Устройство на територията, кадастър и контрол по строителството

16.12.2020 Обявление № 75/15.12.2020 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № РД-09-741/15.12.2020 г. на кмета на община Иваново, с която се одобрява задание и се разрешава изработването на подробен устройствен план /ПУП/ - изменение план за регулация /ИПР/ за урегулиран поземлен имот (УПИ) VII-546 в кв. 78 по регулационния план на с. Сваленик, община Иваново, област Русе.

16.12.2020 Обявление № 74/15.12.2020 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № РД-09-740/15.12.2020 г. на кмета на община Иваново, с която се одобрява задание и се разрешава изработването на подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация /ПР/ за ПИ-501.1157  в кв. 89 по кадастралния план на с. Щръклево, община Иваново, област Русе.

15.12.2020 Обявление № 68/11.12.2020 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че e издадена Заповед № РД-09-730/09.12.2020 г. на кмета на община Иваново, с която се допуска изработването на подробен устройствен план /ПУП/ - изменение план за регулация /ИПР/ за урегулирани поземлени имоти (УПИ) XII-528 и УПИ VIII-187 в кв. 26 по плана на с. Божичен, община Иваново, област Русе.

15.12.2020 Обявление № 67/11.12.2020 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № РД-09-731/09.12.2020 г. на кмета на община Иваново, с която се допуска изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - изменение план за застрояване /ИПЗ/ за поземлени имоти с идентификатори 39205.66.406 и 3925.90.179 в местност "Харманите 2" в землището на с. Кошов, община Иваново, област Русе.

16.11.2020 Обявление № 61/12.11.2020 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № РД-09-681/12.11.2020 г. на кмета на община Иваново, с която се одобрява задание и се разрешава изработването на подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация /ПР/ за ПИ-501.992 и ПИ-501.2277 в кв. 45 по кадастралния план на с. Щръклево, община Иваново, област Русе.

16.11.2020 Обявление № 60/12.11.2020 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № РД-09-682/12.11.2020 г. на кмета на община Иваново, с която се одобрява задание и се разрешава изработването на подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за ПИ-501.79 в кв. 75 по кадастралния план на с. Щръклево, община Иваново, област Русе.

16.11.2020 Обявление № 59/12.11.2020 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че e издадена Заповед № РД-09-683/12.11.2020 г. на кмета на община Иваново, с която се допуска изработването на подробен устройствен план /ПУП/ - изменение план за регулация /ИПР/ за урегулиран поземлен имот (УПИ) V-2005 в кв. 138 по плана на с. Щръклево, община Иваново, област Русе.

30.10.2020 Обявление № 55/28.10.2020 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че с Решение № 191 по Протокол № 17 от 22.10.2020 г. на Общински съвет - Иваново е допуснато изработване подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ и обединяване на поземлени имоти с идентификатори № 63.524 и № 63.527 в един общ поземлен имот, местност "Хармани", в землището на с. Красен, община Иваново, област Русе.

30.09.2020 Обявление № 49/28.09.2020 г., относно издадена Заповед № РД 09-606/28.09.2020 г. на кмета на Община Иваново, с която се одобрява задание и се разрешава изработването на подробен устройствен план - план за регулация (ПУП - ПР) за ПИ 501.301 в кв. 27 по кадастралния план на с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе.

23.09.2020 Обявление № 48/21.09.2020 г., относно издадена Заповед № РД 09-586/18.09.2020 г. на кмета на Община Иваново, с която се одобрява задание и се разрешава изработването на подробен устройствен план - изменение план за улична регулация (ПУП - ИУПР) от О.Т. 90 през О.Т. 73 до О.Т. 91 и план за регулация (ПР) за урегулиран поземлен имот (УПИ) XIX-1248 - за пазар в кв. 35 по регулационния план на с. Пиргово, общ. Иваново, обл. Русе.

23.09.2020 Обявление № 47/21.09.2020 г., относно издадена Заповед № РД 09-588/18.09.2020 г. на кмета на Община Иваново, с която се одобрява задание и се разрешава изработването на подробен устройствен план - изменение план за регулация (ПУП - ИПР) за урегулиран поземлен имот (УПИ) II-357 и УПИ III-358 в кв. 48 по регулационния план на с. Божичен, общ. Иваново, обл. Русе.

23.09.2020 Обявление № 46/21.09.2020 г., относно издадена Заповед № РД 09-587/18.09.2020 г. на кмета на Община Иваново, с която се одобрява задание и се разрешава изработването на подробен устройствен план - изменение план за регулация (ПУП - ИПР) за урегулиран поземлен имот (УПИ) XIV-228 и УПИ XXIV-228 в кв. 21 по регулационния план на с. Красен, общ. Иваново, обл. Русе.

11.09.2020 Обявление № 45/08.09.2020 г., относно издадена Заповед № РД 09-558/04.09.2020 г. на кмета на Община Иваново, с която се одобрява задание и се разрешава изработването на подробен устройствен план (ПУП-ПР) за ПИ 501.1102 в кв. 67 по кадастралния план на с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе.

 

21.08.2020 Обявление № 42/21.08.2020 г., относно издадена Заповед № РД 09-535/21.08.2020 г. на кмета на Община Иваново, с която се одобрява задание за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за УПИ XXII-1187, в кв. 60А в Стопански двор № 2 - с. Тръстеник

 

1989 Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти

1990 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

1991 Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба

2001 Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове

2002 Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии

2009 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него

2018 Удостоверение за адмнистративен адрес на поземлени имоти

2023 Съгласуване на идейни инвестиционни проекти

2024 Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени

2025 Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива

2027 Издаване на скици за недвижими имоти

2041 Издаване на разрешение за строеж в поземлените имоти в горски територии без промяна на предназначението

2051 Определяне на маршрут и издаване на разрешение за движение на автомобили, превозващи извънгабаритни товари

2054 Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

2060 Издаване на разрешение за изработване на подробни устройствени планове

2061 Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект

2063 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

2064 Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти

2065 Одобряване на протокол за утвърждаване на размер и граници на терени за рекултивация 

2067 Съгласуване на инвестиционни проекти на сгради и съоръжения зa техническата инфраструктура по отношение на предвидени мероприятия за благоустрояване с оглед на функционалното предназначение и правилната им експлоатация

2070 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя

2082 Удостоверения за идентичност на урегулиран имот

2083 Издаване на виза за проектиране

2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

2085 Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план

2090 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него

2098 Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването

2099 Справки от кадастъра

2100 Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи

2101 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на рекламно съоръжение

2103 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя

2112 Издаване на разрешение за строеж

2113 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си, поради изтичане на срока

2115 Попълване/поправка на кадастрален план

2117 Одобряване на подробен устройствен план

2119 Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

2120 Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план

2121 Издаване на разрешение за специално ползване чрез експлоатация на рекламно съоръжение в обхвата на пътя и обслужващите зони

2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

2394 Съгласуване на проекти за организация на движението (ОД) и паркирането, светофарни уредби, промени в съществуващата ОД и режима на работа на светофарните уредби по искане на физически и юридически лица

2517 Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях

2519 Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет

2879 Промяна на предназначението на сгради

2956 Издаване на разрешение за продължаване на строителството по спрян строеж