Земеделие

 


                       ПОЛСКИ ПЪТИЩА - 2022/2023 г.

10.03.2023   Заповед № РД 09-110/10.03.2023

                       Приложение № 1


28.02.2023   Заповед № РД 09-89/28.02.2023 г._земи по чл. 37в, ал. 10 от Общински поземлен фонд (бели петна)_2022/2023


ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ - РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 2023/2024

ПРОТОКОЛ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ - 2023/2024 г.

Годишен план за паша - 2023/2024

Списък на свободни имоти с начин на трайно ползване-пасища, мери и ливади за индивидуално ползване - 2023/2024 

 


                     ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 37И, АЛ. 14 ОТ ЗСПЗЗ_2022

                     Заповед № РД 09-310/26.07.2022 за тръжна процедура и приложение - списък на имоти

                     Тръжна документация

24.08.2022   Заповед № РД 09-356/24.08.2022 г._спечелил участник - търг Сваленик и Щръклево

24.08.2022  Заповед № РД 09-357/24.08.2022 г._спечелил участник - търг с. Пиргово


01.07.2022  ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 37И, АЛ. 13 ОТ ЗСПЗЗ_2022
                   
   Заповед № РД 266/01.07.2022 г. за тръжна процедура и приложение - списък на имоти

                     Тръжна документация

26.07.2022  Заповед № РД 09-311/26.07.2022 г.  - търг с. Пиргово - определен наемател


14.06.2022  ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СВОБОДНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОТ ОПФ - 2022

                    Заповед № РД-09-241/13.06.2022 г.  - откриване на процедура за търг на земеделски земи от ОПФ 

                    Приложение № 1 - свободни имоти за търг - 2022/2023

                    Тръжна документация

                   Приложение № 1  - свободни имоти за повторен търг - 2022/202

06.07.2022  Заповед № РД 09-270/06.07.2022 г., относно определен спечелил участник

                     Заповед № РД 09-271/06.07.2022 г., относно определен спечелил участник

07.07.2022  Заповеди № РД 09-280,281,282,283/07.07.2022 -  за определени спечелили участници - търг с. Тръстеник


05.05.2022   ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА НА ОДЗ РУСЕ


09.03.2022  Заповед № РД-09-97/08.03.2022 г. на кмета на Община Иваново, относно ползватели на земи по чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ (бели петна)


25.02.2022  ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ - РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 2022/2023 

                     Протокол за поправка на протокол за разпределение на ПМЛ-2022/2023

03.05.2022   ПРОТОКОЛ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПМЛ 2022/2023

                   Годишен план за паша - 2022/2023

                 Списък на свободни имоти с начин на трайно ползване-пасища, мери и ливади за индивидуално ползване 

                  Заявление по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ


11.01.2022     ПОЛСКИ ПЪТИЩА - 2021/2022 

                       Заповед № РД 09-11/11.01.2022 г.

                       Приложение № 1


27.10.2021   Заповеди за споразумения и разпределение на масиви за ползване на земеделски земи_2021-2022

15.07.2021  ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 37И, АЛ. 14 ОТ ЗСПЗЗ_2021

                    Заповед № РД-09-357/15.07.2021 г. - откриване на процедура за търг на пасища, мери и ливади от ОПФ и приложение (списък с имоти)

                    Тръжна документация

13.08.2021  Заповеди за определени наематели


09.07.2021  ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СВОБОДНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОТ ОПФ - 2021

                    Заповед № РД-09-352/08.07.2021 г.  - откриване на процедура за търг на земеделски земи от ОПФ и приложение № 1 (списък)

                    Тръжна документация

                    Списък на свободни имоти/ части от имоти за повторен търг на земеделски земи_ 2021/2021

06.08.2021 Заповеди за определени наематели на земеделски земи от проведени търгове_2021

 09.08.2021 Заповеди за определение наематели на земеделски земи от проведени търгове_2021_2

10.08.2021 Заповед за определен наемател на земеделски земи в землище с. Тръстеник

13.08.2021 Заповеди за определени наематели от повторен търг за с. Тръстеник и Щръклево


03.04.2021 ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 37И, АЛ. 13 ОТ ЗСПЗЗ_2021         

                   Заповед № РД-09-270/03.06.2021 г._откриване на процедура за търг на пасища, мери и ливади от ОПФ

                    Приложение № 1 - списък на пасища, мери и ливади

                    Тръжна документация

29.06.2021 Заповед за определен наемател на ПМЛ с. Пиргово - 2021


ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ - РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 2021/2022

07.05.2021 Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади - 2021/2022

26.02.2021 Годишен план за паша - 2021/2022 

                   Приложение № 1 - свободни имоти с нтп-пасища, мери и ливади за разпределение 2021/2022

                   Приложение № 2 - наети пасища, мери и ливади за 2021/2022

                   Правила за ползване на пасища, мери и ливади на територията на община Иваново

                   Заявление по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ