв. 26 по кадастралния план на с. Щръклево, община Иваново, област Русе. 

ИНТЕРАКТИВНА КАРТА И ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ - УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

 

19.05.2022 г. Обявление № 50/19.05.2022 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № РД-09-209/19.05.2022 г., с която се одобрява задание и се разрешава изработването на ПУП-ИПУР /подробен устройствен план - изменение план за улична регулация за кв. 47 и ПУП-ИПР и ПЗ за УПИ I с ПУП-ПР за ПИ 32095.100.17 в кв. 23 по плана на с. Иваново, община Иваново, област Русе.

19.05.2022 г. Обявление № 43/18.05.2022 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че с Решение № 430 по Протокол № 37 от 28.04.2022 г. на Общински съвет Иваново, област Русе се разрешава изработване на подробен устройствен план /ПУП/  - изменение план за улична регулация /ИПУР/ за промяна на конфегурацията на улица /тупик/ и регулацията между кв. 51 и кв. 28 и ПУП - изменение план за регулация /ИПР/ за УПИ III-332 в кв. 51 и УПИ V-333 в кв. 28 по регулационния план на с. Красен, община Иваново, област Русе.

19.05.2022 г. Обявление № 42/18.05.2022 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № РД-09-199/16.05.2022 г., с която се одобрява задание и се разрешава изработването на ПУП-ИПУР и ИПР /подробен устройствен план - изменение план за улична регулация и изменение план за регулация/ за кв. 23 от О.Т. 86 до О.Т. 87 и УПИ V-274 в кв. 23 по  плана на с. Червен, община Иваново, област Русе.

11.05.2022 г. Обявление № 41/11.05.2022 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № РД-09-186/09.05.2022 г., с която се одобрява задание и се разрешава изработването на подробен устройствен план -  план за регулация (ПУП-ПР) за ПИ 501.1210 в кв. 110 по кадастралния план на с. Щръклево, община Иваново, област Русе.

11.05.2022 г. Обявление № 40/11.05.2022 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № РД-09-185/09.05.2022 г., с която се одобрява задание и се разрешава изработването на подробен устройствен план - изменение план за регулация (ПУП-ИПР) за урегулирани поземлени имоти (УПИ) XX-196 и XIX-197 в кв. 19 по плана на с. Красен, община Иваново, област Русе.

28.04.2022 г. Обявление № 39/21.04.2022 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № РД-09-164/20.04.2022 г., с която се одобрява задание и се разрешава изработването на подробен устройствен план - изменение план за регулация (ПУП-ИПР) за урегулирани поземлени имоти (УПИ) I-38 и XIII-28-за трафопост в кв. 2 по регулационния план на с. о.  Помпена станция, с. Пиргово, община Иваново, област Русе.

11.04.2022 г. Обявление № 35/08.04.2022 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № РД-09-151/07.04.2022 г., с която се одобрява задание и се разрешава изработването на подробен устройствен план - план за регулация (ПУП-ПР) за ПИ - 501.2119 в кв. 89 по кадастралния план на с. Щръклево, община Иваново, област Русе.

30.03.2022 г. Обявление № 29/30.03.2022 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № РД-09-132/30.03.2022 г., с която се одобрява задание и се разрешава изработването на подробен устройствен план - план за регулация (ПУП-ПР) за ПИ - 501.1625 в кв. 117 по кадастралния план на с. Щръклево, община Иваново, област Русе.

30.03.2022 г. Обявление № 30/30.03.2022 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № РД-09-133/30.03.2022 г., с която се одобрява задание и се разрешава изработването на подробен устройствен план - изменение план за регулация (ПУП-ИПР) за урегулирани поземлени имоти (УПИ) XV-387 и XIV-387 в кв. 51 по плана на с. Пиргово, община Иваново, област Русе.

30.03.2022 г. Обявление №28/30.03.2022 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № РД-09-137/30.03.2022 г., с която се одобрява задание и се разрешава изработването на подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за  поземлен имот (ПИ) с идентификатор 32095.1.772 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Иваново, община Иваново, област Русе, по регулационният план на с. Иваново, представляващо урегулиран поземлен имот (УПИ) V в кв. 18.

30.03.2022 г. Обявление №27/30.03.2022 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № РД-09-138/30.03.2022 г., с която се одобрява задание и се разрешава изработването на подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за урегулиран поземлен имот (УПИ) XI-общински в кв. 41 по  плана на с. Пиргово, община Иваново, област Русе.

18.03.2022 г. Обявление № 22/15.03.2022 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № РД-09-105/11.03.2022 г., с която се одобрява задание и се разрешава изработването на подробен устройствен план - изменение план за регулация (ПУП-ИПР) за урегулиран поземлен имот (УПИ) XII-81, кв. 8 по регулационния план на с. Пиргово, община Иваново, област Русе.

18.03.2022 г. Обявление № 19/14.03.2022 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че с Решение № 396 по Протокол № 35 от 24.02.2022 г. на Общински съвет - Иваново се одобрява задание и се разрешава изработването на подробен устройствен план - пацеларен план /ПУП-ПП/ на трасе - I вариант за изграждане на водопровод за обект “Водоснабдяване на поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 84049.75.200, местност "Русенски път" по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Щръклео, община Иваново, област Русе.

18.03.2022 г. Обявление № 24/17.03.2022 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № РД-09-118/17.03.2022 г., с която се одобрява техническо задание и се разрешава изработването на подробен устройствен план - план за регулация (ПУП-ПР) за поземлен имот (ПИ) 501.1034 в кв. 23 по кадастралния план на с. Щръклево, община Иваново, област Русе.

28.01.2022 г. Обявление № 8/27.01.2022 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № РД-09-25/26.01.2022 г., с която се одобрява задание и се разрешава изработването на подробен устройствен план - план за регулация (ПУП-ПР) за поземлен имот (ПИ) 501.171 в кв. 73 по кадастралния план на с. Щръклево, община Иваново, област Русе.

29.12.2021 г. Обявление № 102/29.12.2021 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № РД-09-661/23.12.2021 г., с която се одобрява задание и се разрешава изработването на подробен устройствен план - план за регулация (ПУП-ПР) за поземлен имот (ПИ) 501.82 в кв. 75 по кадастралния план на с. Щръклево, община Иваново, област Русе.

12.01.2022 г. Обявление № 6/11.01.2022 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № РД-09-10/10.01.2022 г. на кмета на община Иваново, с която се одобрява задание и се разрешава изработването на (ПУП-ИПР) подробен устройствен план - изменение план за регулация за урегулирани поземлени имоти (УПИ) VII-260 и УПИ VIII-260 в кв. 29 по плана на с. Нисово, общ. Иваново,обл. Русе.

10.01.2022 г. Обявление № 5/10.01.2022 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че с Решение № 367 по Протокол № 33 от 23.12.2021 г. на Общински съвет Иваново, област Русе се одобрява задание и се разрешава изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - изменение план за улична регулация /ИПУР/ за кв. 50 и кв. 51 от О.Т. 124 през О.Т. 127,233 до О.Т. 108 по регулационния план на с. Сваленик, общ. Иваново, обл. Русе.

10.01.2022 г. Обявление № 4/10.01.2022 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че с Решение № 366 по Протокол № 33 от 23.12.2021 г. на Общински съвет Иваново, област Русе се одобрява задание и се разрешава изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор ПИ-80443.60.1, местност "Баба Вела", по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Червен, общ. Иваново, обл. Русе, съставна част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 от ЗУТ за обект:"Реконструкция и промяна предназначението на стопанска сграда в цех за преработка и сушене на костилкови плодове"

04.01.2022 г. Обявление № 97/15.12.2021 г. и ПУП-ПП за изработен проект на Подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за обект “Автомагистрала “Русе-Велико Търново“, участъци “Русе-Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+400 до км 76+200, в землищата на с. Красен, с. Божичен, с. Иваново и с. Тръстеник, община Иваново, област Русе.

29.12.2021 г. Обявление № 101/29.12.2021 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № РД-09-662/23.12.2021 г., с която се одобрява задание и се разрешава изработването на подробен устройствен план - изменение план за регулация (ПУП-ИПР) за поземлен имот (ПИ) 501.1651 и урегулиран поземлен имот (УПИ) II-1652 в кв. 131 по кадастралния план на с. Щръклево, община Иваново, област Русе.

29.12.2021 г. Обявление № 100/29.12.2021 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № РД-09-659/23.12.2021 г., с която се одобрява задание и се разрешава изработването на подробен устройствен план - план за регулация (ПУП-ПР) за поземлен имот (ПИ) 501.1186 в кв. 113 по кадастралния план на с. Щръклево, община Иваново, област Русе.

29.12.2021 г. Обявление № 99/29.12.2021 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № РД-09-660/23.12.2021 г., с която се одобрява задание и се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за регулация (ПУП-ПР) за поземлен имот (ПИ) 501.2559 в кв. 73 по кадастралния план на с. Щръклево, община Иваново, област Русел

08.12.2021 г. Обявление № 95/08.12.2021 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № РД-09-642/08.12.2021 г. на кмета на община Иваново, с която се одобрява задание и се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-ПР/ за ПИ 501.697 в кв. 13 по кадастралния план на с. Щръклево, община Иваново, област Русе.

29.11.2021 г. Обявление № 91/26.11.2021 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № РД-09-618/26.11.2021 г. на кмета на община Иваново, с която се одобрява задание и се разрешава изработването на подробен устройствен план - изменение план за регулация (ПУП-ИПР) за УПИ IV-27 в кв. 6 по плана на с. Пиргово, общ. Иваново,обл. Русе.

19.11.2021 г. Обявление № 88/16.11.2021 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № РД-09-590/11.11.2021 г. на кмета на община Иваново, с която се одобрява задание и се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-ПР/ за ПИ 501.2219 в кв. 148 по кадастралния план на с. Щръклево, община Иваново, област Русе.

10.11.2021 г. Обявление № 87/08.11.2021 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че с Решение № 351 по Протокол № 31 от 21.10.2021 г. на Общински съвет - Иваново е одобрено задание и се разрешава изработването на подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план /ПП/ за обект " Подземен кабел 20 кV до трансформаторен пост тип БКТП 20/0,4 в поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 73362.141.25, местност “Лозята“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Тръстеник, община Иваново, област Русе.

20.10.2021 г. Обявление № 86/18.10.2021 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № РД-09-525/14.10.2021 г. на кмета на община Иваново, с която се одобрява задание и се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-ПР/ за ПИ 501.1555 в кв. 121 по кадастралния план на с. Щръклево, община Иваново, област Русе.

20.10.2021 г. Обявление № 85/18.10.2021 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № РД-09-523/14.10.2021 г. на кмета на община Иваново, с която се одобрява задание и се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-ПР/ за ПИ 501.941 в кв. 69 по кадастралния план на с. Щръклево, община Иваново, област Русе.

13.09.2021 г. Обявление № 72/09.09.2021 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № РД-09-467/08.09.2021 г., с която се одобрява задание и се разрешава изработването на подробен устройствен план - изменение план за регулация /ПУП-ИПР/ за урегулирани поземлени имоти /УПИ/ VI-864, УПИ X-855, УПИ XI-856, УПИ XII-857 и УПИ IX-865 в кв. 83 по плана на с. Пиргово, община Иваново, област Русе. 

07.09.2021 г. Обявление № 71/03.09.2021 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № РД-09-459/02.09.2021 г. на кмета на община Иваново, с която се одобрява задание и се разрешава изработването на (ПУП-ИПР) подробен устройствен план - изменение план за регулация УПИ X-169, УПИ XV-169,  УПИ XVI-169, УПИ XI-164 и УПИ XIV-164 в кв. 16 по плана на с. Пиргово, общ. Иваново,обл. Русе.

02.09.2021 г. Обявление № 70/02.09.2021 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № РД-09-454/01.09.2021 г. на кмета на община Иваново, с която се одобрява задание и се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-ПР/ за ПИ 501.2551 в кв. 109 по кадастралния план на с. Щръклево, община Иваново, област Русе.

31.08.2021 г. Обявление № 69/30.08.2021 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № РД-09-448/30.08.2021 г. на кмета на община Иваново, с която се одобрява задание и се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-ПР/ за поземлен имот /ПИ/ 501.261 в кв. 94 по кадастралния план на с. Щръклево, община Иваново, област Русе.

31.08.2021 г. Обявление № 68/30.08.2021 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № РД-09-446/30.08.2021 г. на кмета на община Иваново, с която се одобрява задание и се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-ПР/ за поземлен имот /ПИ/ 501.494 в кв. 34 по кадастралния план на с. Щръклево, община Иваново, област Русе.

31.08.2021 г. Обявление № 67/30.08.2021 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № РД-09-447/30.08.2021 г. на кмета на община Иваново, с която се одобрява задание и се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-ПР/ за поземлен имот /ПИ/ 501.237 в кв. 153 по кадастралния план на с. Щръклево, община Иваново, област Русе.

04.08.2021 г. Обявление № 61/03.08.2021 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № РД-09-387/30.07.2021 г. на кмета на община Иваново, с която е допуснат за изработване подробен устройствен план - изменение план за регулация  (ПУП-ИПР) за урегулирани поземлени имоти (УПИ) XI-502, XVI-502, XII-501 и Х-503, кв. 47 по плана на с. Тръстеник, община Иваново, област Русе.

30.07.2021 г. Обявление № 60/29.07.2021 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № РД-09-383/29.07.2021 г. на кмета на община Иваново, с която е допуснат за изработване подробен устройствен план - изменение план за регулация  (ПУП-ИПР) за урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII-201 в кв. 38 по плана на с. Пиргово, общ. Иваново,обл. Русе.

20.07.2021 Обявление № 50/15.07.2021г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № РД-09-360/15.07.2021 г. на кмета на община Иваново, с която е допуснат за изработване  ПУП-ИПР (подробен устройствен план - изменение план за регулация) за урегулиран поземлен имот (УПИ) XI-975 в кв. 103 по плана на с. Пиргово, общ. Иваново,обл. Русе.

08.07.2021 г. Обявление № 47/07.07.2021 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че с Решение № 295 по Протокол № 26 от 24.06.2021г. на Общински съвет - Иваново е одобрено задание и е допуснат за  изработване подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ на поземлен имот с идентификатор № 47977.618.620 в местност "Дервента", в землището на с. Мечка, община Иваново, област Русе.

07.07.2021 г. Обявление № 44/06.07.2021 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № РД-09-343/06.07.2021 г. на кмета на община Иваново, с която се одобрява задание и се разрешава изработване на ПУП - ПР /подробен устройствен план - план за регулация/ за поземлен имот (ПИ) 501.1645 в кв. 118 по  план на с. Щръклево, община Иваново, област Русе.

30.06.2021 г. Обявление № 39/29.06.2021 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № РД-09-318/28.06.2021 г., с която се одобрява задание и се разрешава изработването на подробен устройствен план - план за регулация /ПУП-ПР/ за ПИ 501.780 в кв. 21 по кадастралния план на с. Щръклево, община Иваново, област Русе.

10.06.2021 Обявление № 33/10.06.2021г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № РД-09-278/09.06.2021 година на кмета на община Иваново, с която се допуска изработването на подробен устройствен план - изменение план за регулация /ПУП-ИПР/ за урегулирани поземлени имоти /УПИ/ VI-302 и УПИ VIII-302 в кв. 35 по плана на с. Сваленик, община Иваново, област Русе.

09.06.2021 Обявление № 32/08.06.2021г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № РД-09-273/07.06.2021година на кмета на община Иваново, с която се одобрява техническо задание и се разрешава изработванеа на ПУП-ИПР (подробен устройствен план - изменение план за регулация) за УПИ IX-76 и XI-93, кв. 58 по плана на с. Нисово, общ. Иваново,обл. Русе.

28.05.2021 Обявление № 27/28.05.2021 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № РД-09-248/26.05.2021 г. на кмета на община Иваново, с която се одобрява техническо задание и се разрешава  изработване на подробен устройствен план - план за регулация /ПУП-ПР/  за ПИ-501.373 в кв. 50 по плана на с. Щръклево, община Иваново, област Русе.