Профил на купувача преди 13.03.2020 г.

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ / ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Вътрешни правила по чл.8б от ЗОП >>
Вътрешни правила по чл.22г от ЗОП >>

*******************************************************
Предварителни обявления 2015
- Предварително обявление за строително монтажни работи - Междуведомствена комисия >>   
- Предварително обявление изготвяне на проектна документация-Междуведомствена комисия >>   
- Предварително обявление строително монтажни работи ТГС >>    
- Предварително обявление изготвяне на проектна документация ТГС >> 
- Доставка на хранителни продукти за ДСП >>    
- Закриване и рекултивация на общинско депо >>    
- Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища >>
- Извършване на услуги по дезинсекция и дезакаризация >>   
- Система за пожароизвестяване на територията на с. Кошов >>  
- Ремонт на общинска пътна мрежа >>  

*******************************************************
Предварителни обявления 2016 г.:
Предварително обявление събития, изложби ТГС >>
Предварително обявление текущ ремонт общинска пътна мрежа >>
Предваритено обявление закриване на общинско депо с. Иваново >>
Предварително обявление рамково споразумение >>
Предварително обявление разработване на инфотурове ТГС >>
Предварително обявление организиране на промосъбития ТГС >>
Предварително обявление зимно снегопочистване >>
Предварително обявление доставка компютърно оборудване ТГС >>
Предварително обявление двудневен тур ТГС >>

*******************************************************
*******************************************************

09.03.2020 г.
Обява № 05-46-33 от 09.03.2020 г. за събиране на оферти по реда на гл. 26 от ЗОП с предмет: „Ремонт и модернизация по проект „Красива България“ на кметство село Божичен, община Иваново, област Русе”
Документация
Информация за публикувана обява
Проект за заснемане

20.03.2020 г.
Съобщение за удължен срок
Информация за удължен срок по обява

14.04.2020 г.

Протокол № 1 от 30.03.2020 г.
Протокол № 2 от 08.04.2020 г.
Протокол № 3 от 13.04.2020 г.

*******************************************************
30.01.2020
Обява № 05-46-19/30.01.2020 г. за събиране на оферти  по реда на гл.26 от ЗОП с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи за обект:
„Противоерозионно укрепване по ул. „Шести септември“ между О.Т 229 и О.Т 230, с. Тръстеник, община Иваново, област Русе”

Документация
Информация за публикувана обява
Технически инвестиционен проект
Пазарно проучване
11.02.2020 г.
Информация за удължен срок по обява за обществена поръчка
Съобщение за удължен срок
09.03.2020 г.
Протокол № 1 от 17.02.2020 г.
Протокол № 2 от 27.02.2020 г.

*******************************************************

16.01.2020
Процедура на договаряне без предварително обявление по реда на  чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП с УИН № 00474-2020-0002 с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа на територията на oбщина Иваново по обособени позиции за зимен период 2019/2020 г. за Позиция № 3: Зимно снегопочистване и опесъчаване на част от уличната мрежа в с. Пиргово, община Иваново и Позиция № 13: Зимно снегопочистване и опесъчаване на част от уличната мрежа в с. Мечка, община Иваново“
1 Решение Р-2 от 16.01.2020
2. Покана до „ЧУБУРОВ“ ЕООД
3. Покана до „АГРОИВ 2012“ ООД
4. Техническа спецификация
5. Образци към покана
6. Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП)
7. Проект на договор
04.02.2020г.:
Протокол от 28.01.2020 г.
Доклад от 29.01.2020 г.
Решение № Р-4 от 04.02.2020 г.

17.03.2020г.
Обявление за възложена поръчка
Договор № Д-69 от 17.02.2020 г.
Договор № Д-70 от 17.02.2020 г.

28.05.2020 г.
Обявление за приключване на договор - Позиция № 3
Обявление за приключване на договор - Позиция № 13

*******************************************************

16.01.2020
Процедура на договаряне без предварително обявление по реда на  чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП с УИН № 00474-2020-0001 с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на общински път RSE3113/ ІІ-52, Русе-Мечка/Пиргово – пристанище Пиргово на територията на oбщина Иваново за зимен период 2019/2020 г.“
1. Решение Р-1 от 16.01.2020
2. Покана до „ЧУБУРОВ“ ЕООД
3. Техническа спецификация
4. Образци към покана
5. Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП)
6. Проект на договор
04.02.2020 г.:
Протокол от 28.01.2020 г.
Доклад от 29.01.2020 г.
Решение № Р-3 от 04.02.2020 г.

17.03.2020 г.
Обявление за възложена поръчка
Договор № Д-71 от 17.02.2020г.

28.05.2020 г.
Обявление за приключване на договор

*******************************************************

31.12.2019
Обява № 05-46-190/31.12.2019 г. за събиране на оферти  по реда на гл.26 от ЗОП с предмет: „Упражняване на строителен надзор на обект: „Възстановяване проводимостта на отводнителни канали (дерета) в регулацията на с. Тръстеник и с.Мечка”“
Образци на документи към обявата
Информация за публикувана обява
Пазарно проучване
Пазарно проучване
10.01.2020
Информация за удължен срок по публикувана обява
Съобщение за удължен срок
16.01.2020
Протокол

*******************************************************

30.10.2019 г.
 Открита процедура  00474-2019-0009 с предмет: "Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, машинно метене и миене на улици, тротоари, площади и други обществени обекти  в населените места на територията на Община Иваново"
Пазарно проучване
Решение Р-28 от 25.10.2019 г.
Обявление за поръчка
Документация за участие  с техническа спецификация и  образци
еЕЕДОП
09.12.2019 г.
Съобщение за открито заседание за отваряне на ценово предложение
16.12.2019
Протокол № 1 от 02.12.2019 г.
Протокол № 2 от 06.12.2019 г.
Протокол № 3 от 12.12.2019 г.
Доклад
Решение № Р-34 от 16.12.2019 г.
30.01.2020 г.
Договор № Д-5 от 08.01.2020 г.
Обявление за възложена поръчка

06.01.2021 г.
Анекс
Обявление за изменение
05.03.2021 г.
Обявление за приключване на договор

*******************************************************

22.10.2019
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ № 00474-2019-0008 С ПРЕДМЕТ „Възстановяване  проводимостта на отводнителни канали (дерета) в регулацията на  с.Тръстеник и с. Мечка”
ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ
РЕШЕНИЕ
ОБЯВЛЕНИЕ 
ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ
КОЛИЧЕСТВЕНИ СМЕТКИ
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
ЕЕЕДОП
МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА
ОБРАЗЕЦ НА ДОГОВОР
02.12.2019
Покана за отваряне на ценови предложения
23.12.2019
Протокол 1
Протокол 2
Протокол 3
Решение Р-35 от 23.12.2019
Съобщение до участниците за изпратено решение
13.02.2020
Обявление за възложена поръчка
Договор Д-7
Договор Д-8

23.12.2020 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

*******************************************************

14.10.2019 г.
Обществена поръчка пряко договаряне  с предмет: Довършване на обект "Аварийно възстановяване на диги с цел предпазване от заливане на село Красен, Община Иваново,Област Русе, за изграждане на дига с приблизителна дължина 550 м в участък IV и завършване на участък III"
Решение Р-25 от 14.10.2019 г.
Покана
Образци към покана
Техническа спецификация
Технически проект
ЕЕДОП
22.10.2019 г.
Протокол от 21.10.2019 г.
Доклад
Решение Р-26 от 22.10.2019 
19.12.2019
Обявление за възложена поръчка
Договор Д-327
18.05.2021 г.
Обявление за приключване на договор

*******************************************************

24.09.2019
Обява № 05-46-116 от 24.09.2019 г. за събиране на оферти по реда на глава 26 от ЗОП с предмет: „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия Русе-Червен от Областната транспортна схема на Област Русе от квотата на Община Иваново”
Документация
Информация за публикувана обява
04.10.2019
Информация за удължен срок по обява за обществена поръчка
Съобщение за удължен срок
09.10.2019
Протокол

*******************************************************

20.09.2019 г.
Обява № 05-46-114 от 20.09.2019 г.  за събиране на оферти по реда на глава 26 от ЗОП с предмет:  „Почистване на крайпътни участъци по общинските пътища на територията на oбщина Иваново по обособени позиции”
Пазарно проучване
Документация с образци
Информация за публикувана обява
01.10.2019 г.
Информация за удължаване на срока по обява за обществена поръчка
Съобщение
16.10.2019
Протокол

*******************************************************

09.09.2019 г.
Открита процедура № 00474-2019-0006 с предмет: : „Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа на територията на oбщина Иваново по обособени позиции за зимен период 2019/2020 г. ”:
И следните прикачени файлове:
Пазарно проучване
Решение Р-22 от 03.09.2019г.
Обявление за поръчка
Документация за участие
Образци
Техническа спецификация
еЕЕДОП
Проект на Договор
05.11.2019
Протокол № 1
Протокол № 2
22.11.2019 г.,
Протокол № 3
Доклад
Решение № Р-32 от 20.11.2019 г.
Решение № Р-33 от 20.11.2019 г.
16.12.2019
Обявление за възложена поръчка (прекратяване)
27.12.2019 г.,
Договор № Д-337от 29.11.2019г.
Договор № Д-340 от 03.12.2019г.
Договор № Д-343 от 03.12.2019г.
Договор № Д-345 от 05.12.2019г.
Договор № Д-346 от 13.12.2019г.
Договор № Д-350 от 16.12.2019г.
Обявление за възложена поръчка

26.05.2020 г.
Обявления за приключване на договор за обществена поръчка

*******************************************************
09.09.2019 г.

Открита процедура № 00474-2019-0005 с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на oбщина Иваново по обособени позиции за зимен период  2019/2020 г. ”:
Пазарно проучване
Решение Р-21 от 03.09.2019г.
Обявление за поръчка
Документация за участие
Образци
Техническа спецификация
еЕЕДОП
Проект на Договор
05.11.2019
Протокол № 1
Протокол № 2
22.11.2019 г.,
Протокол № 3
Доклад
Решение № Р-30 от 20.11.2019 г.
Решение № Р-31 от 20.11.2019 г.
16.12.2019
Обявление за възложена поръчка (прекратяване)
27.12.2019 г.,
Договор № Д-338 от 29.11.2019г.
Договор № Д-341 от 03.12.2019г.
Договор № Д-342 от 03.12.2019г.
Договор № Д-344 от 05.12.2019г.
Договор № Д-347 от 13.12.2019г.
Договор № Д-349 от 16.12.2019г.
Обявление за възложена поръчка

26.05.2020г.
Обявления за приключване на договор за обществена поръчка

*******************************************************

09.08.2019

Публично състезание 00474-2019-0004 с предмет: Довършване на обект "Аварийно възстановяване на диги с цел предпазване от заливане на село Красен, Община Иваново,Област Русе, за изграждане на дига с приблизителна дължина 550 м в участък IV и завършване на участък III"
09.08.2019 г.

Пазарно проучване
Решение за откриване на процедура
Обявление
Документация
Техническа спецификация
ЕЕДОП
Технически проект
09.09.2019
Протокол
Решение Р-23 от 09.09.2019 г.
07.10.2019
Обявление за възложена поръчка (прекратена)

*******************************************************

22.07.2019
Публично състезание № 00474-2019-0003 с предмет: „Реконструкция  на компрометирани участъци от водопроводната мрежа в с.Свaленик, община Иваново, област Русе – етап 1“
Пазарно проучване
Решение
Обявление
Документация за участие
еЕЕДОП
Технически проект
Количествена сметка
Техническа спецификация
Методика за оценка
Образец на договор
05.09.2019
Покана за отваряне на ценово предложение
25.10.2019
Протоколи 1 и 2
Решение Р-29
27.12.2019
обявление за възложена поръчка
договор Д-339

31.07.2020
Обявление за изменение
Анекс от 24.07.2020 г.
14.07.2021 г,
Обявление за приключване на договор

*******************************************************

16.07.2019 г.
Обява № 05-46-84 от 16.07.2019 г. за събиране на оферти по реда на глава 26 от ЗОП с предмет: „Ремонт и модернизация по проект „Красива България“ на кметство село Тръстеник, община Иваново, област Русе“
Документация
Информация за публикувана обява
Проект за заснемане
30.07.2019
Информация за удължаване на срока по обява за обществена поръчка
Съобщение
19.08.2019
Протокол 1
Протокол 2
Протокол 3

*******************************************************

11.06.2019
Публично състезание № 00474-2019-0002 с предмет: „Доставка  на  плодове и зеленчуци и преработени плодове и зеленчуци за нуждите на Домашен  социален патронаж  в Община Иваново, област Русе”
Пазарно проучване
Решение
Обявление
Документация за участие
еЕЕДОП
29.07.2019
Протокол
Решение Р-19
27.09.2019
Обявление за възложена поръчка
Договор Д-245

26.09.2020 г.
Анекс
Обявление за изменение

20.11.2020г.

Обявление

*******************************************************

27.02.2019
Публично състезание № 00474-2019-0001 с предмет: „Доставка  на  хранителни  продукти за нуждите на Домашен социален патронаж в Община Иваново, област Русе”
Решение
Обявление
Документация за участие
еЕЕДОП
04.04.2019
Протокол
Решение Р-6
Решение Р-7
22.04.2019
Обявление
27.09.2019
Обявление за възложена поръчка
Договор Д-244
26.09.2020 г.
Анекс

20.11.2020 г.
Обявление

*******************************************************

12.11.2018
Публично състезание № 00474-2018-0012 с предмет:  „Упражняване на строителен надзор на обект: „Рехабилитация на улична мрежа и тротоари – участък от улица „Централна“ с. Щръклево, община Иваново“
Решение
Обявление
Документация за участие
еЕЕДОП
12.12.2018
Протокол 1
21.01.2019
Съобщение
29.01.2019
Протокол 2
Протокол 3
Решение
14.03.2019
Обявление
Договор
03.01.2020
Обявление

*******************************************************

12.11.2018
Публично състезание № 00474-2018-0011 с предмет: „Упражняване на строителен надзор на обект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи водопроводи в село Щръклево, община Иваново
Решение
Обявление
Документация за участие
еЕЕДОП
12.12.2018
Протокол 1
24.01.2019
Съобщение
11.02.2019
Протокол 2
Протокол 3
Решение
11.04.2019
Обявление за възложена поръчка
Договор Д-141
19.06.2019 г.
Анекс 1 от 14.06.2019 г.
13.12.2019
Обявление

 

*******************************************************

22.10.2018 г.
Открита процедура № 00474-2018-0010 с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа на територията на община Иваново по обособени позиции” за зимен период 2018/2019 г.:
Решение Р-16 от 18.10.2018 г.
Обявление за поръчка
Документация за участие
Техническа спецификация
еЕЕДОП
29.11.2018
Протокол 1 от 23.11.2018 г.
Протокол 2 от 27.11.2018 г.
10.12.2018 г.
Протокол 3 от 07.12.2018 г.
Доклад
Решение № Р-23 от 07.12.2018 г. на кмета на Община Иваново
16.01.2019 г
Договор № Д-288 от 17.12.2018 г.
Договор № Д-291 от 17.12.2018 г.
Договор № Д-300 от 20.12.2018 г.
Договор № Д-287 от 17.12.2018 г.
Обявление за възложена поръчка
08.02.2019 г.
Договор № Д-23-1 от 11.01.2019г.
Договор № Д-31 от 16.01.2019г.
Договор № Д-64-1 от 22.01.2019г.
Обявление за възложена поръчка
30.05.2019 г.
Обявление за приключване на договор на обществена поръчка
06.06.2019 г., :
Решение № Р-9 от 04.06.2019г. на кмета на Община Иваново
27.06.2019 г.
Обявление за възложена поръчка (прекратяване)

*******************************************************

19.10.2018 г.
Открита процедура 00474-2018-0009 с предмет: "Сключване на рамково споразумение за извършване на строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на общинска пътна и улична мрежа, пътни съоръжения и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община Иваново":
Решение Р-15 от 16.10.2018 г.
Обявление за поръчка
Документация за участие, Техническа спецификация и Образци
еЕЕДОП- Приложение  2
07.12.2018 г.
Съобщение за открито заседание за отваряне на ценово предложение
18.12.2018 г.
Протокол 1 от 23.11.2018 г.
Протокол 2 от 12.12.2018 г.
Доклад
Решение № Р-24 от 18.12.2018 г. на кмета на община Иваново
23.01.2019 г.
Рамково споразумение Д-14 от 10.01.2019 г.
Обявление за възложена поръчка
14.11.2022 г.
Анекс от 10.11.2022 г.
Обявление за изменение


06.02.2019
Покана за "Извършване на строително-монтажни работи за обекти: 1. Ремонт и рехабилитация на част от ул. "Централна", част от ул. "Здравец" и част от ул. "Герана" в с.Щръклево, част от ул. "Сакар планина" в с.Тръстеник и част от ул. "Демокрация" в с.Сваленик, община Иваново и 2. Рехабилитация на уличната общинска пътна мрежа в селата: Пиргово, Красен, Мечка и Кошов, община Иваново"
Приложения към покана
КС към  покана за обект 1- Приложение 3.1
КС към покана за обект 2- Приложение 3.2
Технически проекти
01.03.2019
Протокол
Доклад
Решение Р-5
17.04.2019
Обявление
Договор Д-143
17.01.2020 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

15.08.2019
Покана за "Извършване на строително-монтажни работи за обект: "Рехабилитация на улична мрежа в Община Иваново: с. Иваново - ул. М. Палаузов от ОТ 52А до ОТ 55А, ул. Михаил Ботев от ОТ 32 до ОТ 28, ул. Иван Вазов от ОТ 64 до ОТ 69; с. Щръклево - ул. Ал. Стамболийски от ОТ 185 до ОТ 233; с. Тръстеник - ул. Възраждане от ОТ 250 до ОТ 258; с. Пиргово - ул. Стара планина от ОТ 246 до ОТ 263, ул. Цар Борис I от ОТ 114 до ОТ 117; с. Сваленик - ул. Стефан Караджа от ОТ 94 до ОТ 133, ул. Трети март от ОТ 14 до ОТ 202; с. Табачка - ул. Пейо Яворов от ОТ 51 до ОТ 6; с. Червен - ул. Ген. Гурко от ОТ 247 до ОТ 251 и от ОТ 250 до ОТ 252; с. Нисово - ул. Кирил и Методий от ОТ 109 до ОТ 211 и с. Божичен - ул. Преслав от ОТ 88 до ОТ 113".
Приложения към покана
Техническа спецификация
Технически проект
КС към покана
17.09.2019
Протокол
Доклад
Решение Р-24
13.11.2019
Обявление за възложена поръчка
Договор Д-282

07.01.2021 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

19.03.2020 
Покана за "Извършване на текущ ремонт на улици на територията на община Иваново"
Приложения към покана
КС към покана - Приложение 3.1
05.05.2020
Протокол 
Доклад 
Решение № Р-6/05.05.2020 г. 
12.06.2020 г.

Обявление за възложена поръчка
Договор № Д-194
14.07.2020 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

19.10.2020 г.
Покана за „Извършване на строително-монтажни работи за обекти: 1. Рехабилитация на улична мрежа в Община Иваново – с. Щръклево – ул. „Розова долина“ от ОТ 268 до ОТ 216; ул. „Братя Миладинови“ от ОТ 269 до ОТ 270; ул. „Петър Берон“ от ОТ 270 до ОТ 260; ул. „Гео Милев“ от ОТ 269 до ОТ 268 и 2. Рехабилитация на ул. „Христо Ботев“ от ОТ 50 до ОТ 47 в с. Иваново, община Иваново, област Русе“
Техническа спецификация
Приложения към покана
КС - с. Щръклево (Приложение 3.1.)
КС - с. Иваново (Приложение 3.2.)
Технически проект - с. Иваново
Технически проект - с. Щръклево
Технчиески проект - ул. "Братя Миладинови" с. Щръклево, част Геодезия и Пътни работи
Технчиески проект - ул. "Гео Милев" с. Щръклево, част Геодезия и Пътни работи
Технчиески проект - ул. "Петър Берон" с. Щръклево, част Геодезия и Пътни работи
Технчиески проект - ул. "Розова долина" с. Щръклево, част Геодезия и Пътни работи

09.11.2020 г.
Протокол
Доклад
Решение № Р-14/09.11.2020 г.

11.12.2020 г.
Обявление за възложена поръчка
Договор № Д-259
01.06.2021 г.
Обявление за приключване на договор

11.02.2021 г.
Покана за "Извършване на строително-монтажни работи за обект: "Ремонт на улична мрежа в селата Щръклево, Красен, Пиргово, Мечка, Кошов и Червен, община Иванво, област Русе"

Техническа спецификация
Приложения към покана
КС към покана - Приложение 3.1
Технически проект - част "Геодезия"
Технически проект - част "ВОБД"
Технически проект - част "ПБЗ"
Технически проект - част "ПУСО"

23.02.2021 г.
Протокол
Доклад
Решение № Р-7/23.02.2021 г.
07.04.2021 г.
Обявление за възложена поръчка
Договор № Д-157/09.03.2021 г.
06.01.2022 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

21.06.2021 г.
Покана за "Извършване на строително-монтажни работи за обект: "Ремонт на улична мрежа в селата Иваново, Щръклево, Тръстеник, Сваленик, Божичен, Нисово, Табачка и Церовец, община Иваново, област Русе - първи етап"
Техническа спецификация
Приложения към покана
КС към покана - Приложение 3.1.
Технически проект - Част "Геодезия"
Технически проект - Част "ВОБД"
Технически проект - Част "ПБЗ"
Технически проект - Част "ПУСО"

07.07.2021 г. 

Протокол от 05.07.2021 г.

Доклад от 07.07.2021 г.

Решение № Р-19 от 07.07.2021 г.

21.07.2021 г.

Договор № Д-249 от 19.07.2021 г.

Обявление за възложена поръчка

05.01.2022 г.

Обявление за приключен договор

30.09.2021 г.

Покана за "Извършване на строително-монтажни работи за обект: Ремонт на улична мрежа в селата Иваново, Щръклево, Тръстеник, Сваленик, Божичен, Нисово, Табачка и Церовец - втори етап"

Техническа спецификация

Приложения към покана

КС към покана - Приложение 3.1

Технически проект - част "Геодезия "

Технически проект - част "ВОБД"

Технически проект - част "ПБЗ"

Технически проект - част "ПУСО"

20.10.2021 г.

Протокол от 15.10.2021 г.

Доклад от 15.10.2021 г.

Решение № Р-30 от 20.10.2021 г.

25.10.2021 г.

Договор №Д-304/25.10.2021 г.

Обявление за възложена поръчка

10.01.2022 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

29.10.2021 г.
Покана за "Полагане на напречна маркировка по общинска улична мрежа на територията на община Иваново, област Русе"
Приложения към покана

КС - Приложение № 3.1.
17.11.2021 г.
Протокол от 09.11.2021 г.
Доклад от 10.11.2021 г.
Решение № Р-34 от 17.11.2021 г.
26.11.2021 г.
Обявление за възложена поръчка
Договор № Д-325/23.11.2021 г.
23.12.2021 г.

Анекс
Обявление за изменение
25.05.2022 г.
Обявление за приключване на договор

29.10.2021 г.
Покана за "Извършване на текущ ремонт на общински пътища и полагане на надлъжна маркировка на територията на община Иваново, област Русе"

Приложения към покана
КС - Приложение № 3.1.

17.11.2021 г.
Протокол от 10.11.2021 г.
Доклад от 11.11.2021 г.
Решение № Р-35 от 17.11.2021 г.
26.11.2021 г.
Обявление за възложена поръчка
Договор № Д-324/23.11.2021 г.
23.12.2021 г.
Анекс
Обявление за изменение
25.05.2022 г.
Обявление за приключване на договор

13.05.2022 г.
Покана за „Извършване на текущ ремонт на общински път № RSE 1105 / I-5, Русе – п. к. Две могили/-Тръстеник-/I-5/ - 5.500 км на територията на Община Иваново, Област Русе“
Приложения към покана
КС - Приложение № 3.1.
25.05.2022 г.
Протокол от 20.05.2022 г.
Доклад от 23.05.2022 г.
Решение № Р-7/25.05.2022 г.
09.06.2022 г.
Обявление за възложена поръчка
Договор № Д-217/31.05.2022 г.
17.08.2022 г.
Обявление за приключване на договор

20.05.2022 г.
Покана за "Извършване на текущ ремонт на общински пътища на територията на Община Иваново, Област Русе"
Приложения към покана
КС - Приложение № 3.1.
31.05.2022 г.
Протокол от 27.05.2022 г.
Доклад от 30.05.2022 г.
Решение № 8/31.05.2022 г.
10.06.2022 г.
Обявление за възложена поръчка
Договор № Д-221/03.06.2022 г.
17.08.2022 г.
Обявление за приключване на договор

12.07.2022 г.
Покана за "Извършване на текущ ремонт на общински път № RSE 3112/ II-52, Пиргово-Мечка/Мечка-Тръстеник-/ RSE 1105/ - 6.900 км на територията на Община Иваново, Област Русе"
Приложения към покана
КС - Приложение № 3.1.
28.07.2022 г.
Протокол от 20.07.2022 г.
Доклад от 22.07.2022 г.
Решение № Р-13/28.07.2022 г.
09.08.2022 г.
Обявление за възложена поръчка
Договор № Д-260/08.08.2022 г.

30.09.2022 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

11.11.2022 г.
Покана за: "Извършване на строително-монтажни работи за обект: Реконструкция и рехабилитация на участък от 3.050 км от общински път RSE 1108/III-501, Русе - Две могили/-Ивановски скални църкви от км 0+260 до км 3+310"
Техническа спецификация
Приложения към покана
КС - Приложенеие № 3.1.
Технически проект - Част "ВОБД"
Технически проект - Част "Електрическа"
Технически проект - Част "Инженерна геология"
Технически проект - Част "ОБД"
Технически проект - Част "ПБЗ"
Технически проект - Част "ПУСО"
Технически проект - Част "Пътни работи и геодезия" (1)
Технически проект - Част "Пътни работи и геодезия" (2)
Технически проект - Част "Пътни работи и геодезия" (3)
07.12.2022 г.
Протокол
Доклад 
Решение № Р-19/07.12.2022 г.
15.12.2022 г.
Договор № Д-329
Обявление за възложена поръчка
31.08.2023 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

*******************************************************

15.10.2018 г.
Открита процедура № 00474-2018-0008 с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на община Иваново по обособени позиции” за зимен период 2018/2019 г.:
Решение Р-14 от 11.10.2018 г.
Обявление за поръчка
16.10.2018 г.
Документация за участие
Техническа спецификация
еЕЕДОП
27.11.2018 г.
Протокол 1 от 19.11.2018 г.
Протокол 2 от 26.11.2018 г.
05.12.2018 г.
Протокол 3 от 03.12.2018 г.
Доклад
Решение № Р-21 от 03.12.2018 г. на кмета на община Иваново
16.01.2019 г.
Договор № Д-290 от 17.12.2018 г.
Договор № Д-292 от 17.12.2018 г.
Договор №Д-289 от 17.12.2018 г.
Договор №Д-299 от 20.12.2018 г.
Обявление за възложена поръчка
08.02.2019 г.
Договор № Д-24-1от 14.01.2019г.
Договор № Д-32от 16.01.2019г.
Обявление за възложена поръчка
29.05.2019 г., :
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
06.06.2019 г., :
Решение № Р-8 от 04.06.2019г. на кмета на Община Иваново
27.06.2019 г.
Обявление за възложена поръчка (прекратяване)

*******************************************************

28.09.2018 г.
Публично състезание 00474-2018-0007 с предмет: "Рехабилитация на улична мрежа и тротоари - участък от улица "Централна" с. Щръклево, община Иваново"
Решение Р-11 от 28.09.2018 г.
Обявление за поръчка
Документация за участие
Техническа спецификация
Технически проект
еЕЕДОП - espd-request
26.11.2018 г.
Съобщение за открито заседание за отваряне на ценово предложение
07.12.2018 г.
Протокол 1 от 29.10.2018 г.
Протокол 2 от 22.11.2018 г.
Протокол 3 от 29.11.2018г.
Решение  №Р-22 от 07.12.2018 г.  на кмета на община Иваново
18.01.2019 г.
Договор Д-29 от 15.01.2019 г.
Обявление за възложена поръчка
14.11.2019
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка;

*******************************************************

25.09.2018 г.
Публично състезание №00474-2018-0006 с предмет: Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, машинно метене и миене на улици, тротоари, площади и други обществени обекти  в населените места на територията на Община Иваново”:
Решение Р-10 от 25.09.2018 г.
Обявление за поръчка
Документация за участие, Техническа спецификация и образци към документацията
еЕЕДОП - (espd-request)
29.10.2018 г.
Съобщение за открито заседание за отваряне на ценово предложение
07.11.2018 г.
Протокол 1 от 18.10.2018 г.
Протокол 2 от 23.10.2018 г.
Протокол 3 от 01.11.2018
Решение Р-17 от 06.11.2018 г. на кмета на община Иваново
19.12.2018 г.
Договор № Д-280 от 29.11.2018 г.
Обявление за възложена поръчка
02.12.2019 г.
Анекс
19.02.2020 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

*******************************************************

20.09.2018
Обява № 05-46-77/20.09.2018 г. за събиране на оферти по реда на гл.26 от ЗОП с предмет: „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия Русе-Червен от Областната транспортна схема на Област Русе от квотата на Община Иваново”
- Информация за публикувана обява
- Документация
28.09.2018
Информация за удължен срок по обява за обществена поръчка
Съобщение за удължен срок
11.10.2018
Протокол

*******************************************************

07.09.2018
Открита процедура № 00474-2018-0005 с предмет: Сключване на рамково споразумение за изработване и/или преработка на инвестиционни проекти във фазa “техническa”, обезпечаващи изграждане на различни видове строежи на територията на община Иваново с европейско и/или друго донорско финансиране.
Решение
Обявление
Документация за участие
еЕЕДОП Приложение 2
10.10.2018
Съобщение за промени в обявлението и документацията
12.10.2018
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
Нова документация
15.11.2018
Покана за отваряне и оповестяване на ценово предложение
26.11.2018
Протокол 2
Протокол 3
Доклад
Решение Р-20

17.12.2018
Покана за „Доокомплектоване на технически инвестиционен проект за обект: „Аварийно възстановяване на диги с цел предпазване от заливане на село Красен, община Иваново“ за изграждане на дига с приблизителна дължина 550 м в участък IV и изготвяне на заменителна таблица за моторна водна помпа в участък III“
Приложения
20.12.2018
Протокол
Доклад
Решение Р-25
11.01.2019
Рамково споразумение
Обявление за възложена поръчка
06.08.2019
Анекс
30.03.2019
Обявление за възложена поръчка
Договор Д-304
18.04.2019
Обявление
16.01.2019
Покана за „Изработване на инвестиционни проекти във фаза „техническа“ за транспортна техническа инфраструктура за обекти: 1. Ремонт и рехабилитация на част от ул. „Централна“, част от ул. „Здравец“ и част от ул. „Герана“ в с.Щръклево, част от ул. „Сакар планина“ в с.Тръстеник и част от ул. „Демокрация“ в с.Сваленик, община Иваново и 2. Рехабилитация на уличната общинска пътна мрежа в селата: Пиргово, Красен, Мечка и Кошов, община Иваново“
Приложения
25.01.2019 г.
Протокол
Доклад
Решение Р-1 от 24.01.2019 г.
30.03.2019
Обявление за възложена поръчка
Договор Д-99
23.01.2020 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

03.07.2019
Покана за „Изработване на инвестиционен проект във фаза „техническа“ за транспортна техническа инфраструктура за обект: Рехабилитация на улична мрежа в Община Иваново: с.Иваново - ул. М.Палаузов от ОТ 52А до ОТ 55А, ул.Михаил Ботев от ОТ32 до ОТ28, ул.Иван Вазов от ОТ 64 до ОТ 69; с.
Щръклево - ул. Ал.Стамболийски от ОТ 185 до ОТ 233; с.Тръстеник - ул.Възраждане от ОТ 250 до ОТ 258; с.Пиргово - ул. Стара планина от ОТ 246 до ОТ 263, ул. Цар Борис I от ОТ 114 до ОТ 117; с.Сваленик - ул. Стефан Караджа от ОТ 94 до ОТ 133, ул. Трети март от ОТ14 до ОТ 202; с.Табачка - ул. Пейо Яворов от ОТ 51 до ОТ 6; с. Червен - ул. Ген. Гурко от ОТ 247 до ОТ 251 и от ОТ 250 до ОТ 252; с. Нисово - ул. Кирил и Методий от ОТ 109 до ОТ 211 и с.Божичен - ул. Преслав от ОТ 88 до ОТ 113“

Приложения

16.07.2019
Протокол
Доклад
Решение Р-11
23.08.2019
Обявление за приключване на договор
Договор Д-207
Обявление за възложена поръчка

17.07.2019 г.
Покана с предмет: „Изработване на инвестиционен проект във фаза „техническа“ за обект: Възстановяване проводимостта на отводнителен канал (дере) в регулацията на с.Мечка.
Приложение към поканата
23.07.2019 г.
Разяснение към покана
29.07.2019 г.
Протокол
Доклад
Решение Р-17
26.09.2019
Обявление за възложена поръчка
Договор Д-226
23.01.2020 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

17.07.2019 г.
Покана  с предмет: : „Изработване на инвестиционен проект във фаза „техническа“ за обект: Възстановяване проводимостта на отводнителен канал
(дере) в регулацията на с.Тръстеник“

Приложения към поканата
23.07.2019 г.
Разяснение към покана
29.07.2019 г.
Протокол
Доклад
Решение Р-16
26.09.2019
Обявление за възложена поръчка
Договор Д-227
23.01.2020 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

17.07.2019 г.
Покана с предмет: „Изработване на инвестиционен проект във фаза „техническа“ за обект: „Противоерозионно укрепване по ул. „Шести септември“ между ОТ 229 и ОТ 230, с. Тръстеник, община Иваново, област Русе“.
Приложение към поканата.
29.07.2019 г.
Протокол
Доклад
Решение Р-15
26.09.2019
Обявление за възложена поръчка
Договор Д-228
23.01.2020 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

18.07.2019
Покана за „Изработване на инвестиционен проект във фаза „техническа“ за обект: „Подпорна стена в УПИ VI-82, кв.48“ по плана на с. Кошов “
Приложения към поканата
29.07.2019 г.
Протокол
Доклад
Решение Р-18
27.09.2019
Обявление за възложена поръчка
Договор Д-225
17.10.2019
Обявление

19.07.2019 г.
Покана с предмет: „Изработване на инвестиционен проект във фаза „техническа“ за обект: Укрепване устоите на каменно-кивгирен мост под ул. Стефан Караджа в с. Червен, община Иваново, област Русе“.
Приложение към поканата.
23.07.2019 г.
Разяснение по покана
26.07.2019
Протокол
Доклад
Решение Р-14     
26.09.2019
Обявление

16.03.2020 г.
Покана с предмет: „Изготвяне на инвестиционен технически проект за обект: „Аварийно възстановяване и ремонт  на Народно читалище „Просвета“ в УПИ I в кв. 27а, с. Кошов, община Иваново, област Русе“
 Приложения към поканата
27.03.2020 г.
Протокол
Доклад
Решение № Р-5
18.05.2020 г.
Обявление за възложена поръчка
Договор № Д-182 от 24.04.2020 г.

29.05.2020 г. 
Покана с предмет: „Преработка на Инвестиционен проект във фаза „техническа“ за ОБЕКТ: „Реконструкция на компрометираните участъци от водопроводната мрежа на с. Пиргово, Общ. Иваново, обл. Русе“
Приложения към поканата
03.06.2020 г.
Протокол от 02.06.2020 г.
Доклад от 02.06.2020 г.
Решение № Р-7 от 03.06.2020 г.
11.06.2020 г.
Обявление за възложена поръчка
Договор № Д-207 от 10.06.2020г.
23.07.2020г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

24.09.2020 г.
Покана с предмет: "Изработване на инвестиционни проекти във фаза "техническа" за транспортна техническа инфраструктура за обекти: 1. Рехабилитация на улична мрежа в Община Иваново - с. Щръклево - ул. "Розова долина" от ОТ 268 до ОТ 216; ул. "Братя Миладинови" от ОТ 269 до ОТ 270; ул. "Петър Берон" от ОТ 270 до ОТ 260; ул. "Гео Милев" от ОТ 269 до ОТ 268 и 2. Рехабилитация на ул. "Христо Ботев" от ОТ 50 до ОТ 47 в с. Иваново, община Иваново, област Русе"
Приложения към покана

30.09.2020 г.
Протокол от 29.09.2020 г.
Доклад от 29.09.2020 г.
Решение № Р-9/30.09.2020 г.

05.10.2020 г.
Обяление за възложена поръчка
Договор № Д-244/01.10.2020 г.

14.10.2020 г.
Обявление за приключване на договор

17.12.2020 г.
Покана с предмет: „Изработване на инвестиционен проект – заснемане и проектно-сметна документация към него за обект: „Ремонт и модернизация на кметство с. Кошов, община Иваново, област Русе“ по Проект „Красива България“
Приложения към покана

23.12.2020 г.
Протокол
Доклад
Решение № Р-15

19.01.2021 г.
Обявление за възложена поръчка
Договор № Д-276/23.12.2020 г.

21.01.2021 г.
Обявление за приключване на договор

19.01.2021 г.
Покана с предмет: „Изработване на инвестиционен проект във фаза „техническа“ за транспортна техническа инфраструктура за обект: „Ремонт на улична мрежа в селата Щръклево, Красен, Пиргово, Мечка, Кошов и Червен, община Иваново, област Русе“
Приложения към покана

22.01.2021 г.
Протокол от 22.01.2021 г.
Доклад от 22.01.2021 г.
Решение № Р-2/22.01.2021 г.

16.02.2021 г.
Обявление за възложена поръчка
Договор № Д-37 от 25.01.2021 г.

01.03.2021 г.
Обявление за приключване на договор

25.02.2021 г.
Покана с предмет „Изработване на инвестиционен проект във фаза „техническа“ за транспортна техническа инфраструктура за обект: „Ремонт на улична мрежа в селата Иваново, Щръклево, Тръстеник, Сваленик, Божичен, Нисово, Табачка и Церовец, община Иваново, област Русе“

Приложения към покана

08.03.2021 г.
Протокол
Доклад
Решение № Р-9/08.03.2021 г.

09.04.2021 г.
Обявление за възложена поръчка
Договор № Д-181/12.03.2021 г.

28.04.2021 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

01.04.2021 г.
Покана с предмет: "Изработване на инвестиционен проект във фаза „техническа“ за транспортна техническа инфраструктура за обект: „Рехабилитация на улична мрежа в община Иваново: с. Иваново - ул. „Никола Вапцаров“ от ОТ. 54 до ОТ. 68 и ул. „Митко Палаузов“ от ОТ. 51 до ОТ. 52 и ОТ. 53; с. Красен - ул. „Панайот Волов” от ОТ. 91 до ОТ. 108; с. Пиргово - ул. „Ангел Кънчев“ от ОТ. 51 до ОТ. 42; с. Сваленик - ул. „Крум Г. Копанков“ от ОТ. 34 до ОТ. 66“
Техническо задание
Приложения към покана
20.04.2021 г.
Протокол
Доклад
Решение № Р-12/19.04.2021 г.
27.05.2021 г.
Обявление за възложена поръчка
Договор № Д-216/28.04.2021 г.
04.06.2021 г.
Обявление за приключен договор

17.06.2021 г.
Покана с предмет: "Извършване на инженерно-геоложко и хидрогеоложко проучване и изработване на технически проект за обект Укрепителни мероприятия на дере с прилежащи полегати и стръмни склонове в обхват на имоти № 803, 804, 805, 806, 807, в кв. 62 по плана на с. Пиргово, ул. "Пиргос""
Техническо задание
Приложения към покана

09.07.2021 г.

Протокол от 06.07.2021 г.

Доклад от 06.07.2021 г.

Решение № Р-20/09.07.2021 г.

21.07.2021 г.

Обявление за възложена поръчка

Договор № Д-251/21.07.2021 г.

20.12.2021 г.

Обявление за приключен договор

16.09.2021 г.

 Покана с предмет: "Изготвяне на технически инвестиционен проект за обект: „Обществено-обслужваща сграда в УПИ XI-284 в кв. 26 на с. Мечка, Община Иваново"

Техническо задание 

Приложения към покана

09.11.2021 г.

Протокол 1

Протокол 2

Доклад 

Решение № Р-33/08.11.2021 г.

15.11.2021 г. 

Договор № Д-316/15.11.2021 г.

Обявление за възложена поръчка

20.12.2021 г.

Обявление за приключен договор

14.10.2021 г.

Покана с предмет: "Изработване на технически инвестиционен проект за обект: Център за извънкласни занимания за деца с творчески умения в УПИ I-1270 в кв. 107 на с. Щръклево"

Техническо задание 

Приложения към покана

26.10.2021 г.

Протокол от 25.10.2021 г.

Доклад от 25.10.2021 г.

Решение № Р-31/26.10.2021 г.

01.11.2021 г.

Договор № Д-307/01.11.2021 г.

Обявление за възложена поръчка

05.01.2022 г.

Обявление за приключен договор

22.12.2021 г.
Покана с предмет: "Изработване на инвестиционен проект - заснемане и проектно-сметна документация към него за обект: "Ремонт и обновяване на траурен дом и изграждане на ограда в гробищен парк в с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе" по Проект "Красива България"
Техническо задание
Приложения към покана
31.12.2021 г.
Протокол от 30.12.2021 г.
Доклад от 30.12.2021 г.
Решение № Р-37/31.12.2021 г.
06.01.2022 г.
Договор № Д-1/04.01.2022 г.
Обявление за възложена поръчка
14.01.2022 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

26.08.2022 г.
Покана с предмет: "Преработка на одобрен инвестиционен технически проект по чл. 154 от ЗУТ за обект: "Подпорна стена в УПИ VI-82, кв. 48 по плана на с. Кошов, Общ. Иваново, обл. Русе"
Приложения към покана
02.09.2022 г.
Протокол
Доклад
Решение № Р-14/02.09.2022 г.
20.09.2022 г.
Договор № Д-184/09.09.2022 г.
Обявление за възложена поръчка
28.09.2022 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
 

 *******************************************************

10.07.2018
Обява № 05-46-68/10.07.2018 г. за събиране на оферти с обява по реда на гл.26 от ЗОП с предмет: „Упражняване на строителен надзор на обект: „Рехабилитация и основен ремонт на общинска улична мрежа на територията на община Иваново по 3 обособени позиции“

Информация за публикувана обява
Образци на документи
Инвестиционни проекти
18.07.2018
Информация за удължен срок по обява за обществена поръчка
Съобщение за удължен срок
27.07.2018
Протокол
 

*******************************************************

04.07.2018 г.
Публично състезание №00474-2018-0004 с предмет: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ВОДОПРОВОДИ В СЕЛО ЩРЪКЛЕВО, ОБЩИНА ИВАНОВО“
Решение
Обявление
Документация
Образци към документацията
Образец на договор
Количествена сметка
Техническа спецификация
еЕЕДОП
Технически проект
29.08.2018 г.
Протокол 1 от 02.08.2018 г.
Протокол 2 от 27.08.2018 г.
21.09.2018
Съобщение за открито заседание за отваряне на ценови предложения
02.10.2018 г.
Протокол 3 от 18.09.2018 г.
Протокол 4 от 27.09.2018 г.
Решение Р-12 от 02.10.2018 г. на кмета на община Иваново
07.11.2018
Договор № Д-272 от 05.11.2018 г.
Обявление за възложена поръчка
09.12.2019 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

*******************************************************

29.06.2018 г.
Обява 05-46-58 от 29.06.2018 г. за събиране на оферти по реда на глава 26 от ЗОП с предмет:  " Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект: „Подмяна на част от водопроводната мрежа – амортизирана на село Щръклево, Община Иваново“".
Документация
Информация за публикувана обява

09.07.2018 г.
Информация за удължаване срок за получаване на оферти
Съобщение за удължаване срок за получаване на оферти
13.07.2018 г.
Протокол от работа на комисията

*******************************************************

29.05.2018 г.
Обществена поръчка с предмет: „Аварийно възстановяване на диги с цел предпазване от заливане на село Красен, община Иваново, област Русе“.
Решение
Технически проект
Образци
11.06.2018 г.
Протокол и доклад на комисия
02.07.2018 г.
Обявление за възложена поръчка
Договор №Д-188/11.06.2018 г. и приложения
23.04.2019 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

*******************************************************

15.05.2018 г.
Обществена поръчка с предмет: „Аварийно възстановяване на диги с цел предпазване от заливане на село Красен, община Иваново, област Русе“.
Решение
Технически проект
Образци
16.05.2018 г.
Решение за прекратяване
29.05.2018 г.
Обявление за възложена поръчка (прекратяване)

*******************************************************

20.04.2018
Обява 05-46-15 от 20.04.2018 г. за събиране на оферти по реда на глава 26 от ЗОП с предмет:   "Ремонт и модернизация по проект "Красива България" на кметство село Червен, Община Иваново, област Русе".
Документация
Информация за публикувана обява
Проект на заснемане
09.05.2018 г.
Информация за удължаване на срока по обява за обществена поръчка
Съобщение
30.05.2018 г.
Протокол от работата на комисията

*******************************************************

22.02.2018 г.
Публично състезание №00474-2018-0001 с предмет: Проектиране и строителство на обект: „Рехабилитация и основен ремонт на общинска улична мрежа на територията на община Иваново по обособени позиции"
Решение
Обявление
Документация за участие
Техническо задание проектиране за обособена позиция  1
Техническо задание проектиране за  обособена позиция  2
Техническо задание проектиране  за обособена позиция  3
15.03.2018 г.
Разяснение по чл.180, ал.1 от ЗОП във връзка с постъпило запитване с Вх.№53-3787-1/12.03.2018 г.
10.04.2018
Протокол 1
25.04.2018 г.
Съобщение за открито заседание за отваряне и оповестяване на ценови предложения 
04.05.2018
Протокол 2 от 20.04.2018 г.
Протокол 3 от 30.04.2018 г.
Решение Р-4 от 04.05.2018 г. на кмета на община Иваново
02.07.2018 г.
Обявление за възложена поръчка
Договор Д-191  от 11.06.2018 г.
Договор Д-192 от 11.06.2018 г.
Договор Д-193 от 11.06.2018 г.
12.11.2018
Обявление за приключване на договор
31.07.2019 
Обявление за приключване на договор
01.11.2019 г.
Обявление за приключване на договор

*******************************************************

15.12.2017 г.
Публично състезание № 00474-2017-0009 с предмет: „Доставка  на  хранителни продукти по проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Иваново”
- Решение
- Обявление
- Документация за участие
29.01.2018
Протокол №1
Решение №2 от 26.01.2018
22.03.2018 г.
Обявление за възложена поръчка
Договор №Д-88 от 01.03.2018 г.
30.01.2020
Обявления за приключен договор

*******************************************************

03.11.2017 г.
Публично състезание №00474-2017-0008 с предмет: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СМР ПО ПРОЕКТ: „ПОДМЯНА НА ЧАСТ ОТ ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА – АМОРТИЗИРАНА НА СЕЛО ЩРЪКЛЕВО, ОБЩИНА ИВАНОВО”
Решение
Обявление
Документация
Образци към документацията
Образец на Договор
Количествено-стойностна сметка
Техническа спецификация
Технически проект
22.12.2017
Протокол 1
08.01.2018 г.
Съобщение относно открито заседание за отваряне  и оповестяване на ценови предложения
19.01.2018 г.
Протокол № 2 от 08.01.2018 г.
Протокол №3 от 11.01.2018 г.
Протокол №4 от 18.01.2018 г.
Решение Р-1 от 19.01.2018 г. на кмета на Община Иваново
27.06.2018 г.
Обявление за възложена поръчка
Договор Д-185 от 31.05.2018 г.
11.05.2021 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

*******************************************************

21.09.2017
Публично състезание № 00474-2017-0007 с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на Община Иваново по обособени позиции” за зимен период 2017/2018 г.
Решение
Обявление
Документация за участие
20.10.2017 г.
Протокол на комисия
Решение № Р-15/19.10.2017 г.
01.12.2017
Обявление за възложена поръчка
Договор № Д-107 от 02.11.2017
Договор № Д-109 от 06.11.2017
Договор № Д-110 от 06.11.2017
Договор № Д-111 от 06.11.2017
Договор № Д-112 от 08.11.2017
Договор № Д-113 от 08.11.2017
Договор № Д-114 от 15.11.2017

17.05.2018 г.
Информация за приключване на договор за обществена поръчка

*******************************************************

31.08.2017 г.
Публично състезание № 00474-2017-0006 с предмет: „Основен ремонт на улична мрежа в с. Сваленик, с. Щръклево, с. Иваново, с. Табачка, с. Червен, с. Тръстеник, с. Мечка и с. Пиргово, община Иваново, област Русе"
Решение
Обявление
Документация за участие
Технически проект
18.10.2017 г.
Съобщение относно открито заседание за отваряне и оповестяване на ценови предложения
31.10.2017 г.
Протокол 1
Протокол 2
Решение №Р-17 от 31.10.2017 г. на кмета на Община Иваново
22.12.2017 г.
Договор Д-122 от 24.11.2017 г.;
Обявление за възложена поръчка
Дата 27.06.2018 г.
Обявление за приключване на договор

*******************************************************

28.08.2017 г.
Публично състезание № 00474-2017-0005 с предмет: „Ремонт и рехабилитация на общинска улична мрежа на територията на с.Тръстеник, с. Сваленик и с. Щръклево, община Иваново"
Решение
Обявление
Документация за участие
Технически проект
18.10.2017 г.
Съобщение относно открито заседание за отваряне и оповестяване на ценови предложения
26.10.2017 г.
Протокол 1
Протокол 2
Решение Р-16 от 26.10.2017 г. на кмета на община Иваново
20.12.2017
Договор Д-119 от 24.11.2017 г.;
Обявление за възложена поръчка
01.06.2018 г.
Информация за приключване на договор за обществена поръчки

*******************************************************

31.07.2017
Публично състезание № 00474-2017-0004 с предмет: „Доставка на нeтна електрическа енергия и избор на коoрдинатор на балансираща група за нуждите на Община Иваново, Област Русе, за обекти общинска собственост”.
Решение
Обявление
Документация за участие
Приложение 1 към техническа спецификация
22.08.2017
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
02.10.2017
Решение Р-12 от 02.10.2017 г. за прекратяване на процедурата
19.10.2017
Обявление
*******************************************************

27.07.2017
Публично състезание № 00474-2017-0003 с предмет: „Доставка  на  хранителни продукти за нуждите на Домашен  социален  патронаж  в Община Иваново, област Русе през 2017 и 2018 г.”
Решение
Обявление
Документация за участие
01.09.2017
Протокол 1
04.09.2017
Протокол 2
16.10.2017
Протокол 3
Решение Р-14/13.10.2017
30.03.2018
Договор Д-89
Обявление за възложена поръчка
28.02.2019
Анекс
12.04.2019
Анекс
27.09.2019
Обявление


*******************************************************

26.07.2017 г.
Публично състезание №00474-2017-0002 с предмет: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СМР ПО ПРОЕКТ: „ПОДМЯНА НА ЧАСТ ОТ ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА – АМОРТИЗИРАНА НА СЕЛО ЩРЪКЛЕВО, ОБЩИНА ИВАНОВО”
Решение
Обявление
Документация
Образци към документацията
Образец на Договор
Количествено-стойноста сметка
Техническа спецификация
Технически проект  
16.08.2017 г.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
Нова документация
17.08.2017 г.
Разяснение по чл.180, ал.1 от ЗОП във връзка с постъпило запитване с Вх.№53-3734-1/16.08.2017 г.
18.09.2017
Протокол 1 от 05.09.2017 г. от работата на комисията
Решение Р-10 от 15.09.2017 г. за прекратяване на процедура
17.10.2017 г.
Обявление за възложена поръчка (прекратяване)

*******************************************************

12.07.2017 г.
Покана за събиране на оферти с предмет: "Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж, филиал с. Щръклево"
1.Покана за събиране на оферти;
2.Техническа спецификация;
3.Образци към поканата;
4.Тристранен договор;
5.Схема за поставяне;
17.07.2017 г.
Разяснение във връзка с постъпило искане с Вх.53-3714-2/14.07.2017 г.
19.07.2017 г.
Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти
31.07.2017 г.
Протокол от работа на комисия

*******************************************************

07.07.2017 г.
Обява №05-46-35  от 07.07.2017 г. за събиране на оферти по реда на глава 26 с предмет: „Ремонт на помещения за домашен социален патронаж в общинска сграда – „Училище“ с. Щръклево, общ. Иваново, във връзка с проект „Модернизиране на кухненско оборудване и обзавеждане на „Домашен социален патронаж – филиал с. Щръклево“

- Документация
- Информация за публикувана обява
- Схема за технологично оборудване

25.07.2017 г.
- Информация за удължаване на срока по обява за обществена поръчка
- Съобщение
03.08.2017 г.
Протокол от работа на комисия 

*******************************************************

06.07.2017
Публично състезание № 00474-2017-0001 с предмет: „Доставка  на  хранителни
продукти по проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Иваново”

- Решение
- Обявление
- Документация за участие
02.08.2017 г.
Протокол 1 от 28.07.2017 г.
18.08.2017
Протокол 2/14.08.2017 г.
Решение Р-6/18.08.2017 г.
05.10.2017
Решение Р-13/02.10.2017 г.

*******************************************************

04.07.2017 г.
Обява №05-46-31 от 04.07 2017 г. за събиране на оферти по реда на  глава 26 от ЗОП с предмет: „Текущ ремонт на част от втори етаж на общинска сграда с идентификатор 32095.1.765 с адрес: с. Иваново, община Иваново, ул.Митко Палаузов №1a“
- Документация
- Информация за публикувана обява
12.07.2017 г.
Разяснение по чл.189 от ЗОП във връзка с постъпило искане с Вх.№53-2957-1/11.07.2017 г.
21.07.2017 г.
Информация за удължаване на срока по обява за обществена поръчка
Съобщение
01.08.2017
Протокол от работа на комисия 

*******************************************************

28.04.2017 г.
Обява №05-46-6 от 28.04.2017 г. за събиране на оферти по реда на глава 26 от ЗОП с предмет: „Ремонт на административна сграда - кметство с.Табачка, Община Иваново”, по проект „Красива България”
- Документация
-Информация за публикувана обява
16.05.2017 г.
1. Съобщение;
2. Информация за удължен срок по обява за обществена поръчка;
29.05.2017 г.
Протокол от 22.05.2017 г.
 

*******************************************************

10.11.2016
Публично състезание № 00474-2016-0003 с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа: път TGV1100/ІІІ-202, Горско Абланово-Опака/Крепча-Гърчиново-граница община (Опака-Иваново)-Сваленик-граница община (Иваново-Ветово)-/І-2/ от км. 15+715 до км. 21+253/, път RSE 3111/RSE 1110, Иваново - Червен/ - Табачка от км.0+000 до км.4+462 и път RSE 3106/III-501, Русе-Иваново/-Божичен от км.0+000 до км. 1+412  и от км.0+000 до км. 1+528 и текущ  ремонт на улична мрежа в с.Тръстеник, с.Щръклево с.Божичен, с.Пиргово, с.Кошов, Община Иваново, Област Русе – 2016 г."
Решение
Обявление
Документация за участие
Проект
15.12.2016
Протокол 1 от 09.12.2016 г.
Протокол 2 от 13.12.2016 г.
Решение Р-11 от 15.12.2016 г.
Дата: 27.01.2017 г.
Обявление за възложена поръчка
Договор Д-8 от 24.01.2017 г.

*******************************************************

21.10.2016
Обява № 05-46-64 за събиране на оферти по реда на глава 26 от ЗОП с предмет „Възстановяване на връхната конструкция на моста над р.Черни Лом при с. Кошов, община Иваново“
Документация
Информация за публикувана обява
29.11.2016
Протокол

*******************************************************

21.10.2016 г.
Публично състезание с  №00474-2016-0002  с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на Община Иваново по обособени позиции” за зимен период 2016/2017 г.
Решение за откриване на процедура
Обявление за поръчка
Документация
17.11.2016
Протокол на комисия
Решение Р-10 от 16.11.2016 г.
20.12.2016 г.
Обявление за възложена поръчка
Договор Д-218 от 29.11.2016 г.
Договор Д-219 от 29.11.2016 г.
Договор Д-220 от 29.11.2016 г.
Договор Д-226 от 30.11.2016 г.
Договор Д-227 от 01.12.2016 г.

31.05.2017 г.
Информация за приключване на договор за обществена поръчка

*******************************************************

18.10.2016 г.
Обява с №05-46-59  от 18.10.2016 г. за събиране на оферти по реда на глава 26 от ЗОП с предмет: Ремонт на сграда №1 в ПИ – 000345 МЕСТНОСТ „ДРЕНЕТО“, с.Щръклево, община Иваново“
Документация
Информация за публикувана обява
03.11.2016 г
Съобщение за удължен срок
Информация за удължен срок по обява за обществена поръчка
23.11.2016
Протокол

*******************************************************

12.10.2016
Обява № 05-46-55 за събиране на оферти по реда на глава 26 от ЗОП с предмет „Основен ремонт на покрив и фасада на кметство Кошов, с.Кошов, община Иваново“
Документация
Информация за публикувана обява
28.10.2016 г.
Съобщение за удължен срок
Информация за удължен срок по обява за обществена поръчка
10.11.2016 г.
Протокол на комисия

*******************************************************

12.10.2016 г.
Обява №05-45-53 от 12.10.2016 г.  за събиране на оферти по реда на глава 26 от ЗОП с предмет: "Ремонт на общинска сграда на стадиона в с. Тръстеник, община Иваново, област Русе“
Документация 
Информация
28.10.2016 г.
Съобщение за удължен  срок
Информация за удължен срок по обява за обществена поръчка
21.11.2016 г.
Протокол на комисия

*******************************************************

07.10.2016
Обява № 05-46-50 за събиране на оферти по реда на глава 26 от ЗОП с предмет „Основен ремонт на здравна служба с.Щръклево, община Иваново, област Русе“
Документация
Информация за публикувана обява   
28.10.2016 г.
Протокол на комисия

*******************************************************
05.10.2016 г.

Обява  №05-46-48  от 05.10.2016 г. за събиране на оферти с обява по реда на глава 26 от ЗОП с предмет: „Ремонт на общинска сграда на стадиона в с. Тръстеник, община Иваново, област Русе
Документация
Информация за публикуване на обява
11.10.2016
Съобщение

*******************************************************
17.09.2016

Покана за провеждане на пазарни консултации с предмет:
”Строително-монтажни работи на защитени тръби и защитени шахти, положени в подземна инфраструктура при изпълнение на проект: „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища: RSE 2107 /ІІ-52, Пиргово – Мечка/ -
Иваново - /ІІІ-501/ от км 5+300 до км 9+100, RSE 1101 /III-202,Русе-Щръклево/-Красен-/III-501/от км 5+500 до км 8+800 и RSE2100 /I-2,Русе-Писанец/-Щръклево-/RSE1108/ /ІІ-2/, от км 0+000 до км 4+000” с
всички приложения
03.10.2016
Индикативна оферта пътища " Интис" ООД
Индикативна оферта пътища "Стоянов-06" ООД
Индикативнаоферта пътища "Елстарт" ООД
Индикативнаоферта пътища "Съвременни системи" ЕООД
Индикативна оферта пътища "Зебра"  ООД
Индикативнаоферта пътища "Надин Желязков"  ЕООД
03.10.2016 г.
Решение Р-7 от 30.09.2016

*******************************************************
17.09.2016 Г.

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ С ПРЕДМЕТ:  "Реконструкция на компрометирани участъци от уличната водопроводна мрежа в с. Сваленик, община Иваново"
Приложения към поканата:
1. Техническа спецификация към поканата;
2. Количествени сметки;
3. Техническо предложение;
4. Ценово предложение
03.10.2016 г.
Индикативна оферта "Стоянов-06"  ЕООД
Индикативна оферта "Надин Желязков" ЕООД
Индикативна оферта " Зебра"  ООД
03.10.2016 г.
Решение Р-6 от 30.09.2016

*******************************************************

31.08.2016

Обява № 05-46-45 за събиране на оферти по реда на глава 26 от ЗОП с предмет „Основен ремонт на здравна служба с.Щръклево, община Иваново, област Русе“
Документация
Информация за публикувана обява
16.09.2016
Съобщение за удължен срок >>  
Информация  за удължен срок по обява за обществена поръчка >> 
07.10.2016 г.
Протокол 1 от 20.09.2016 г.
Протокол 2 от 04.10.2016 г.
Съобщение

*******************************************************
26.07.2016

- Обява №05-46-38 от 26.07.2016 г. за събиране  на оферти с обява по реда на глава 26 от ЗОП с предмет: „Ремонт на Кметско наместничество с. Церовец, община Иваново, област Русе“;
- Документация; >>
- Информация за публикуване на обява >>
12.08.2016 г.
1. Съобщение за удължен срок;
2. Информация за удължен срок по обява за обществена поръчка;
01.09.2016
Протокол

*******************************************************
22.06.2016

Публично състезание № 00474-2016-0001 с предмет: „Доставка  на  хранителни
продукти за нуждите на Домашен  социален  патронаж и Обществена трапезария при община Иваново, област Русе през 2016 и 2017 г.”

Решение >>
Обявление >>
Документация за участие >>
25.07.2016
Протокол 1 >>
08.08.2016
Протокол 2
Решение Р-2/08.08.2016 г.
31.08.2016
Решение Р-5/31.08.2016 г.
Договори Д-162 и Д-165
18.11.2016
Обявление
Договори
29.08.2017
Анекси
12.10.2017
Анекси
Обявления за изменение
30.03.2018
Обявления за приключване

*******************************************************
26.04.2016

- Обява № 05-46-15 за събиране на оферти по реда на глава 26 от ЗОП с предмет „Доставка на нов автобус за нуждите на общинска администрация Иваново” >>
- Информация за обява по обществена поръчка >>
- Цялата документация >>
04.05.2016
Съобщение за удължен срок
Информация за удължен срок по обява за обществена поръчка
10.05.2016 г.
Протокол на комисията >>

*******************************************************
11.12.2015

Публична покана  с № 9048919 в АОП и с предмет: „Доставка на нов автомобил за нуждите на Общинска администрация Иваново“
- Документация за доставка на автомобил >>
- Публична покана >>
23.12.2015 г.
Протокол на комисията >>
27.01.2016
Договор Д-368/28.12.2015 г.
28.01.2016
- Информация за плащане

*******************************************************
10.12.2015
Публична покана  с № 9048853 в АОП и с предмет: „Доставка на нов лек автомобил за нуждите на Общинска администрация Иваново“
- Документация за доставка на автомобил >>
- Публична покана >>
11.12.2015
Съобщение за оттегляне на публичната покана >>

*******************************************************
16.09.2015
Открита процедура  №00474-2015-0006 с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на Община Иваново по обособени позиции” за зимен период 2015/2016 г.
16.09.2015 г.
Цялата документация >>
Решение Р-16 АОП >>
Обявление  АОП >>
15.10.2015 г.
Съобщение за отваряне на ценови  оферти >>
28.10.2015 г.
Протокол 1 от 13.10.2015 г. >> 
Протокол 2 от 20.10.2015 г. >>  
Решение Р-17 от 27.10.2015 г.
19.11.2015
Договор Д-337 от 30.10.2015 г. >>
Договор Д-338 от 30.10.2015 г. >>
Договор Д-352 от 02.11.2015 г. >>   
Договор Д-353 от 02.11.2015 г. >>  
Договор Д-355 от 05.11.2015 г. >>
Договор Д-356 от 09.11.2015 г. >>
11.02.2016 г.
Информация за извършено плащане по договор Д-355 от 05.11.2015 г.    
Информация за извършено плащане по Договор Д-356 от 09.11.2015 г.   
17.02.2016 г.

Информация за извършено плащане  по Договор Д-337 от 30.10.2015 г.   
Информация за извършено плащане  по Договор Д-353 от 02.11.2015 г.
18.03.2016
Информация за извършено плащане по  Договор Д-353 от 02.11.2015 г.
25.05.2016 г.
Информация за извършено плащане по Договор Д-338 от 30.10.2015 г.

*******************************************************
26.08.2015
Публична покана  с номер 9045243 в АОП и с предмет: "Изграждане на спортна площадка в с.Тръстеник, община Иваново, област Русе" 
цялата документация >>
24.09.2015
Протокол от работа на комисия >>

*******************************************************
06.08.2015 г.
Открита процедура №  00474-2015-005  с предмет:   „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи за текущ ремонт на общинска пътна мрежа: Път RSE 2104/ III-202,  Щръклево- Кацелово/ Нисово- Сваленик/ TGV 1100 - 13 км. и текущ  ремонт на улична мрежа в с. Сваленик, с. Нисово, с.Иваново, с. Красен и с. Щръклево, Община Иваново, Област Русе – 2015 г."
цялата документация >>
03.09.2015 г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти >>

12.09.2015
Протокол 1 от 01.09.2015 г. >>  
Протокол 2 от 08.09.2015 г. >>   
Решение Р-15 от 11.09.2015 г. >> 
24.09.2015
Договор Д-321 от 16.09.2015 г. >>
20.11.2015 г.
Извършени плащания по Договор Д-321 от 16.09.2015 г. >>

*********************************************************
13.07.2015 г.
Публична покана в АОП 9043775 с предмет:  "Текущ ремонт на пенсионерски клуб с. Иваново, община Иваново, област Русе"
Цялата документация
31.07.2015
Протокол от 23.07.2015 г. >>
12.08.2015 г.
Договор Д-311/06.08.2015 г.>>

*******************************************************
30.06.2015 г.
Публична покана  в АОП  9043342  с предмет: „Консултантска услуга по
управление и отчитане на проект с идентификационен № 18/322/00165, а именно:
„Община Иваново – пространство на удобството и красотата. Подобряване на
средата за живот в Община Иваново чрез обновяване на паркове и детски
площадки в 8 населени места – Пиргово, Мечка, Божичен, Сваленик, Красен,
Нисово, Тръстеник и Щръклево” по Програмата за развитие на селските райони
за периода 2007–2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)
Към документацията >>
20.07.2015 г.
Протокол  от 10.07.2015 г. >>
31.07.2015 г.
Договор №Д-306 от 23.07.2015 г. >>

*******************************************************
25.06.2015 г.
Публична покана  с номер 9043185 в АОП с предмет:  "Изграждане на спортна площадка в с. Тръстеник, община Иваново, област Русе"
цялата документация >>
13.07.2015 г.
Протокол от работа на комисия >>

*******************************************************
11.05.2015
Открита процедура № 00474-2015-0004 с предмет: „Доставка  на  хранителни продукти за ЦДГ „Ален мак” Община Иваново, Домашен  социален  патронаж и Обществена трапезария, която се финансира от Фонд „Социална закрила” на МТСП и от Оперативна програма за храни иили основно материално подпомагане на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица за периода 2014-2020 г. по Операция „Осигуряване на топъл обяд” 2014BG05FMOP001-03.01 по обособени позиции през 2015 и 2016 г.”
цялата документация >>
10.06.2015
Протокол 1 на комисията >>
19.06.2015
Съобщение за отваряне на ценови оферти >>
01.07.2015
Протокол № 2
Протокол № 3
Решение № Р-12/30.06.2015 г.
14.08.2015
Договор Д-300/17.07.2015 г.
20.08.2015
Информация за плащане >>
18.09.2015
Информация за плащане>>
20.10.2015
Информация за плащане >>
20.11.2015 г.
Информация за плащане >>
21.12.2015 г.
Информация за плащане >>
20.01.2016 г.
Информация за плащане >>
19.02.2016 г.
Информация за плащане >>   
18.03.2016 г.
Информация за плащане >>  
20.04.2016 г.

Информация за плащане >>
21.07.2016
Анекс >>
18.08.2016
Анекс >>
12.10.2016
Обявление за приключване на договор 1
Обявление за приключване на договор 2

*******************************************************
24.04.2015
Открита процедура № 00474-2015-0003 с предмет: „Система за пожароизвестяване на територията на с. Кошов, община Иваново, по проект „Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез създаване на система за откриване на горските пожари в ранен стадий и мониторинг на околната среда по ПРСР, мярка 226“
цялата документация >>
27.05.2015 г.
Протокол № 1 от 25.05.2015 г.>>
11.06.2015
Съобщение за отваряне на ценова оферта >>
25.06.2015
Протокол № 2 >>
Протокол № 3 >>
Решение № Р-10/22.06.2015 г. >>
22.07.2015
Договор Д-297/13.07.2015 г. >>
Информация за освобождаване на гаранция >>
 

*******************************************************
23.04.2015 г.
Обществена поръчка  с предмет: "Сключване на рамково споразумение за изработване на инвестиционни проекти във фазa "техническa" и технологични проекти (планове) за залесяване с цел кандидатстване за получаване на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони
2014-2020 г., Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г. и Програма за Трансгранично сътрудничество /ТГС/ между Румъния и България 2014-2020 г."
Документация  за участие Рамково споразумение >>   
Обявление рамково споразумение >>   
Решение Р-6 за рамково споразумение >>   
Становище АОП >>
22.05.2015
Протокол № 1 от 19.05.2015 г.>>
28.05.2015 г.
Съобщение за отваряне на ценова оферта >>
04.06.2015 г.
Решение № Р-9 от 04.06.2015 г. за избран изпълнител >>   
Протокол 2 от 27.05.2015 г. >>   
Протокол 3 от 02.06.2015 г. >>   
17.06.2015 г.
Покана  за  „Изработване на инвестиционни проекти във фазa “техническa” за обекти:
1. „Модернизиране на участък от 3.800 км общински път RSE2107 /ІІ-52, Пиргово – Мечка/ - Иваново - /ІІІ-501/ от км 5+300 до км 9+100";
2. „Модернизиране ма участък от 3.050 км от общински път RSE1108 /ІІІ-501, Русе - Две могили/ - Ивановски скални църкви от км 0+260 до км 3+310“ >>

Приложение към поканата >>  
26.06.2015 г.
Протокол на комисия от 23.06.2015 г. >>
Решение Р-11 от 26.06.2015 г. >>
01.07.2015 г.
Рамково споразумение Д-284 от 15.06.2015 г.
09.08.2016 г.
Покана за "Реконструкция на компрометирани участъци от уличната
водопроводна мрежа в с.Сваленик, Община Иваново" с обща дължина - 10 841 м. и "Реконструкция на компрометирани участъци от уличната водопроводна мрежа в с.Пиргово, Община Иваново" с обща дължина - 2 050 м.
Приложения към поканата
1-Списък
2-Оферта
4-Декларация
Декларация за приемане на условия договор
Покана
Проект на договор нов
Техническо задание
Протокол от работа на комисия от 15.08.2016
Решение Р-3 от 16.08.2016 г.
25.08.2016
Договор 152 от 18.08.2016 г.

10.08.2016 г.
Изготвяне на Инвестиционни проекти във фаза "Технически проект" за обекти: 1. "Реконструкция и рехабилитация на участък от 3.300 км общински
път RSE1101 /III-202,Русе-Щръклево/-Красен-/III-501/, от км 5+500 до км
8+800"  и 2. "Реконструкция и рехабилитация на участък от 4.000 км общински
път RSE2100 /I-2,Русе-Писанец/-Щръклево-/RSE1108/, от км 0+000 до км 4+000"
Приложения към поканата
1-Списък
2-Оферта  за пътища
4-Декларация
Декларация за приемане на условия договор
Договор за пътища
Покана
Техническо задание за път 2100
Техническо задание път 1101
Протокол от работа на комисия
Решение Р-4 от 16.08.2016 г.
25.08.2016 г.
Договор Д-153 от 18 .08.2016 г.

15.07.2015 г.
Покана за „Изработване на инвестиционен проект във фазa “техническa”  за обект: „Многофункционален център за устойчиво промотиране и ползване на културното и природно наследство, открита сцена, благоустрояване на прилежащата територия и трафопост в ПИ 32095.165.7, с. Иваново, общ. Иваново, обл. Русе”
Приложения към поканата >>
07.08.2015 г.
Протокол 1/21.07.2015 г. >> 
Протокол 2/28.07.2015 г. >> 
Решение Р-14/06.08.2015 г. >> 
16.07.2015 г.
Договор №Д-291 от 01.07.2015 г. >>
20.11.2015 г.
Информация за плащане >>
Информация за плащане >>
14.08.2015 г.
Договор Д-313 от 10.08.2015 г.>>   
20.11.2015 г.

Информация за извършено плащане >>

*******************************************************
14.04.2015 г.
Публична покана  в  АОП  9040748  с предмет: „Консултантска услуга за контрол, управление и отчитане на проект с идентификационен №18/321/01610, а именно: „Рехабилитация на общински път RSE 1101 с. Щръклево– с. Красен от км 0+000 до км 5+500, Община Иваново, Област Русе”
Цялата документация >>
20.04.2015 г.
Отговор на постъпило искане за разяснение по публична покана ID  9040748 от 14.04.2015 г. >>
19.05.2015 г.
Протокол от работа на комисия >>
16.06.2015 г.
Договор № Д-279 от 01.06.2015 г.>>

*******************************************************
19.02.2015 г.
Процедура  договаряне без обявление с предмет: "Изпълнение на възникнали по време на строителството непредвидени и допълнителни строително монтажни работи за обект: "Изграждане на културен център в село Пиргово, община Иваново"
Решение Р-2 от 19.02.2015 г. >>   
Покана договаряне >>   
27.02.2015

- Протокол и доклад от работа на комисия >>      
- Решение №Р-3 от 27.02.2015 г. >>      
11.03.2015
1. Становище АОП >>   
2. Договор Д-13 от 05.03.2015 г. >>  

 *******************************************************
20.01.2015

СЪОБЩЕНИЕ

Съобщение за отваряне на ценови оферти по процедура с предмет: „Рехабилитация и благоустрояване на обществени зелени площи – паркове, площади и градини, детски площадки (10 обекта) в осем населени места на територията на община Иваново“, че съгласно чл.69а, ал.3 от ЗОП, отварянето и оповестяването на ценовите оферти на участниците ще се извърши на 23.01.2015 г. в 14:30 часа.
Цялото съобщение >>

*******************************************************
23.12.2014
Процедура Договаряне без обявление с предмет: "Аварийно-възстановителни работи по покриви на сгради в детски градини на територията на община Иваново в три обособени позиции" както следва:
Обособена позиция № 1: „Аварийно-възстановителни работи по покрива на сградата на ЦДГ „Слънчо“,  с. Пиргово“; Обособена позиция № 2: „Аварийно-възстановителни работи по покрива на сградата на ЦДГ „Кокиче“, с. Тръстеник“; Обособена позиция № 3: „Аварийно-възстановителни работи по покрива на сградата на ЦДГ „Детска китка“, с. Сваленик“;
Решение №Р-31 от 23.12.2014 г. >>
09.01.2015
Протокол и Доклад от работа на комисия >>
Решение  Р-1 от 08.01.2015 г >>
20.01.2015
Договор № Д-4 от 09.01.2015 г. >>
Договор № Д-3 от 09.01.2015 г. >>
Договор № Д-2 от 09.01.2015 г. >>
23.02.2015
Становище АОП >>           
09.03.2015 г.
Плащане по Договор Д - 2/09.01.2015 г. >>     
Плащане по Договор Д - 3/09.01.2015 г. >>     
Плащане по Договор Д - 4/09.01.2015 г. >>  
08.04.2015 г.
Плащане по Договор Д-2/ 09.01.2015 г. >>    
Плащане по Договор Д-3/09.01.2015 г. >>   
Плащане по Договор Д-4/09.01.2015 г. >>      

*******************************************************
21.11.2014

Открита процедура с предмет: "Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Иваново"
цялата документация >>
05.12.2014
Разяснение по документацията >>
Решение за промяна на документацията >>
Нова документация >>
04.02.2015
Протокол № 1 >>   
24.02.2015
Съобщение за отваряне на ценовите оферти >>   
12.03.2015
Протокол № 2 >>    
Протокол № 3 >>    
Решение № Р-5/10.03.2015 г. >>  
03.07.2015
Договор Д-281/04.06.2015 г. >>
06.07.2015
Информация за плащане >>

14.01.2016
Информация за плащане >>

*******************************************************
11.11.2014

Процедура на договаряне с предмет: "Периодична доставка на дизелово гориво с акцизна ставка 50 лв. - маркирано червено за отопление за Община Иваново, обл.Русе и за Целодневна детска градина "Ален Мак" с.Иваново, обл.Русе през отоплителен сезон 2014/2015 г.
Решение >>
02.12.2014
Договор Д-99 >>
Информация за плащане >>
20.03.2015
Информация за плащане >> 
16.11.2015
Информация за плащане >>

*******************************************************
27.10.2014

СЪОБЩЕНИЕ


От комисия назначена със Заповед № РД-09-425/27.10.2014 г. на Кмета на Община Иваново.
Уведомяваме участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на Община Иваново по обособени позиции” за зимен период 2014/2015г., че съгласно чл.69а, ал.3 от ЗОП, отварянето и оповестяването на ценовите оферти ще се извърши на 30.10.2014 г. в 9:30 часа в Заседателната зала в административната сграда на Община Иваново, ул.”Олимпийска” 75, ет.3.

Отварянето на пликовете с ценовите оферти е публично  и  на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата.          

*******************************************************
24.10.2014

СЪОБЩЕНИЕ


От комисия назначена със Заповед № РД-09-419/21.10.2014 г. на Кмета на Община Иваново.
Уведомяваме участника в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Текущ ремонт на общинска пътна мрежа: Път RSE 3112/II-52- Мечка - Тръстеник - 6,900 км. и Път RSE 3113/ II-52 Пиргово - пристанище Пиргово-2,000 км.,текущ  ремонт на улична мрежа в населени места: с. Церовец - ул. от ОТ 54 - ОТ 53 - ОТ 50, с. Щръклево - кръстовище между ул. „Младост”, ул.“Лом“ и ул.“Опълченска“, с.Червен - ул. „Ал Стамболийски” и ул.„Стефан Караджа“- с. Табачка -  ул. „П.Славейков”, ул.“Отец Паисий“, ул.“Ал.Стамболийски“, Община Иваново, Област Русе”, че съгласно чл.69а, ал.3 от ЗОП, отварянето и оповестяването на ценовата оферта ще се извърши на 29.10.2014 г. в 9:30 часа в Заседателната зала в административната сграда на Община Иваново, ул.”Олимпийска” 75, ет.3.
Резултатите от оценяването на офертата по другите показателите на участника «ПЪТИНЖЕНЕРИНГ» АД - по показател П1 Организация и технологична последователност за изпълнение на поръчката, гарантираща качественото й и в оферирания срок изпълнение - 50 точки и по показател П2 Срок за изпълнение на поръчката - 5 точки.
Отварянето на плика с ценовата оферта е публично  и  на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на режим на достъп до сградата.        

*******************************************************
30.09.2014

Открита процедура с предмет:  "Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на Община Иваново по обособени позиции" за зимен период 2014/2015г.
цялата документация >>
31.10.2014 г.
Протоколи от работата на комисията:
- Протокол 1 >>
- Протокол 2 >>
Решение за избран изпълнител >>
20.11.2014
Сключени  договори

 

Информация за извършено плащане по Договор Д-90/03.11.2014 г. >>
Информация за извършено плащане по Договор Д-91/03.11.2014 г. >>  
Информация за извършено плащане по Договор Д-91/03.11.2014 г. >>  
Информация за извършено плащане по Договор Д-92/03.11.2014 г. >>  
Информация за извършено плащане по Договор Д-94/03.11.2014 г. >>   
Информация за извършено плащане по Договор Д-94/03.11.2014 г. >>  
Информация за извършено плащане по Договор Д-94/03.11.2014 г. >>   

 

*******************************************************
24.09.2014

Обществена поръчка открита процедура с предмет:  "Текущ ремонт на общинска пътна мрежа: Път RSE 3112/II-52- Мечка - Тръстеник - 6,900 км. и Път RSE 3113/ II-52 Пиргово - пристанище Пиргово-2,000 км.,текущ  ремонт на улична мрежа в населени места: с. Церовец - ул. от ОТ 54 - ОТ 53 - ОТ 50, с. Щръклево - кръстовище между ул. "Младост", ул."Лом" и ул."Опълченска", с.Червен - ул. "Ал Стамболийски" и ул."Стефан Караджа"- с. Табачка -  ул. "П.Славейков", ул."Отец Паисий", ул."Ал.Стамболийски", Община Иваново, Област Русе".
цялата документация >>
Решение за промяна >>  
05.11.2014
Протокол 1 >>    
Протокол 2 >>  
Решение за избран изпълнител >>     
20.11.2014
Договор Д-97 >>  

*******************************************************
04.09.2014

Публична покана  с номер 9033351 в АОП и с предмет: „Доставка и монтаж на театрални столове за зрителна зала в Културен център в село Пиргово, община Иваново
цялата документация >>
18.09.2014
Протокол от работата на комисията >>
24.09.2014
Договор за доставка и монтаж на театрални столове >>  
02.12.2014

Информация за плащане >>

*******************************************************
01.08.2014 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

От комисия назначена със Заповед № РД-09-228/07.07.2014 г. на Кмета на Община Иваново.
Уведомяваме участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация на общински път RSE 1101 с. Щръклево – с. Красен от км 0+000 до км 5+500, Община Иваново, Област Русе”, че съгласно чл. 69а, ал.3 от ЗОП, датата определена за отваряне и оповестяване на ценовите предложения на участниците е 04.08.2014 г. от 10:00 часа в Заседателната зала в Администартивната сграда на Община Иваново, ул.”Олимпийска” 75, ет.3.     
При отваряне на ценовите оферти право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.
Уникален номер  на процедурата вписана в регистъра на Агенция по обществените поръчки АОП 00474-2014- 0005.

*******************************************************
18.07.2014

 

СЪОБЩЕНИЕ

От комисия назначена със Заповед № РД-09-247/15.07.2014 г. на Кмета на Община Иваново на Кмета на Община Иваново.
Уведомяваме участника в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, машинно метене и миене на улици, тротоари, площади и други обществени обекти, както и зимно поддържане на вътрешната улична мрежа на населените места в Община Иваново“ , че съгласно чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, датата определена за отваряне и оповестяване на ценовото предложение на участника- 22.07.2014 г. от 10:00 часа в Заседателната зала в Администартивната сграда на Община Иваново, ул.”Олимпийска” 75, ет.3.     
При отваряне на плика с ценовата оферта право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

*******************************************************
19.06.2014
Публична покана в АОП под номер 9030812 с предмет: „Консултантска услуга за контрол, управление и отчитане на проект с идентификационен № 18/321/01610, а именно: „Рехабилитация на общински път RSE 1101 с. Щръклево – с. Красен от км 0+000 до км 5+500, Община Иваново, Област Русе” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)
цялата документация >>

Публична покана в АОП под номер 9030811 с предмет: "Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи по проект: "Рехабилитация на общински път RSE 1101 с. Щръклево - с. Красен от км 0+000 до км 5+500, Община Иваново, Област Русе""
цялата документация

*******************************************************
17.06.2014
Публична покана  № 9030611
Предмет на обществената поръчка: „Реконструкция на музейна сбирка в с. Тръстеник, Oбщина Иваново, Oбласт Русе”
цялата документация >>

*******************************************************
11.06.2014
Публична покана с предмет: "Ремонт на ЦДГ "Ален мак" в с. Иваново и филиал в с. Красен, община Иваново, област Русе"
с номер в АОП  ID 9030386 OT 11.06.2014 г
цялата документация >>

*******************************************************
09.06.2014
Обществена поръчка открита процедура с предмет:  "Рехабилитация на общински път RSE 1101 с. Щръклево - с. Красен от км 0+000 до км 5+500, Община Иваново, Област Русе"
цялата документация >>
Уведомление до участниците >>

*******************************************************
04.06.2014
Обществена поръчка с предмет: "Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, машинно метене и миене на улици, тротоари, площади и други обществени обекти, както и зимно поддържане на вътрешната улична мрежа на населените места в Община Иваново"
Номер на поръчката в АОП 000474-2014-0004
Цялата документация >> 
Решение за откриване >>
Обявление >> 
03.07.2014  
Уведомление до участниците >>   
28.11.2014
Договор №Д-88 от 10.10.2014 г. >>  
20.01.2015
Информация за плащане по Договор Д-88/10.10.2014 г. >>
09.03.2015
Информация за плащане по договор Д-88 от 10.10.2014 г. >>     
08.04.2015 г.
Информация за плащане по Договор Д-88/10.10.2014 г. >> 
18.08.2015 г.
Информация за извършено плащане по Договор Д-88 от 10.10.2014 г.
18.11.2015 г.
Информация за извършено плащане по Договор Д-88 от 10.10.2014 г.
11.02.2016 г.
Информация за извършено плащане по Договор Д-88 от 10.10.2014 г.
15.04.2016 г .
Информация за извършено плащане по Договор Д - 88 от 10.10.2014 г.
25.05.2016 г.
Информация за извършено плащане по Договор Д-88 от 10.10.2014 г.
10.10.2018 г.
Анекс от 09.10.2018 г.
25.01.2019
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

*******************************************************

СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме участника в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка  на  хранителни  продукти,  включително  хляб  и  хлебни  изделия  за  Домашен  социален  патронаж, Обществена трапезария  и  ЦДГ „Ален мак”  Община Иваново”, че съгласно чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, датата определена за отваряне и оповестяване на ценовото предложение на участника е 05.06.2014 г. от 15:30 ч. в заседателната зала в административната сграда на Община Иваново, с.Иваново, ул. „Олимпийска“ № 75, ет.3. При отваряне на плика право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

******************************************************
30.04.2014
Открита процедура с предмет: "Доставка на хранителни продукти, включително хляб и хлебни изделия за Домашен социален патронаж, Обществена трапезария  и  ЦДГ "Ален мак"  Община Иваново"
цялата документация >> 

*******************************************************
26.03.2014 г.
Публична покана № 9027478
Предмет на обществената поръчка: „Организиране и провеждане на обучения както следва: обучения по ключови компоненти и обучение за работа със специфични групи граждани – уязвимите групи”.
цялата документация >>

*******************************************************
20.03.2014
СЪОБЩЕНИЕ

От комисия назначена със Заповед РД-09-844/11.12.2013 г. на Кмета на Община Иваново.
Уведомяваме участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Рехабилитация и благоустрояване на обществени зелени площи – паркове, площади и градини, детски площадки (10 обекта) в осем населени места на територията на община Иваново", че съгласно чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, датата определена за отваряне и оповестяване на ценовото предложение на участниците е 25.03.2014 г. от 09.00 ч., в Заседателната зала в административната сграда на Община Иваново, ул. „Олимпийска“ №75, ет. 3.
При отваряне на плика с ценовата оферта право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

*******************************************************
06.02.2014 г.
Уведомление до участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет „Рехабилитация и благоустрояване на обществени зелени площи – паркове, площади и градини, детски площадки (10 обекта) в осем населени места на територията на община Иваново”, от Комисия назначена със Заповед № РД-09-844/06.02.2014 г. на Кмета на община Иваново за разглеждане, оценка и класиране на офертите в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка, публикувано в интернет сайта на община Иваново на основание чл. 68, ал. 7 от ЗОП, адресирано до всички участници в процедурата, съдържащо и препратки към протоколи № 1/11.12.2013 г.; № 2/17.12.2013 г.; № 3/19.12.2013 г.; № 4/03.01.2014 г.; № 5/14.01.2014 г.”
цялата документация >>   

*******************************************************
30.12.2013 г.
СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с публикувана публична покана с  идентификационен № 9024283 с предмет: „Консултанска услуга по Управление и отчитане на проект с идентификационен № 18/321/00429, а именно: „Реконструкция на културен център в село Щръклево, община Иваново”, по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) ” уведомяваме участниците, че е допусната техническа грешка в Приложение № 9.На ред втори текста „ с предмет: „Консултантска услуга по Управление и отчитане на проект с идентификационен № 18/321/00391, а именно: „Изграждане на културен център в село Пиргово, община Иваново”, по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)” следва да се чете: „с предмет: „Консултанска услуга по Управление и отчитане на проект с идентификационен № 18/321/00429, а именно: „Реконструкция на културен център в село Щръклево, община Иваново”, по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) ”.
Приложение: Образец № 9 >> 

*******************************************************
27.12.2013 г.
Публична покана 9024282
Предмет на обществената поръчка: „Консултантска услуга по Управление и отчитане на проект с идентификационен № 18/321/00391, а именно: „Изграждане на културен център в село Пиргово, община Иваново”, по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)”.
цялата документация >>

*******************************************************
27.12.2013 г.
Публична покана 9024283
Предмет на обществената поръчка: „Консултанска услуга по Управление и отчитане на проект с идентификационен № 18/321/00429, а именно: „Реконструкция на културен център в село Щръклево, община Иваново”, по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) ”.
цялата документация >>

*******************************************************
27.12.2013 г.
Публична покана 9024300 с предмет: „Разработване на стратегически документи на община Иваново, Правила и методика за мониторинг, контрол и последваща оценка на политиката на община Иваново в областта на туризма; Общински план за развитие на община Иваново за периода 2014-2020 г."
цялата документация >>

*******************************************************
19.12.2013
Съобщение за оттегляне на публична покана  предмет: „Консултанска услуга по Управление и отчитане на проект с идентификационен № 18/321/00391, а именно: „Изграждане на културен център в село Пиргово, община Иваново”, по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)”.
цялото съобщение >>    

Съобщение за оттегляне на публична покана с предмет: Консултанска услуга по Управление и отчитане на проект с идентификационен № 18/321/00429, а именно: „Реконструкция на културен център в село Щръклево, община Иваново”, по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)”
цялото съобщение >>  

*******************************************************
15.11.2013
Открита процедура с предмет: „Рехабилитация и благоустрояване на обществени зелени площи – паркове,площади и градини, детски площадки (10 обекта) в осем населени места на територията на община Иваново” 

цялата документация >>

На вниманието на закупилите документация:
29.11.2013  

Отговор на постъпило запитване по обществена поръчка: "Рехабилитация и благоустрояване на обществени зелени площи - паркове, площади и градини, детски площадки (10 обекта) в осем населени места на територията на община Иваново"   >>

До закупилите документация:
02.12.2013 г

- Писмо-отговор 1 >>  
- Писмо-отговор 2 >>   

До закупилите документация
03.12.2013 г
.

Отговор на постъпил въпрос >>

До закупилите документация:
04.12.2013

Отговор на постъпил въпрос >>     

05.03.2015
Протоколи от работата комисията >>
Решение Р-4 от 05.03.2015 г. >>
01.07.2015 г.
Договор Д-288 от 22.06.2015 г. >>

 

*******************************************************